Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

"Stemmenhoorders gehoord" is een lopend project. De lotgenotengroep en het steunpunt zijn gerealiseerd en gaan verder met hun ontwikkeling. De lotgenotengroep blijft tweewekelijks bij elkaar komen. Het steunpunt is elke dinsdag open van 14.00-16.00 uur en kan bezocht worden door belangstellenden. Ook blijft het steunpunt de cursus “ leren omgaan met stemmen horen” geven aan een ieder die daar belangstelling voor heeft. In de toekomst staat er nog een lotgenotengroep voor naasten in samenwerking met MindYpsilon op de planning.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Start Lotgenotengroep Stemmenhoorders in september 2017. - Op 1 februari 2019 is het steunpunt Stemmen Horen Leiden en omstreken geopend in de tweede locatie van het zelfregiecentrum Leiden op de Willem Klooslaan 15 te Leiden (buurtontmoetingsplek BOP).

- Op 7 september 2019 is hiervan een feestelijke opening geweest met medewerking van Robin Timmers (cursusontwikkelaar) en Prof. Dr. Marius Romme en Sandra Eschers. Stichting Weerklank was hierbij ook vertegenwoordigd. Theater Werkplaats SMIT heeft een bijdrage in de vorm van het toneelstuk “ik hoor wat jij niet hoort” geleverd, het toneelstuk is nog steeds in omloop en vindt zijn weg in Nederland. Yvonne Doornbos was onze dagvoorzitter.

-Succesfactoren van de lotgenotengroep: Waar een ieder begon met schroom te vertellen over het leven met stemmenhoren is de schroom nu verminderd. Sommigen vertellen bijna ongeremd over het leven met stemmen horen. De groep geeft aan opgelucht te zijn omdat er nu zonder oordeel aandacht is voor het stemmenhoren. Ervaringsdeskundigen draaien de lotgenotengroep.

- Bereikte resultaten van het Steunpunt De cursus onder leiding van Robin Timmers “leren omgaan met stemmen horen” is gestart in november 2019 en bevindt zich ten tijde van het schrijven van dit verslag in de afrondende fase. Het steunpunt heeft een open spreekuur en bibliotheek waarvan door verschillende mensen gebruik gemaakt wordt. Het toneelstuk van Theater Werkplaats SMIT vindt zijn samenwerking met het steunpunt wat geleidt heeft tot het verkrijgen van de herstelspecialprijs van VGZ in 2019 waardoor het stuk aan minder draagkrachtige organisaties aangeboden kan worden. Ondertussen zijn er 18 voorstellingen geweest. Ook heeft het toneelstuk een nominatie gekregen voor de Ria van der Heiden prijs van MindYpsilon.

- We hebben inmiddels een tweede locatie kunnen openen met een inloopruimte en cursusruimte. Tevens is in dit pand ook een privekamer voor individuele gesprekken. Het steunpunt heeft nu een eigen locatie en mensen weten ons daar te vinden. Dit gebeurt middels mond op mond reclame, kennisverspreiding in diverse overleggen in de stad Leiden en via folders dan wel advertenties in de krant.

- Succesfactoren van het steunpunt: Een open en warm welkom bij de inloop van het steunpunt. Dit maakt het tot een laagdrempelige plek. Betreffende betrokkenheid cliënten en naasten: De basis van het steunpunt is ervaringsdeskundigheid. Wij maken geen onderscheid tussen mensen (cliënt of naaste). Bij het steunpunt is iedereen die “iets” wil weten omtrent stemmenhoren welkom.

- Regionale samenwerking: In de stad Leiden werken we samen met verschillende partijen. Deze bestaan uit een samenwerking met enkele hulpverleners van Rivierduinen. Het Sociaal Wijkteam (7 keer) in de stad heeft ons foldermateriaal en er wordt tijdens de signaleringsoverleggen extra uitleg gegeven over het steunpunt. Middels het toneelstuk hebben wij beleidsmedewerkers van Hollands Midden laten zien hoe het is om stemmen te horen. Zij zijn zeker bereid om anders te denken over mensen met niet begrepen gedrag.

