Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een groep mensen/cliënten die nu eigenlijk tussen ‘wal en schip’ vallen, te kort komen en in de maatschappij veel overlast veroorzaken. Het betreft mensen met zowel een verstandelijke beperking, verslaving als psychiatrische problematiek. Deze doelgroep wordt bij gezien bij Tactus, ’s Heerenloo en GGNet.

 

Het blijkt veelal te gaan om “multi problem” patiënten. Mensen bijvoorbeeld die verslaafd zijn maar waarbij de reguliere verslavingszorg onvoldoende is omdat er ook psychiatrische problematiek een rol speelt. Of mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast ook lijden aan een psychiatrische stoornis. In extreme mate geldt dit voor cliënten die zowel een lichte verstandelijke beperking hebben als psychiatrische problemen en een verslaving.

Voor deze mensen geldt al snel dat een normale behandeling of woonvoorziening te veel gevraagd is, dat zij zich niet thuis voelen en niet mee kunnen in een groep met mensen zonder verstandelijke beperking. Wat resulteert is frequente terugval en, in het ergste geval, een steeds verder verslechterende situatie, zowel voor de cliënt als zijn of haar omgeving.

 

Voor deze cliënten is er geen passende zorg. Er kan niet gesproken worden van “verkeerde bed” problematiek omdat het goede bed - nog – niet geboden wordt.

 

Het aantal incidenten met verwarde personen is de laatste tijd sterk toegenomen. De politie luidde begin dit jaar de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toegenomen is. De bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn mede oorzaak van deze stijging. Er worden minder verwarde personen opgevangen die vervolgens in de samenleving terecht komen. Zij zorgen door hun gedrag niet alleen voor overlast, maar kunnen ook een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Veel van deze mensen kampen met triple problematiek.

 

Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest voor de samenwerking tussen de drie genoemde organisaties om te komen tot het oprichten van een nieuwe woonvoorziening. Een specialistische woonvoorziening, begeleiding op maat en passende behandeling nabij voor licht verstandelijk beperkte patiënten met psychiatrische problematiek en verslaving; drie in één.

 

 

Het nadrukkelijke doel is integrale zorg, begeleiding vanuit de woonvoorziening en cliëntspecifieke behandeling vanuit de drie organisaties te organiseren rondom en passend bij de individuele cliënt. Het uitgangspunt voor het leven van de individuele cliënt is daarbij “normaal wat kan, bijzonder alleen als dat nodig is”.

 

De ambitie is om minimaal 23 patiënten met zeer complexe problematiek een goed en stabiel leven bieden, passend bij hun wensen en mogelijkheden. Buiten deze 23 plekken realiseren wij één extra plek waar wij tijdelijk cliënten kunnen plaatsen die even een stabielere en meer beschermde omgeving nodig hebben en die binnen de doelgroep met triple problematiek vallen. Daarbij willen wij onrust, ondermijning en overlast die deze cliënten veroorzaken voor hun omgeving beperken.

 

In de toekomst kunnen wij, indien wij succesvol zijn en hier behoefte aan is, deze vorm van gezamenlijke zorgverlening op meerdere locaties toepassen. Daarnaast verwachten wij dat de samenwerking ook positieve effecten zal hebben voor een toekomstige samenwerking bij ambulante cliënten. De doelgroep heeft dan in ambulante setting één vast team rond hem of haar heen.

 

Om dit te bereiken wordt er één team gevormd ervaren specialisten vanuit de drie organisaties.

 

Het resultaat is dat patiënten passende zorg ervaren. De omgeving van de woonvoorziening is betrokken en ervaart significant minder onrust, ondermijning en overlast.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van het project in deze fase was het opstellen van een businessplan voor een triple woonvoorziening. Dit doel is bereikt. Er is een businessplan opgeleverd dat door de drie betrokken organisaties (Tactus Verslavingszorg, ’s Heerenloo Zorg voor verstandelijk gehandicapten en GGNet voor geestelijke gezondheidszorg) wordt onderschreven c.q. ondersteund en door raden van bestuur is omarmd.

 

De belangrijkste conclusie is dat er, bij alle belanghebbenden draagvlak is voor de realisatie van een triple woonvoorziening en dat de noodzaak ook wordt gezien. Aangezien een dergelijke woonvoorziening nog niet bestaat is het ook goed hier onderzoek aan te verbinden zodat de resultaten gedeeld kunnen worden en de effecten ook breder kunnen worden gerealiseerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een groep mensen/cliënten die nu eigenlijk tussen ‘wal en schip’ vallen, te kort komen en in de maatschappij veel overlast veroorzaken. Het betreft mensen met zowel een verstandelijke beperking, verslaving als psychiatrische problematiek.

Deze doelgroep wordt bij gezien bij Tactus, ’s Heerenloo en GGNet; veelal is er sprake van overvraging en verkeerde bed problematiek. Voor deze doelgroep is krachtenbundeling noodzakelijk. Deze projectaanvraag richt zich op het gebied in de Achterhoek en Apeldoorn; de gemeentes Deventer, Doetinchem en Apeldoorn worden betrokken.

 

Het doel is om met de drie genoemde organisaties voor deze groep een gezamenlijk aanbod aan dienstverlening te ontwikkelen en te starten met een passende woonvoorziening. Alle drie de partijen zijn enthousiast om hier in gezamenlijkheid aan mee te werken. Het bij elkaar brengen van de kennis en kunde van ‘de drie werelden’ biedt kansen om deze doelgroep goed te bedienen. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige uitdagingen: men spreekt een ‘andere taal’, visie op zorg heeft accentverschillen, culturen en financieringsstromen komen niet overeen.

 

Het doel is om met de 3 organisaties een woonvoorziening te realiseren voor de doelgroep cliënten die een combinatie van problematiek hebben op de domeinen verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrie (zie verder bij ‘doelgroep’).

Voor deze woonvoorziening wordt in gezamenlijkheid een passend dienstverleningsaanbod ontwikkeld.

Zo ontstaat er een woonaanbod waar vanuit 3 praktijken kennis wordt geleverd om de doelgroep optimaal te ondersteunen.

Het is een herstelgericht aanbod, waarbij de regie zoveel als mogelijk wordt terug gegeven aan de cliënt en waarbij uitstroom altijd tot de mogelijkheden behoort.

 

Het project ter voorbereiding en ontwikkeling van deze woonvoorziening is gericht op de bouwstenen:

 

Bouwsteen 1: Inbreng mensen met verward gedrag en omgeving

Bouwsteen 2: Preventie en levensstructuur

Bouwsteen 6: Toeleiding

Bouwsteen 8: Passende ondersteuning en zorg

 

Deze projectaanvraag richt zich op een voorbereidingsfase waarvan het resultaat een passende business case is met een plan van aanpak, voorstel voor inhoudelijk zorgconcept, voorstel voor personele inzet en organisatorisch scenario en een implementatie- en exploitatiebegroting.

 

Op basis van deze business case wordt besloten om de woonvoorziening ook daadwerkelijk te realiseren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website