Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel is een concept Sluitende Aanpak gereed. De aanpak is opgebouwd rond een schets van de actuele situatie, en er is per bouwsteen een inventarisatie van de regionale situatie en benodigde actiepunten, en van de specifieke lokale situatie en benodigde actiepunten. Actiepunten zijn helder belegd. De deelnemende gemeenten (Apeldoorn, Epe, Heerde, Brummen, Voorst, Zupthen, Lochem, Hattem) ronden de conceptversie momenteel af met de specifieke lokale zaken.

Vertegenwoordigers van cliënten en familie, en de belangrijkste ketenpartners zijn bij de totstandkoming van het concept betrokken geweest.

Het proces loopt op planning: intentie is besluitvorming in de verschillende colleges van B&W in de tweede helft van april. Daarna volgt een inspraakperiode om alle betrokkenen de gelegenheid te bieden te reageren. Na verwerking van de reacties volgt besluitvorming door de diverse colleges en gemeenteraden. Planning is behandeling van de sluitende aanpak in alle betrokken gemeenten in de maand september. Daarmee is de Sluitende aanpak per 1-10-2018 beschikbaar. Actiepunten zijn doorlopend, ook na deze deadline.

Investeren in een sluitende aanpak zal een blijvende inspanning vergen van alle betrokken partners.

De conceptversie zal via de website van ZonMw beschikbaar worden gesteld zodra deze half april is vrijgegeven voor inspraak.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle gemeenten van de regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel (Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen) hebben een conceptversie van de Sluitende Aanpak voor Personen met Verward Gedrag gereed. Vertegenwoordigers van cliënten en familie zijn betrokken geweest.

De Sluitende aanpak zal in de tweede helft van april in iedere gemeente aan het college van B&W worden aangeboden, en gaat daarna in de inspraak. Ook is de Wmo-adviesraad nog in de gelegenenheid te reageren. Na verwerking van de reacties zullen de gemeenten hun aanpak in september voorleggen aan de gemeenteraden.

In de Sluitende aanpak zijn per bouwsteen actiepunten in beeld gebracht, en helder belegd.

De Sluitende aanpak zal ook na oktober om een gecontinueerde inzet van alle betrokkenen vragen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen twee jaar manifesteren de problemen rond verwarde personen zich steeds nadrukkelijker. Zoals in het actieprogramma is vermeld zijn gemeenten ermee aan de slag gegaan en het onderwerp heeft landelijke belangstelling en coördinatie gekregen.

Deze aanvraag is voor de regio Oost - Veluwe. In onze regio zijn we begonnen met het bespreekbaar maken van dit onderwerp in de bestaande ketennetwerken Maatschappelijke Opvang. Een van de stappen in dit project is dit ketennetwerk expliciet te gaan benutten, m.a.w. een overlegstructuur organiseren. Geconstateerd word dat er voor de doelgroep verwarde personen weliswaar aandacht is, maar dat deze aandacht niet in iedere gemeente even ver is doorontwikkeld. Ook is de keten niet overal voldoende integraal vorm gegeven en is de aansluiting op het lokale veld divers en onvoldoende in beeld om efficiënt tot goede ondersteuning te kunnen komen.

 

Om in onze regio tot een sluitende integrale aanpak met alle ketenpartners in alle gemeenten te komen willen wij een procesregisseur aanstellen.

• De procesregisseur start met het in beeld brengen van de onderdelen van de keten die goed of juist niet goed werken in de regio.

• Vervolgens worden in verschillende sessies met verschillende ketenpartners de negen bouwstenen besproken en afspraken voor een aanpak gemaakt.

• Daarna is het de bedoeling dat in een aantal leertafels met alle medewerkers informatie gegeven en afspraken verder vastgelegd. In deze leertafels worden leden van het Schakelteam en deskundigen van de ketenpartners op landelijk niveau uitgenodigd om informatie uit te wisselen. De mate van succes is hier wel afhankelijk van de bereidheid van aanbieders om hier tijd aan besteden.

• Tenslotte wordt met alle ketenpartners en aan de hand van casuïstiek alle bouwstenen doorlopen om tot een sluitende aanpak op de hele keten te komen.

• Indien gewenst kan het resultaat worden gepresenteerd in de G32 bestuurlijke themagroep Wmo.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website