- Wij hebben meegewerkt aan het 10de wereld congres stemmen horen welke werd gehouden in Den Haag voor 33 nationaliteiten. Het toneelstuk is zelfs vertaald naar het Engels (voertaal was Engels gedurende de vier dagen).

- Met Stichting Weerklank is ons steunpunt mede uitgenodigd om mee te praten over stemmen horen in de Nieuwe GGZ met Philippe Delespaul. Waar het gesprek vooral ging over de moeizame stapjes voorwaarts om op een andere manier te kijken naar mensen die stemmen horen.

- Als laatste deel van de samenwerking kunnen wij noemen dat het Zelfregiecentrum in al zijn aspecten meedoet in het project “Meedoen met de stad” welke ook door ZonMw wordt ondersteund met een financiële bijdrage.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een project in opbouwfase die volgens planning verloopt. Vooralsnog zijn wij tevreden met de resultaten die behaald worden. Stemmenhoorders hebben een platform gevonden om met elkaar van gedachten te wisselen over stemmen horen. Dit werd erg gemist in onze regio. Een grote organisatie komt met vragen over stemmen horen bij ons. In samenwerking met Theaterwerkplaats Smit vragen wij middels een toneelstuk aandacht voor het onderwerp stemmen horen. Het publiek mag in dit stuk ervaren hoe het is om stemmen te horen. Het onderwerp stemmen horen met nagesprek is gespeeld voor Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Leiden, Sociale wijkteams, World Congres Hearing Voices in Den Haag.

Bij de lotgenotengroep mag je je eigen verklaring hebben bij het onderwerp Stemmen Horen. Hier wordt oordeelsvrij geluisterd en tips en trucs uitgewisseld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De lotgenotengroep heeft continuïteit doordat het iedere twee weken plaatsvindt. Het onderwerp Stemmen Horen wordt onder de aandacht gebracht bij verschillende organisaties als Ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeente Leiden (consulenten sociale dienst) Sociaal wijkteam, hulpverleners, Hoge School Leiden, Huizen van de buurt, naasten en familieleden, ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden middels het spelen van een toneelstuk.

De groepsleden voelen zich gehoord en geven aan zich niet langer alleen te voelen in hun probleem "Stemmen Horen".

Andere organisaties weten ons te vinden voor informatie rondom Stemmen Horen.

We krijgen nu regelmatig de vraag om voor een contactgroep naasten/hulpverleners.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

In september 2016 waren wij te gast op het “te gek-festival” van Samen sterk zonder Stigma. Hier ontmoetten wij Y. Doornbos van stichting Weerklank en steunpunt stemmen horen Haaglanden (onderdeel van Stichting Anton Constandse te Den haag).

Deze dag werd het zaadje geplant “iets doen voor mensen die stemmen horen”. Stichting Zelfregiecentrum Leiden (ZRCL) werd uitgenodigd bij de opening van Steunpunt stemmen horen Haaglanden.

Hier werd aangekondigd dat er een cursus “omgaan met stemmen horen”(geschreven en gegeven door Robin Timmers) gestart zou worden. Bij het ZRCL zijn diverse ervaringsdeskundigen op het gebied van stemmen horen.Op dit moment besloot ZRCL wij gaan een lotgenotengroep opzetten voor mensen die stemmen horen. In de tussentijd hebben wij de cursus "omgaan met stemmen horen" met goed gevolg afgerond en zijn klaar voor de volgende stappen.

 

De huidige tendens voor iemand die stemmen hoort is momenteel medicatie slikken en je leven verder opbouwen en het er vooral niet over hebben. Ons inziens is dit wat kort door de bocht. Dit kunnen wij toelichten. Bij het volgen van de cursus was het al duidelijk merkbaar wat het met mensen doet als er aandacht voor de stemmen is. In de groep waren mensen aanwezig die nu langzaam grip begonnen te krijgen op het horen van stemmen. Prachtig om te zien en te mogen ervaren. Dit sterkt ons in het opzetten van de lotgenotengroep waarbij het uitwisselen van ervaringen en het delen van raad en adviezen plaatsvindt.

