Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste wijkbewoners, die door problemen en beperkingen in een sociaal isolement leven. Van 2018-2020 zijn twee vangnetwerken ontwikkeld in Tilburg, die na de projectperiode worden voortgezet (huidig aantal deelnemers 35).

 

Deelnemers aan een vangnetwerk organiseren activiteiten voor elkaar en voor de wijk. Er is bijvoorbeeld een Speelgoedpunt opgezet waar van deelnemers pakketten van ingezameld tweedehands speelgoed maken voor kinderen in armoede. Doordat iedere deelnemer actief bijdraagt ontstaat een gevoel van verbondenheid. Vanuit dat gevoel bieden deelnemers elkaar steun. Deelnemers verlichten zo hun isolement en dat kan verward gedrag voorkomen.

 

Het project is gevolgd door een Community of Practice bestaande uit sociaal werkers. Doel was om te leren van de ervaringen in de vangnetwerken en om te onderzoeken hoe de methode breder toe te passen is. De kennis die is opgedaan is verwerkt in een e-learning, die ook extern beschikbaar wordt gemaakt. De organisatie gaat verder met verspreiden van de methode.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de twee vangnetwerken zijn 98 personen bereikt, waarvan er 67 langdurig hebben deelgenomen. De deelnemers waarderen het vangnetwerk positief. Het gevoel van samen de activiteiten organiseren, waarbij iedereen een inbreng kan hebben die bij hen past, maakt dat deelnemers zich gezien voelen als mens. Samen een groep vormen verlicht voor hen de eenzaamheid.

 

In Tilburg Zuid organiseren de deelnemers wekelijks een lunch met en voor elkaar. Vanuit deze 'veilige basis' gaan zij deelnemen aan andere activiteiten in het wijkcentrum en de omringende wijk.

 

In Tilburg Noord zijn twee activiteiten opgezet die gezamenlijk het vangnetwerk vormen. Een crea-club waar deelnemers voor elkaar creatieve activiteiten organiseren en het Speelgoedpunt waar deelnemers tweedehands speelgoed inzamelen en daarvan speelgoedpakketten maken voor kinderen in armoede uit de wijk.

 

 

De sociaal werkers die deelnamen aan de Community of practice hebben in 14 bijeenkomsten zicht gekregen op de waarde en de mogelijkheden om de methode toe te passen in hun eigen werkpraktijk. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan de samenwerking met ervaringsdeskundigen Door het publiceren van de e-learning wordt deze kennis breed beschikbaar gesteld voor sociaal professionals (waaronder ervaringsdeskundigen) die (elementen van) de methode willen toepassen in hun praktijk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Vangnetwerken richt zich op het doorbreken van sociaal isolement met onderlinge steun. Het project heeft 2 onderdelen die hieronder kort worden toegelicht.

 

1 Ontwikkeling van 2 Vangnetwerken in Tilburg

Bij beide Vangnetwerken zijn deelnemers geworven. Zij organiseren activiteiten met elkaar en voor de wijk. In Tilburg Zuid is de onderlinge steun al sterk op gang gekomen,vanuit de actieve inbreng van iedere deelnemer in Tilburg Noord wordt hier de komende tijd sterk op ingezet door het uitvoeren van een Speelgoedpunt door de deelnemers, waar zij tweedehands speelgoed feestelijk inpakken en uitdelen aan kinderen in nood

 

- Community of practice van 16 sociaal werkers.

Zij verdiepen zich in een gezamenlijk leerproces in de doorontwikkeling en verbreding van de methode. Bijeenkomsten vinden plaats rondom thema's, zoals wederkerigheid en eigenaarschap. Leren van ervaringsdeskundigen is een belangrijk aandachtspunt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

enkele resultaten:

 

Tilburg Noord

 

- Deelnemers die voorheen vrij passief deelnamen aan een activiteit die door vrijwilligers werd georganiseerd, organiseren nu samen een activiteit. Het onderling contact verdiept hierdoor

 

- Deelnemers leveren een bijdrage aan het welzijn in de wijk door via het Speelgoedpunt

 

Tilburg Zuid:

- 29 personen zijn bereikt, 19 zijn op dit moment actief deelnemer

 

- Deelnemers zijn erg bij elkaar betrokken en bieden elkaar steun, ook buiten de openingstijden van het Vangnetwerk

 

- Deelnemers willen samen de MHFA volgen om het begrip voor elkaar te versterken

 

Community of practice

- Sociaal werkers zijn getraind door deelnemers aan het oorspronkelijke Rotterdamse Vangnetwerk. Zij deelden hun ervaringskennis over de methode

 

- Op basis van thematische besprekingen is er veel kennis opgedaan over o.a. wederkerigheid, eigenaarschap en het belang van de wijk al context

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ruim 1 miljoen Nederlanders leven in een sociaal isolement. Zij hebben geen steunnetwerk. Van deze groep kampen ruim 400.000 mensen met beperkingen en/of multiproblematiek. Deze mensen participeren niet. Zij staan buiten de maatschappij. Deze mensen hebben een sterk verhoogd risico op escalatie van problemen en op verward gedrag.

