Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode sept 2018 t/m dec 2020 heeft Indigo preventie samen met zes ziekenhuizen in de regio Rijnmond het SuNa (suïcidepoging nazorg) project uitgevoerd. Het project richtte zich op het leveren van een bijdrage aan het sluitend maken van de nazorgketen voor personen vanaf 18 jaar die voor een suïcidepoging zijn behandeld op de SEH van een ziekenhuis in de regio Rijnmond. Ook familieleden en evt. 18- kinderen zijn ondersteund.

 

Met ons project hebben we het volgende bereikt:

• In alle zes de ziekenhuizen in Rijnmond is SuNa opgenomen in de standaard nazorg bij mensen vanaf 18 jaar die een suïcidepoging hebben gedaan.

• De ziekenhuizen hebben in 2019-2020 in totaal 224 mensen aangemeld voor SuNa ondersteuning. Dit is ca. 1/5 van het aantal mensen (18+) die een suïcidepoging hebben gedaan en op de SEH hiervoor werden behandeld

• De casemanagers hebben, conform de beschreven SuNa methodiek, op een actieve en outreachende wijze contact gelegd met de aangemeld cliënten, een vertrouwensrelatie opgebouwd en vandaaruit de cliënten en eventuele familieleden en kinderen ondersteund.

• Van de aangemelde cliënten is ruim 36% toegeleid naar zorg (GGZ, wijkteam, POH etc.) Deze cliënten waren voorheen nog niet in zorg.

• De ondersteunde cliënten en familieleden zijn (zeer) tevreden over de ondersteuning

• De SuNa werkwijze is, nu het project is afgelopen, vast onderdeel van het preventie aanbod in Rijnmond geworden.

• Het SuNa werkwijze is financieel deels geborgd. Er zijn nog gesprekken gaande met de gemeente Rotterdam (en in het verlengde daarvan met de zorgverzekeraars) hoe SuNa duurzaam te borgen.

 

We concluderen dat de SuNa aanpak een meerwaarde lijkt te hebben, en dat de aanpak voorziet in een behoefte.

De nazorgketen bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan is verder sluitend gemaakt. Door het vrijwillige karakter van SuNa ondersteuning is 100% sluitend niet realiseerbaar.

We vermoeden dat er een eerste indicatie is dat de SuNa aanpak een bijdrage levert aan het voorkomen van recidief suïcide.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het SuNa project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

In alle zes de ziekenhuizen in Rijnmond is SuNa opgenomen in de standaard nazorg bij mensen vanaf 18 jaar die een suïcidepoging hebben gedaan. Soms is dit bij de SEH geborgd, soms bij de consultatieve psychiatrische dienst maar ook de coördinatoren kindzorg/huiselijk geweld vullen een rol in de borging van de suïcide nazorg.

 

De ervaringsdeskundige heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het project; eerst als projectgroep lid en naderhand bij de cliëntbesprekingen en voorlichtingen aan professionals. Tevens fungeerde ze voor het project als vraagbaak. We beraden ons samen momenteel op uitbreiding van haar rol bv bij gesprekken met cliënten.

 

In totaal zijn er gedurende de looptijd van het project 224 mensen aangemeld. In de eerste maanden van de corona pandemie zijn er weinig tot geen aanmeldingen geweest, het laatste halfjaar van 2020 zijn er vanuit alle ziekenhuizen veel cliënten aangemeld.

 

Van de aangemelde cliënten die begeleid zijn door een casemanager, is ruim 36 % toegeleid naar zorg. Zij hadden voorheen nog geen zorg. 16% van de begeleide cliënten wilde geen zorg. Ook zijn er cliënten terug begeleid naar hun behandelaar: zij hadden al zorg tijdens de suïcidepoging.

 

Cliënten zijn tevreden over de SuNa ondersteuning: Ze zeggen o.a. ‘Andere mensen, die in dit soort situaties terecht komen en denken om zelfmoord te plegen, die zou ik SuNa adviseren, het helpt je echt.’

 

Er is een voorzichtige indicatie dat SuNa een bijdrage levert aan het verminderen van recidief suïcide; dit vermoeden we op basis van landelijke recidief cijfers: op de SEH worden gemiddeld 18% van de mensen behandeld i.v.m. een nieuwe suïcidepoging. Bij cliënten die door SuNa werden begeleid deed ca. 4% een nieuwe suïcidepoging tijdens de begeleiding.

 

Familieleden zijn ondersteund; individueel en d.m.v. van groepsvoorlichting (deels digitaal). Het is belangrijk om snel na de suïcidepoging de familieleden te ondersteunen; dan spelen er veel vragen en is er grote behoefte om emoties te uiten. Bij ca.14% van de cliënten hebben de familieleden gebruik gemaakt van de aangeboden ondersteuning.

 

De keten van suïcide preventie is verstevigd en uitgebreid. Er is een extra vangnet voor cliënten na een suïcidepoging, waar een deel van de cliënten gebruik van maakt. Toch zijn er nog steeds mensen die geen (passende) zorg ontvangen. Dit komt deels door het vrijwillige karakter van SuNa, mensen willen niet altijd. Ook wordt SuNa nog niet altijd consequent aangeboden. Medewerkers consultatief psychiatrische dienst constateerden een zogenaamd ‘grijs gebied’ waarbij gedrag niet altijd herkend wordt als suïcidaal door de hulpverleners op de SEH.

 

Er is een onderzoek opgezet naar zorggebruik bij de cliënten van SuNa. De dataverzameling loopt door tot december 2021.

 

De financiële borging van de SuNa methodiek is ingewikkeld, het valt tussen de bestaande financiële kaders van gemeenten en zorgverzekeraars in.

