Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (NOG) wordt het vervoer van personen met verward gedrag uitgevoerd volgens een convenant dat in 2014 is afgesloten tussen de Politie-eenheid Oost Nederland, GGZ-instellingen, de RAV’en en het Openbaar Ministerie. De afspraken in dit convenant komen echter niet overeen met de minimale vereisten van het schakelteam aan passend vervoer. In het convenant is afgesproken dat de politie verantwoordelijk is voor vervoer voor beoordeling (mits deze niet thuis kan plaatsvinden). De politie heeft inmiddels aan alle gemeenten in de politieregio Oost Nederland kenbaar gemaakt per 1 oktober 2018 te stoppen met het vervoer van mensen met verward gedrag wanneer er geen sprake is van een strafbaar feit of een onveilige situatie.

In 16 gemeenten in de NOG regio is op dit moment nog geen initiatief om de hiaten op het gebied van passend vervoer op te lossen. De ketenpartners in de regio willen samen aan de slag voor een sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio Noord- en Oost-Gelderland in de 16 gemeenten die deze pilot omvat.

Dit project richt zich op het organiseren van passend vervoer van personen met verward gedrag naar een locatie voor beoordeling in onderaannemerschap van Witte Kruis. Naast het organiseren van passend vervoer door een onderaannemer, richt dit project zich op het vergroten van de deskundigheid en vaardigheden van het ambulancepersoneel en het personeel van de meldkamer ambulancezorg t.a.v. personen met verward gedrag. Met een hoger bekwaamheidsniveau van het reguliere ambulancepersoneel, wordt de hulpverlening kwalitatief verder verstevigd.

 

Het project heeft de volgende doelstellingen:

- Vervoer naar de beoordelingskamer wordt per 1 december 2018 uitgevoerd door een onderaannemer van Witte Kruis.

- Het passend vervoer voor personen met verward gedrag voldoet zoveel mogelijk aan de uitgangspunten van SiRM van humaan vervoer en wordt getoetst aan het perspectief van ervaringsdeskundigen.

- Er zijn heldere en eenduidige afspraken binnen de acute keten over het inzetten van passend vervoer.

- Personeel van de reguliere ambulance en meldkamer zijn deskundig en bekwaam in het omgaan met personen met verward gedrag.

- De door de RAV ingezette ritten voor personen met verward gedrag (door reguliere ambulances en door nog te selecteren onderaannemer) worden geregistreerd en gemonitord volgens de door ZonMw opgestelde itemlist.

Registratie geeft inzicht in de aantallen en type vervoersbewegingen en de doelgroep die vervoerd wordt. Hiervoor wordt parallel aan deze subsidieaanvraag, een aanvraag bij ZonMw gedaan voor ‘monitoring en registratie RAV ritten acute psychiatrie Noord- en Oost Gelderland’.

 

Er is gekozen voor een gefaseerd plan van aanpak omdat er nog geen onderaannemer door de RAV is geselecteerd. Daarnaast zal de routing van melding, triage en inzet van passend vervoer (door een onderaannemer) eerst nader vormgegeven moeten worden met betrokkenen in de acute keten.

Centraal in de voorbereidingsfase staat de keuze voor een geschikte onderaannemer die voldoet aan alle randvoorwaarden. Door Witte Kruis business development wordt in deze projectfase de mogelijkheid verkend om zélf passend vervoer voor mensen met verward gedrag te organiseren. Daarnaast ontvangt al het ambulancepersoneel een training Omgaan met personen met verward gedrag. Voor de meldkamer ambulancezorg wordt de scholingsbehoefte voor centralisten geïnventariseerd en vastgesteld.

Aan het eind van de voorbereidingsfase volgt een besluit of er al dan niet kan worden overgegaan tot de uitvoeringsfase. Als dit besluit positief uitvalt, volgt er een gespecificeerd projectplan en definitieve begroting voor de activiteiten van de uitvoeringsfase die aan ZonMw zal worden voorgelegd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website