 

Deze mensen worden onvoldoende bereikt door het huidig hulpaanbod. In de regio Hart van Brabant worden reeds projecten uitgevoerd gericht op personen met verward gedrag. Deze projecten richten zich op de zwaardere doelgroepen. Er is behoefte aan een aanbod gericht op de lichtere doelgroepen en op het voorkomen van verward gedrag.

 

Dit project(april 2018- maart 2020) geeft een invulling van de bouwstenen "preventie en levensstructuur" en "vroegsignalering" in de regio Hart van Brabant. Er worden 2 deelprojecten ingezet:

 

1

Het opzetten van 2 Vangnetwerken, 1 in Tilburg Noord en 1 in Tilburg Zuid. Een Vangnetwerk is een (professioneel begeleid), wijkgericht steunnetwerk van 25-40 deelnemers. Er wordt persoonsgericht gewerkt. Deelnemers bieden elkaar sociale steun en zetten hun krachten in voor elkaar en de wijk. Een moeilijk bereikbare groep wordt zo bereikt. Het is immers veel fijner om hulp te geven dan om hulp te vragen.

 

De methode is ontwikkeld in Rotterdam Charlois door Jenny Zwijnenburg (AanEen) om een passend en eigentijds antwoord te bieden op de uitdagingen die de decentralisatie van de zorg aan (de meest) kwetsbare burgers stelt: (volwaardige)participatie in de samenleving en zelfredzaamheid. Uitdagingen die voor deze groep burgers zeker niet vanzelfsprekend zijn. Jenny werd in 2014 verkozen tot "sociaal werker van het jaar"

 

De methode is wetenschappelijk onderzocht. Ook tijdens het uitvoeren van dit project zal (apart gefinancierd) onderzoek worden verricht naar de werking bij Tranzo (Tilburg University).

 

2

Naast de 2 Vangnetwerken wordt een Community of practice opgezet (platform opgezet voor kennisontwikkeling en -deling) waar onder andere aandacht is voor samenwerking met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De CoP komt 15 maal bij elkaar 16 sociaal werkers nemen deel.In de selectie van deelnemers is variatie het leidende criterium: naar expertise (sociaal werker individuele en collectieve dienstverlening, jeugdwerker, ouderenwerker), naar werkgebied (stad of dorp), leeftijd en achtergrond. Dit om verschillende perspectieven te benutten, kennis te verdiepen en te verbreden.

 

Middels het delen van opgedane kennis, inzichten en ervaringen, ook die van de doelgroep zelf, wordt ingezet op deskundigheidsbevordering en daarmee verbreding van inzet van de methode. De deelnemers aan de CoP vervullen in de organisatie een ambassadeurs- en adviesfunctie waar het gaat om het werken met de doelgroep en de methode Vangnetwerken.

 

In de projectgroep werken Sociaal werk, gemeente(sociaal domein en zorg- en veiligheidshuis), GGZ (ervaringsdeskundigen RIBW Brabant) en Sociale raad samen. Er wordt een klankbordgroep samengesteld waarin naast de bovengenoemde partijen wijk ook vertegenwoordigers van de wijkbesturen (in dit project het naastenperspectief) en onderwijs plaatsnemen.

 

Ervaringsdeskundigheid en -kennis worden op verschillende niveaus ingezet:

- In de projectgroep en klankbordgroep

- Projectleider met ervaringskennis.

- Door de opgedane ervaringsdeskundigheid van deelnemers uit Rotterdam in te zetten.

- Door sociaal werkers te laten trainen door ervaringsdeskundigenen

- Vangnetwerken worden samen met de deelnemers (met hun ervaringskennis)ontwikkeld.

 

Er wordt nauw samengewerkt met reeds bestaand aanbod en waar mogelijk worden verbindingen gelegd. Investering in de ontwikkeling is tijdelijk. Gestreefd wordt naar een duurzaam resultaat. Na de ontwikkelperiode gaan de Vangnetwerken deel uitmaken van het regulier aanbod van het sociaal werk en wordt de methode waar mogelijk breder uitgerold.

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website