Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uitbreiden bestaande crisisdienst GGZ (acute meldingen) met een 24/7 advies- en meldpunt sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn).

 

In de afgelopen periode hebben wij een verkenning uitgevoerd naar de inrichting van een 24/7 regionaal advies en meldpunt voor personen met verward gedrag in Oost-Veluwe (project nummer 638020037). Conform planning heeft deze verkenning geleid tot een concreet advies / plan van aanpak voor de inrichting van een 24/7 advies- en meldpunt. Het voorstel is om het advies- en meldpunt te koppelen aan de crisisdienst GGZ van GGNet. Er komen twee telefoonnummers, maar de telefoon wordt beantwoord door dezelfde triagist. Door de koppeling van de crisisdienst GGZ en het advies- en meldpunt wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, kennis en ervaring. Om dit mogelijk te maken moet de basis binnen de crisisdienst verbeterd worden. De triagist moet 24/7 wakend beschikbaar zijn, er moeten voldoende mogelijkheden tot opvolging zijn en de beoordelingskamer moet 24/7 bemenst en beveiligd zijn.

 

GGNet zal daarom een subsidie-aanvraag indienen voor de versterking van de APH-triagefunctie. Wij willen zowel met de APH-triagefunctie als met het advies- en meldpunt per 1-9-2018 starten. Dit betekent dat wij direct na de zomervakantie operationeel zijn. Vanaf 1-1-2019 zal voor de continuering van de APH-triagefunctie een beroep worden gedaan op de desbetreffende betaaltitel via zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Voor de advies- en meldfunctie waarborgen de gemeenten na afloop van de subsidieperiode de financiële continuïteit tot 31 december 2019. In het voorjaar van 2019 willen wij op basis van een tussentijdse evaluatie aan de nieuwe colleges en gemeenteraden de keuze voorleggen voor financiering in 2020. In het voorjaar van 2020 voorzien wij de eindevaluatie en worden definitieve besluiten genomen over het al dan niet continueren van het advies en meldpunt in de gekozen vorm. Gedurende de gehele pilotperiode zullen wij per kwartaal op basis van de voortgang en de registratie van meldingen zo nodig bijsturen.

 

Naast de advies- en meldfunctie dient ook de opvolging goed geregeld te zijn. Voor acute meldingen geldt de reeds bestaande opvolging binnen de ZVW. Voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent zijn buiten kantooruren wordt een pool van ambulante hulpverleners ingericht. Ook binnen het sociaal domein zijn voldoende voorzieningen beschikbaar, zoals een uitslaapbed, respijt- en logeervoorzieningen en time-outvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn binnen het sociaal domein ingericht in het kader van de regionale Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Deels worden deze voorzieningen nu al door de gemeenten gefinancierd, per 1-1-2019 zal de inkoop van deze voorzieningen worden uitgebreid.

 

Deze subsidie-aanvraag heeft betrekking op een pilotperiode van 1-9-2018 tot/met 31-8-2019 (12 maanden) voor een 24/7 advies en meldfunctie sociaal domein, gekoppeld aan de crisisdienst GGZ van GGNet. Gedurende deze pilotperiode zal uiteraard actief worden meegewerkt aan de monitoring en evaluatie.

 

Het project wordt uitgevoerd door de Taskforce EPA die optreedt als projectgroep. Hierin nemen zitting

- de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Zutphen en Voorst

- zorgverzekeraar Zilveren Kruis

- zorgaanbieders Riwis zorg en welzijn, Tactus, Iriszorg, Leger des Heils en GGNet

- cliëntenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen van deze organisaties, ondersteund door Zorgbelang Gelderland

 

Namens de gemeenten treedt gemeente Apeldoorn op als subsidie-aanvrager en budgethouder. Apeldoorn onderhandelt ook met GGNet en Zilveren Kruis over de financiering / co-financiering die nodig is voor de structurele borging (na gebleken succes).

 

Voor een meer inhoudelijke toelichting op de wijze waarop wij het 24/7 advies en meldpunt gaan inrichten verwijzen wij u naar het advies dat SiRM voor ons heeft opgesteld op basis van de verkenning die de afgelopen periode in een breed en interactief proces heeft plaatsgevonden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website