Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met subsidie van ZonMw hebben de casemanagers van Indigo Parnassia Groep 324 cliënten nazorg na een suïcidepoging kunnen bieden in de regio Den Haag. Van de 169 cliënten die al in zorg waren bij aanmelding bij SuNa is afgestemd met de client en na toestemming, ook met de behandelaren over de inzet van de zorg en/of aanvullingen voor de behandeling. Van de overige cliënten werden er 55 toegeleid naar passende behandeling en zorg. Het aantal recidief suïcidepogingen was laag. Van de 324 cliënten zijn er acht cliënten nogmaals aangemeld naar aanleiding van een suïcidepoging.

 

Dit project was mogelijk door de opbouw van een uitgebreide samenwerking met de Haagse ziekenhuizen (HMC en HAGA), Centrum Jeugd en Gezin Den Haag, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Parnassia Groep, Indigo Haaglanden en ZonMw.

 

We hebben ons programma ruimschoots onder de aandacht kunnen brengen door presentaties op nationale en internationale bijeenkomsten. Op 29 oktober 2019 organiseert SuNa Haaglanden een middagsymposium over dit onderwerp.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de looptijd van het project SuNa zijn 324 cliënten aangemeld en hebben nazorg aangeboden gekregen. Er zijn casemanagers aangenomen die met de doelgroep 28+ aan de slag zijn gegaan. Er is een uitgebreid netwerk van ketenpartners tot stand gekomen. De SuNa Jeugd methodiek is geactualiseerd met de aanpassingen van de volwassen doelgroep. De methodiek is beschreven in een handleiding en is toepasbaar voor alle leeftijden. Tijdens het project is het SuNa programma en de opgebouwde kennis intensief gedeeld.

Belangrijkste conclusie is dat de kern van de SuNa-aanpak is dat de SuNa-casemanager gevoelige onderwerpen niet uit de weg gaat. De suïcidepoging en alle leefgebieden worden transparant besproken. Door de open houding en laagdrempeligheid van de casemanagers voelen de cliënten zich gehoord en kunnen vrij alle leefgebieden bespreken.

 

Vanuit de methodiek benadert SuNa altijd de naasten van de cliënt.

1. SuNa geeft psycho-educatie op het gebied van GGZ problematiek of suicide,

2. SuNa vraagt de belasting van de naasten uit en denken mee wanneer dit uit balans is. Soms wordt er naar hulpverlening verwezen.

3. Naasten worden betrokken en krijgen handvatten aangeboden hoe om te gaan met de cliënt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot gedeelte van de zogenaamde ‘verwarde personen’ populatie bestaat uit personen die suïcidaal zijn.

In de regio Den Haag bestaat het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor patiënten in de leeftijd van 12 tot 27 jaar. Het doel van SuNa is te voorkómen dat patiënten na een suïcidepoging tussen wal en schip terechtkomen en opnieuw een suïcidepoging doen of suïcide plegen. SuNa biedt nazorg en een vangnet voordat hulpverlening is ingezet, leidt de jongere toe naar passende zorg en draagt er mede aan bij dat de patiënt in zorg blijft. Vanwege het stigma om psychiatrisch patiënt te zijn komen zij namelijk vaak niet aan in de zorg of ze zien voortijdig af van behandeling.

Ongeveer tweederde van de patiënten met een suïcidepoging is echter ouder dan 27 jaar. Ook al heeft een suïcidepoging geen dodelijke afloop, deze gaat vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, maar in veel gevallen ook voor zijn/haar naastbetrokkenen. Daarnaast kan suïcidaal gedrag een belasting vormen voor omstanders en instanties en doen deze patiënten vaak een groot appèl op de verschillende hulpdiensten.

