Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Zuid-Limburg is door zorg- en veiligheidspartners een probleem gesignaleerd in de acute 24-uurs opvang van personen met verward gedrag. Als antwoord hierop is geëxperimenteerd met een Time Out-voorziening (hierna: TOV).

De TOV is bedoeld voor personen die niet in aanmerking komen voor opname in de GGZ), maar die ook niet verantwoord naar huis kunnen. In deze TOV kunnen mensen even tot rust komen en wordt gekeken naar een passend vervolg.

Bij de definitieve evaluatie blijkt de vraag naar time out-bedden ver achter te blijven, zelfs bij het tussentijds naar onder bijgestelde aanbod. De vraag blijft dusdanig ver achter bij de geraamde behoefte, ook na bijstelling van de pilot en maatregelen om de bekendheid te vergroten, dat het omzetten van deze pilot in een reguliere activiteit niet voor de hand ligt. Wel heeft de monitoring van de pilot als nuttig effect gehad dat partners elkaar beter weten te vinden. Personen uit de doelgroep worden op een andere wijze passend opgevangen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is in de praktijk gebleken dat er weinig gebruik is gemaakt van een time out-voorziening. Het is lastig om de oorzaak te achterhalen van de discrepantie tussen raming van de behoefte vooraf en het zeer geringe gebruik van de TOV. Denkbaar is dat de bestaande voorzieningen inmiddels beter op elkaar aansluiten en dat ketenpartners elkaar meer en vaker weten te vinden. Dat wordt ook genoemd in de eindrapportage Schakelteam: ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’ uit 2018. Gemeenten, verzekeraars, politie, openbaar ministerie, GGZ, ambulancezorg en cliëntorganisaties werken met toenemend succes en resultaat met elkaar aan een goed werkende aanpak. Partners zijn het erover eens dat er een verbeterde samenwerking is tussen verschillende disciplines. Een voorbeeld uit de praktijk is de verbeterde samenwerking tussen politie en crisisdienst.

Partners zullen ook in de toekomst met elkaar aan tafel zitten rondom het dossier personen met verward gedrag. Denk daarbij aan de nieuwe wet verplichte ggz en de samenwerking die daarvoor vereist is.

Ook op gemeentelijk vlak werken de zorg- en veiligheidsdomeinen beter samen en kan sneller geschakeld worden bij escalaties. Mede hierdoor is gebleken dat personen in de reguliere opvang terecht kunnen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt door zorg- en veiligheidspartners een probleem gesignaleerd in de acute 24-uurs opvang van personen met verward gedrag. Vanaf april is vervoer voor personen met verward gedrag belegd bij de psycholance (bouwsteen 7). Een gedeelte van de personen die hiermee vervoerd worden, komt niet voor opname in de GGZ (Crisis-DBC) in aanmerking, maar kan ook niet naar huis. Er is derhalve na het vervoerstraject geen passende opvang, waardoor er een knelpunt ontstaat tussen bouwsteen 7 ‘passend vervoer’ en bouwsteen 8 ‘passende zorg en ondersteuning’. Binnen deze pilot wordt voor personen met verward gedrag een kortdurende (maximaal 72 uur) acute opvangvoorziening in de vorm van ‘time-out’ bedden gecreëerd. In de time-out voorziening kunnen mensen tot rust komen en wordt gekeken welke vervolgstappen nodig zijn. In de regio Zuid-Limburg is ervoor gekozen om in totaal vier bedden op een tweetal locaties te vestigen. Tijdens de pilot wordt gemonitord en geëvalueerd of deze voorziening voldoet aan de vraag en een passende oplossing biedt. Tevens wordt tijdens de pilotperiode het bestaande regionale zorgnetwerk in kaart gebracht en wordt ingezet op het versterken van de samenwerking tussen verschillende zorg- en opvanglocaties.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website