Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op 1 augustus 2018 zijn de gemeente Capelle aan den IJssel, Welzijn Capelle en Basisberaad (Zorgbelang Inclusief) gestart met het project rondom het uitbreiden van de expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams van Welzijn Capelle. Het project bestaat uit twee projectonderdelen: (1) het toevoegen van ervaringsdeskundigheid aan de Sociaal Wijkteams en (2) het inrichten van een advies- en hulppunt verward gedrag, waar Capellenaren terecht kunnen met vragen en signalen over (mensen met) verward gedrag. Het eerste projectjaar stond in het teken van het inregelen van deze twee projectonderdelen in de werkwijze van Welzijn Capelle.

 

Sinds november 2018 zijn twee ervaringsdeskundigen werkzaam bij Welzijn Capelle. Zij pakken samen met de maatschappelijk werkers casussen op en kunnen door ketenpartners worden gevraagd om mee te denken. Binnen de Sociaal Wijkteams wordt de inzet van de ervaringsdeskundigen zeer gewaardeerd. Daarnaast geven ook cliënten aan dat zij de komst van de ervaringsdeskundigen positief ervaren.

 

Het advies- en hulppunt verward gedrag is nog in ontwikkeling. In de tweede helft van 2019 ligt de focus op het verder inrichten van het werkproces en het inbedden van het advies- en hulppunt in de werkwijze van Welzijn Capelle. Capellenaren met vragen en signalen over (inwoners met) verward gedrag kunnen wel al telefonisch en digitaal terecht bij medewerkers van Welzijn Capelle. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.

 

Het tweede projectjaar staat in het teken van het afronden van de implementatie van de projectonderdelen en het borgen van het project.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project bestaat uit twee onderdelen, namelijk ervaringsdeskundigheid in de Sociaal Wijkteams en het advies- en hulppunt verward gedrag. Deze twee projectonderdelen worden los van elkaar geëvalueerd. Ten behoeve van de eindevaluatie zullen sleutelfiguren uit de projectonderdelen worden geïnterviewd.

 

Resultaten ervaringsdeskundigheid:

De ervaringsdeskundigen krijgen en ervaren veel vrije ruimte om hun werkzaamheden uit te voeren. Dit komt mede doordat er binnen Welzijn Capelle veel draagvlak is voor ervaringsdeskundigheid. Het delen van kennis wordt door collega’s als prettig ervaren. Er is sprake van brede samenwerking met de ervaringsdeskundigen, zowel binnen de Sociaal Wijkteams als in de gehele keten. De ervaringsdeskundigen monitoren hun aanpak op het effect dat het heeft voor inwoners. De laatste tussentijdse evaluatie van de aanpak van de ervaringsdeskundigen gaf de volgende resultaten:

- De cliënt ervaart steun en begrip en is hierdoor geneigd meer te delen over hoe hij/zij zich voelt of wat er in het verleden gebeurd is;

- Er is sneller aansluiting en de cliënt staat open voor toeleiding naar de GGZ;

- De cliënt spreekt uit meer vertrouwen in de ervaringsdeskundigen te hebben dan eerdere hulpverleners, herwint zelfvertrouwen en toont initiatief.

 

Resultaten advies- en hulppunt verward gedrag:

Het advies- en hulppunt heeft door de signalen van inwoners inmiddels kwetsbare Capellenaren met verward gedrag in beeld gekregen, die niet eerder bekend waren bij Welzijn Capelle. Door dergelijke signalen kunnen de maatschappelijk werkers tijdig ingrijpen en wordt (verdere) escalatie van de problematiek voorkomen. Op basis van actieonderzoek zal de werkwijze van het advies- en hulppunt in 2019 en 2020 verder worden ontwikkeld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PUBLIEKSSAMENVATTING ZONMW

Uitbreiding expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams

 

De gemeente Capelle aan den IJssel werkt hard aan de implementatie van de sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Deze aanpak is in Capelle opgebouwd uit regionale en lokale initiatieven. De Capelse visie op zorg voor personen met verward gedrag is om zorg en ondersteuning zo dicht en laagdrempelig mogelijk bij Capellenaren te organiseren. Stichting Welzijn Capelle speelt hierbij een belangrijke rol in de signalering en doorverwijzing van de doelgroep. Om ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning snel en op een juiste manier wordt geregeld, investeert de gemeente daarom in de uitbreiding van de expertise over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams van SWC.

 

In samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC) en Basisberaad (onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland) start de gemeente Capelle aan den IJssel een project, dat het sluitstuk vormt waardoor er aan de vereisten van Bouwsteen 3 ‘Vroegtijdige signalering’ wordt voldaan. Dit project kent twee sporen. Ten eerste wordt er een telefonisch hulp- en adviespunt verward gedrag opgezet binnen SWC. Dit advies- en hulppunt is enerzijds bedoeld voor inwoners met vragen over en signalen van niet-acuut verward gedrag. Het kan hierbij gaan om signalen van buren, familie, vrienden of omstanders. Anderzijds is het bedoeld voor mensen met verward gedrag die een hulpvraag hebben. Bijvoorbeeld over hulpverlening die is vastgelopen. Ten tweede wordt er ervaringsdeskundigheid over verward gedrag aan de Sociaal Wijkteam toegevoegd. De ervaringsdeskundige werkt vanuit zijn/haar eigen ervaring en benadert de klant daardoor op een andere manier dan een reguliere maatschappelijk werker. Dit creëert (aanzienlijk sneller) een vertrouwensband tussen ervaringsdeskundige en de klant. Door dit vertrouwen is hij of zij sneller geneigd hulp(verlening) te accepteren. De ervaringsdeskundige richt zich op deskundigheidsbevordering en strategische vraagstukken binnen werkwijze van de Sociaal Wijkteams en pakt daarnaast samen met de Sociaal Wijkteams casussen op. Door al deze elementen toe te voegen aan de Sociaal Wijkteams wordt er (nog) meer ingezet op preventie en zal er sneller worden doorverwezen naar zorg en ondersteuning. Daarnaast zorgt het project ervoor dat het thema verward gedrag wordt verankerd in de werkwijze van SWC en deze werkwijze daardoor bijdraagt aan de Capelse sluitende aanpak.

 

Basisberaad, SWC en de gemeente Capelle aan den IJssel onderschrijven het belang om te praten met de doelgroep en niet over de doelgroep. Om ervoor te zorgen dat personen met verward gedrag en hun naasten een stem hebben in het project, vertegenwoordigt Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland daarom de doelgroep in de projectgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website