Patiënten die een suïcidepoging doen hebben over het algemeen ernstige psychiatrische klachten. Zo zijn ze vaak erg somber en hebben geen controle meer over hun functioneren in het dagelijks leven. Zij kunnen stemmen horen die opdrachten kunnen geven om zichzelf of anderen wat aan te doen. Veel patiënten zijn nog niet in zorg, anderen zijn wel in zorg, maar hebben moeite met behandeling en nemen bijvoorbeeld hun medicatie niet in. Deze patiënten vormen een gevaar voor zichzelf en anderen, omdat zij sneller in crisis kunnen raken. Bovendien verhoogt een suïcidepoging het risico op een suïcidepoging dan wel suïcide. Dergelijke incidenten hebben een enorme impact op mensen in de omgeving van de patiënt, maar zijn ook ontwrichtend voor de maatschappij.

 

Met dit project willen wij SuNa uitbreiden naar alle leeftijden met als doel:

1. Nazorg te bieden na een suïcidepoging

2. Patiënten toe te leiden naar de juiste behandeling en zorg

3. Een werkwijze te ontwikkelen voor casemanagement voor patiënten vanaf 27 jaar

4. Uitbreiding van ketenpartners passend bij deze doelgroep

5. Het voorkomen van een recidief van suïcidaal gedrag

6. Afname van het aantal mensen dat belast wordt door getuigen te zijn van een (tentamen)suïcide

 

Het plan van aanpak is beschreven aan de hand van de negen bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen. Samenvattend worden patiënten na een suïcidepoging aangemeld bij een casemanager. De casemanager biedt nazorg aan de patiënt en zijn/haar omgeving. Ook helpt de casemanager om de patiënt en zijn/haar omgeving meer alert te maken op signalen dat het niet goed gaat met de patiënt en faciliteert het nemen van de benodigde acties. De casemanager heeft een groot netwerk zowel binnen als buiten de GGZ en maakt de weg naar zorg laagdrempelig onder andere door uitleg en indien nodig mee te gaan naar een gesprek. Bij dit alles staan de wensen en mogelijkheden van de patiënt en zijn/haar omgeving centraal.

 

Voor uitbreiding van SuNa naar alle leeftijden is het volgende nodig:

a. Uitbreiding van het aantal casemanagers

b. Ontwikkelen van een werkwijze die aansluit bij patiënten vanaf 27 jaar. Deze werkwijze willen wij ontwikkelen met behulp van een gestructureerde methodiek: Intervention Mapping. Deze methode zullen wij ook toepassen voor punt c.

c. Uitbreiding van het aantal ketenpartners zowel binnen als buiten de GGZ

d. Uitbreiding van het convenant van ketenpartners dat reeds bij SuNa betrokken is

 

Wij verwachten de volgende resultaten te kunnen behalen met behulp van deze pilot:

1. Het bieden van nazorg na een suïcidepoging aan de persoon zelf en zijn/haar naasten, toe leiden naar de juiste zorg, afname van weerstand tegen het stigma om psychiatrisch patiënt te zijn, afname van het aantal dropouts van behandeling door inschakelen van de casemanagers en faciliteren van de stap om hulp te zoeken en behandeling aan te gaan.

2. Ontwikkelen van een gestructureerde werkwijze voor casemanagement voor patiënten vanaf 27 jaar. Op grond van de opgedane ervaringen en metingen die zijn gedaan wordt een gericht advies gegeven met betrekking tot de organisatie, werkwijze, business plan en schaalgrootte.

3. Uitbreiden van de ketenpartners, opdat de keten eveneens passend is voor de doelgroep vanaf 27 jaar. Creëren van korte lijnen voor consultatie voor zowel binnen als buiten de GGZ.

4. Uitbreiden van de samenwerkingsovereenkomst en het privacy-regelement voor SuNa naar alle leeftijden.

5. Tot slot zullen wij het aantal suïcides en suïcidepogingen beschrijven vanaf deelname aan de pilot.

 

Na de pilot zullen wij de resultaten en gestructureerde werkwijze verspreiden via websites, persberichten, presentaties en publicaties. Ook zullen wij huisartsen betrekken bij suïcidepreventie, alsmede het casemanagement voor alle leeftijden borgen en SuNa voor alle leeftijden uitrollen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website