Projectomschrijving

In de gemeente Delft heeft de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar (DvE) in 2017 het initiatief genomen tot het vormen van een brede steunstructuur in de wijk, welke als vangnet kan dienen voor personen met verward gedrag. Binnen dit vangnet werkt DvE samen met de Gemeente Delft, verschillende ggz- en zorgorganisaties, bewonersorganisaties en cliënten en naasten. Het vangnet functioneert momenteel in de Reinier de Graafbuurt (wijk Buitenhof, een belangrijke aandachtswijk in Delft), waar nu behoefte ontstaat aan een actiegerichte doorontwikkeling.

Doel en werkwijze

Gericht op de bouwstenen 1 (inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving), 2 (preventie en levensstructuur) en 3 (vroegtijdige signalering) is de doelstelling van het project een fijnmazige invulling van het vangnet in de vorm van concrete trajectplannen van cliënten, en een overdraagbare toolkit waarmee reeds aanwezige voorzieningen in de wijk geschikt kunnen worden gemaakt om als centrale aanwaaiplek te fungeren.

Afronding

Vanaf eind maart 2018 is in Delft vervolg gegeven aan de vormgeving van een goed werkend Vangnet in de Reinier de Graafbuurt. Het uitgangspunt hiervan was de bewoners ondersteunen bij het realiseren van een beter buurtklimaat, óók de minder-kwetsbare. Zij zijn als constante factor in de buurt cruciaal voor het realiseren van een duurzame verbetering.

Resultaten

De resultaten die tot dusverre zijn geboekt:

  • Vraaggericht (vanuit brede bewonersvertegenwoordiging) én met dekkend netwerk aan (in)formele zorg- en welzijnspartners, is er een inloopvoorziening in de buurt ontwikkeld.
  • Hiaten die het mensen vanuit een beschermde woonvoorziening bemoeilijken om een zachte landing in de buurt te maken, zijn aan het licht gebracht. Investering hierop is nodig voor een steviger fundament.
  • Om als gemeente de ambities op het gebied van: preventie, vroegsignalering en toeleiding verder waar maken, wordt er een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor ook andere kwetsbaardere buurten van Delft. De gemeente Delft en ‘Delft voor Elkaar’ nemen hierin het voortouw.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website