Ondanks dit gegeven wordt de SuNa aanpak gecontinueerd in de regio Rijnmond.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste periode van het SuïcideNazorg Rijnmond project is gewerkt aan het opstarten: werven en inwerken van de casemanagers, het maken van werkafspraken met de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdelingen van ziekenhuizen, inpraten en afspraken maken met de ervaringsdeskundige, het maken van voorlichtingsmateriaal, het verzorgen van voorlichtingen voor medewerkers van de verschillende SEH afdelingen enz. enz.

Vanaf ca. februari 2019 zijn de eerste cliënten aangemeld.Gemiddeld worden er momenteel per maand ca. 12-15 cliënten na een suïcidepoging aangemeld voor ondersteuning van de casemanagers. Het aantal cliënten is nog niet het aantal wat we verwacht hadden. Dit komt o.a. door de iets verlate start, maar bovenal doordat het een nieuwe werkwijze is die nog moet ‘landen’ op de SEH afdelingen en binnen de consultatieve ggz diensten en ggz crisisdienst.

Cliënten en familieleden waarderen SuNa enorm, stellen de ondersteuning van de casemanager op prijs. Familieleden zeggen o.a. ‘ik vond het fijn dat ik mijn verhaal kon doen’ en ‘vond het fijn dat iemand mij begreep’. Cliënten geven o.a. aan: ‘Je mag best weten dat ik heel veel aan SuNa heb gehad’, 'Je luisterde en gaf me adviezen die bij me pasten’.

Ook de SEH afdelingen en andere diensten zijn enthousiast over SuNa en ze willen graag meewerken.

Het project groeit: het Vlietland ziekenhuis (onderdeel van Franciscus Vlietland) is aangesloten evenals de crisisdienst van GGZ Delfland.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben cliënten en hun familieleden, na een suïcidepoging ondersteund. Een aantal van hen zijn inmiddels ‘warm’ overgedragen naar passende zorg van bijvoorbeeld een wijkteam of de specialistische ggz.

Medio januari 2020 hebben we ca. 90 cliënten bereikt met onze ondersteuning.

Familieleden worden individueel ondersteund, én er is twee maal per jaar een informatieve bijeenkomt waar naast informatie ook lotgenotencontact plaatsvindt. Deze bijeenkomst willen we frequenter doen. Als de suïcidepoging bv 4-5 maanden geleden was wordt de behoefte aan ondersteuning minder actueel. Deze familieleden ontberen dan het logenotencontact. Dit willen we ondervangen door eenmaal per kwartaal een bijeenkomst te organiseren.

 

De projectgroep waarin vertegenwoordigers zitten van alle ziekenhuizen uit Rijnmond kwam 3-4 maal per jaar bij elkaar en samen bekijken we hoe we kunnen zorgen dat nog meer cliënten na een suïcidepoging worden aangemeld. Bovendien bekijken we met elk ziekenhuis afzonderlijk welke werkwijze het beste past.

In de projectgroep participeert een ervaringsdeskundige en zij heeft hierin regelmatig het perspectief van de cliënt succesvol onder de aandacht gebracht.

Ook is een adviesgroep die met ons meedenkt. Hierin is een ervaringsdeskundig familielid vertegenwoordigd.

 

Naast het bieden van ondersteuning werken we aan het opzetten van een onderzoek naar het effect van de SuNa ondersteuning op het zorggebruik van de cliënt.

 

De directie van Indigo heeft de intentie het SuNa casemanagement te continueren na afloop van het project.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Rotterdam gaan vijf spoedeisende hulpafdelingen (SEH), 24 uurs GGZ crisisdienst, gemeente, ervaringsdeskundigen en naasten en verschillende GGZ organisaties, samenwerken om verwarde mensen met zelfdodingpogingen te helpen om goede hulp, zorg en praktische steun te krijgen. Niet iedereen krijgt nu de hulp die hij/ zij nodig heeft. De samenwerkende organisaties constateren een hiaat in de nazorg nadat cliënten de SEH hebben verlaten, als zij zijn ontslagen naar huis.

Het SUNA project (SUïcide Nazorg) wil dit hiaat wegnemen en zorgen dat iedereen passende zorg krijgt na een suïcidepoging.

In het SUNA project krijgen mensen (21 jaar en ouder) die op een SEH in een Rotterdams ziekenhuis zijn behandeld na een mislukte zelfdodingpoging, begeleiding van een casemanager, die hem helpt en motiveert om passende hulp te vinden. Dit kan hulp van een GGZ organisaties zijn, maar wellicht biedt ondersteuning van het sociale wijkteam of hulp van de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ voldoende soelaas. Samen met de cliënt kijken we waar behoefte aan is. Ook is er aandacht voor familie en naasten van mensen die een mislukte poging hebben gedaan, we bieden hen ondersteuning, adviseren waar ze voor meer ondersteuning terecht kunnen en verzorgen 2x per jaar een informatiebijeenkomst voor hen. Ook hebben we oog voor eventuele kinderen.

Met ons project dragen we bij aan de bouwstenen 1,2,6,8 en 9. We bieden een luisterend oor na een suïcidepoging aan cliënten en hun naasten, bieden structuur (casemanagers), signaleren vroegtijdig problemen vanuit diverse invalshoeken (SEH, casemanagers, wijkteams, psychiatrie), melden bij gevaar voor zichzelf of anderen (crisisdienst, psychiatrie), maken snelle inschattingen van de ernst (SEH, crisisdienst) en begeleiden naar persoonsgerichte zorg (casemanagers, psychiatrie, sociale wijkteams, huisarts). We delen informatie met elkaar (binnen de privacyrichtlijnen) en geven advies vanuit ieders eigen expertise. Zo leveren we een bijdrage aan een sluitende aanpak voor (verwarde) mensen na een suïcide poging in de regio Rijnmond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website