De lotgenotengroep die wij willen starten wordt door ervaringsdeskundigen(WMEE) begeleid. En vindt plaats eens per twee weken. Geheel in stijl van zelfregie en doelstelling van onze stichting. Voor het verfijnen van de vaardigheden van de gespreksleiders zijn er nog trainingen nodig die op een later tijdstip dit jaar gaan plaatsvinden.

De vervolgstappen zijn:

- train de trainer cursus,

- licentie omgaan met stemmen horen aankopen

- opgeleid worden om te cursus te gaan geven in het zelfregiecentrum. De aanvraag die wij doen is dan ook voor een langere tijd van tenminste twee jaar.

 

De vervolgstappen hebben een aanzienlijk hogere financiering nodig dan wij als Stichting kunnen dragen of in kas hebben. Zie begroting.

 

Momenteel is Hans van der Flier betrokken bij de lotgenotengroep in de “Regisseur” (De Regisseur

Jacob Pronkstraat 6,2584 BS Den Haag)o.l.v. Y. Doornbos. Het steunpunt stemmen horen Haaglanden gaat ondersteunen bij het opzetten van de lotgenotengroep in Leiden.

 

Met hulp van het steunpunt vindt deskundigheidsbevordering van de gespreksleiders plaats. Vanuit stichting Weerklank is er regelmatig vraag naar een lotgenotengroep in de omgeving van Leiden.

Wij verwachten in september direct met vier aanmeldingen te beginnen, we verwachten er meer te ontvangen (max. 8 per groep). Die hopen wij te bereiken door de kick off ten aanzien van de lotgenotengroep.

Mocht er veel vraag naar een lotgenotengroep zijn dan kunnen we tegelijkertijd een tweede lotgenotengroep starten.

 

Stichting weerklank(secretariaat@stichtingweerklank.nl)heeft aangegeven om mee te willen financieren met het ontwikkelen van flyers, posters en advertenties. Tevens heeft Stichting weerklank aangegeven om promotiewerkzaamheden te verrichten.

Wanneer alle ontwikkelingen naar behoren blijven lopen kan ZRCL een steunpunt Stemmen Horen worden. En tevens een gespreksgroep opzetten voor naasten van mensen die stemmen horen (medio 2018).

 

De bouwstenen 1,2,3,6,8 en 9 zijn van toepassing. Waarbij voor ons de nadruk zal liggen op 9 informatievoorziening en 8 passende ondersteuning,zorg en straf. Wanneer wij hier resultaten kunnen behalen dan is het mogelijk dat alle andere bouwstenen gaan verbeteren en er veel verbetering gaat optreden voor en door mensen met verward gedrag. ZRCL wil een actieve rol spelen in de verbetering rondom de zelfregie van de deelnemers aan de lotgenotengroep waardoor zij op langere duur weer kunnen gaan participeren. Dit alles heeft te maken met zelfinzicht en het anders leren omgaan met stemmen horen.

 

Het project wordt uitgevoerd in Leiden welke een centrumgemeente is voor gemeenten in Holland Rijnland. Derhalve staat het project open voor deelnemers uit dit gebied.

 

Binnen het project verwachten we een succes omdat het over de inhoud van de stemmen mag gaan zonder waarde-oordeel. In de reguliere ggz is hier weinig tot geen ruimte voor. De leden van de groep vinden steun bij elkaar en merken niet langer alleen te staan in de problematiek. Uitwisseling van tips en trucs kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.

Een belangrijk onderdeel voor de gespreksleiders is de intervisie met Yvonne Doornbos. Zij houden een journaal bij met verbeterpunten waardoor de kwaliteit van de lotgenotengroep geborgd blijft. Wij willen in de toekomst uit de lotgenotengroep geschikte vrijwilligers vinden die opgeleid en ingezet kunnen gaan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website