Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In West-Brabant hebben de 16 gemeenten het eerder ontwikkelde de-escalatiemodel met regiekaart ingevoerd en geborgd. Ambtenaren (uitvoerenden) zijn getraind in het werken met de regiekaart en zijn daarmee in staat tijdig op te schalen naar de juiste organisatie bij complexe problematiek én weer tijdig af te schalen. Verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd in de uitvoering én op bestuurlijk niveau. De regiekaart wordt gebruikt in samenwerkingsverbanden waar zij aan deelnemen.

14 Trainers zijn opgeleid om werkers van zowel gemeenten als organisaties in de regio te kunnen trainen in het voeren van casusregie en het werken met de regiekaart. De managers van de twee Zorg- en Veiligheidshuizen monitoren het gebruik van het model en houden het actueel. Zij organiseren regelmatig trainingen voor (nieuwe) werkers en brengen de gemeenten geregeld bijeen om ervaringen uit te wisselen en onderling af te stemmen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

in de gemeenten van West-Brabant is het voor deze regio ontwikkelde de-escalatiemodel ingevoerd en geborgd.

Alle 16 gemeenten hebben deelgenomen aan de leerbijeenkomsten tijdens het implementatietraject. Op een grote regionale bijeenkomst voor de gemeentelijk vertegenwoordigers en netwerkpartners hebben 220 werkers met behulp van interactief theater geoefend met het model aan de hand van een complexe casus. 14 Werkers zijn getraind (train-de-trainer) om (nieuwe)collega’s te trainen in het voeren van casusregie, het werken met het model en de regiekaart. De managers van de beide Zorg- en Veiligheidshuizen gaan het werken met de-escalatiemodel en bijbehorende regiekaart monitoren en ervoor zorgen dat dit blijvend de aandacht krijgt en waar nodig geactualiseerd wordt. Hiertoe organiseren zij geregeld terugkombijeenkomsten voor de gemeenten en verzorgen zij de communicatie voor de trainingen voor werkers die in de (nabije) toekomst worden gehouden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio West-Brabant, bestaande uit 18 gemeenten en twee Veiligheidsregio’s, wordt uitvoering gegeven aan het project ‘Ontwikkeling, coördinatie en afstemming lokale aanpak ‘personen met verward gedrag (638010009)'. Dat project bestaat uit zeven deelprojecten. Eén van de deelprojecten is ‘ontwikkelen van een escalatiemodel’. Voor de uitvoering van dit deelproject is externe projectleiding aangesteld. Stap voor stap is nagegaan hoe dit model in de regio vorm kan krijgen. In vier pilotgemeenten is gewerkt met koplopergroepen die het model gevuld hebben. Dit heeft opgeleverd:

- rapportage met uitkomsten en aanbevelingen vanuit de pilots in de vier gemeenten

- de 'Handreiking DE-ESCALEREN West-Brabant, een handreiking op maat voor de West-Brabantse gemeenten;

- een universele regiekaart, op maat te maken per gemeente, maar in de basis gezamenlijke afspraken en eenduidig taalgebruik;

- een voorstel voor regionale implementatie.

 

Dit deelproject vraagt echter meer tijdsinvestering van alle betrokkenen dan vooraf ingeschat is. Ook de benodigde looptijd van negen maanden blijkt in de praktijk onvoldoende. De ureninzet voor projectleiding waarvoor subsidie is ontvangen (project 638010009) is al volledig ingezet. Er is geen budget beschikbaar om de activiteiten die nodig zijn om het implementatieplan uit te voeren.

 

In dit project wordt daarom aanvullend subsidie gevraagd zodat het West-Brabantse de-escalatiemodel in de 18 gemeenten kan worden ingevoerd. Een gezamenlijke implementatie in de regiogemeenten, waarbij lokale inkleuring mogelijk is, is van belang omdat veel partners op regionale schaal werken en zodoende voortgebouwd kan worden op heldere afspraken en eenduidige taal in de samenwerking tussen lokale en regionale partners werkzaam binnen het Sociaal Domein, Zorg en Veiligheid.

Hiermee draagt het bij aan de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en geeft het mede invulling aan de bouwstenen inbreng mensen met verward gedrag, preventie en levensstructuur, vroegtijdige signalering, melding, beoordeling en risicotaxatie, passende ondersteuning en informatievoorziening.

 

De uitkomsten een aanbevelingen uit de pilots, de handreiking, de universele regiekaart en het implementatieplan wordt met een begeleidend schrijven vanuit de stuurgroep naar de 18 colleges gestuurd met het verzoek het De-escalatiemodel in de eigen gemeente te implementeren. Vanuit het project worden de gemeenten ondersteund en gefaciliteerd met de acties zoals beschreven in het implementatieplan.

 

Doel van het project is:

- In de 18 gemeenten van West-Brabant is het voor deze regio ontwikkelde De-escalatiemodel ingevoerd én geborgd.

 

Tussenresultaten zijn:

- Expertise over de-escaleren is overgedragen aan de betrokken/verantwoordelijke ambtenaren; deze ontvangen ondersteuning (op maat) lopende het traject; hiervoor worden leerbijeenkomsten georganiseerd

- Succesvolle aftrapbijeenkomsten zijn gerealiseerd voor ontwikkelaars, bestuurders, managers/teamleiders casusregisseurs, professionals waar introductie en verspreiding van de lokale regiekaarten plaatsvond en geoefend is met de regiekaarten aan de hand van casuïstiek.

- Geselecteerde casusregisseurs werkzaam in de 18 gemeenten zijn getraind; hiervoor worden trainingen in netwerkverband georganiseerd (2 dagdelen per training)

- De getrainde casusregisseurs benutten de regiekaarten bij multi-casuïstiekbesprekingen en bij het op- of afschalen naar samenwerkingspartners; hiervoor worden ervaringen opgehaald middels twee reflectiebijeenkomsten.

 

Gedurende de looptijd van het project (augustus 2018 tot mei 2019) zijn de projectleiders/trainers beschikbaar voor consult en advies voor de individuele gemeenten.

bij alle bijeenkomsten zullen ervaringsdeskundigen aansluiten om hun expertise in te brengen.

 

De vier pilotgemeenten en de beide veiligheidshuizen fungeren als trekkers van dit project.

De projectgroepleden* van het overallproject (638010009) dragen dit project mee uit en zijn ook betrokken bij de verdere uitwerking.

Bij de start van fase 1 zullen de 14 gemeenten aangehaakt zijn en binnen de eigen gemeente een trekkersrol gaan vervullen.

Lokaal zijn de organisaties die al in de pilotfase betrokken zijn mede uitdragers van het project.

Politie en woningcorporaties zijn al bij de pilots betrokken en zullen bij de uitrol ook betrokken worden.

 

* projectgroepleden zijn:

Gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Zundert en Breda;

GGD West-Brabant, Surplus Welzijn, IMW-crisisdienst, Fameus (ervaringsdesk), Ggz Breburg,

Ggz WNB, Veiligheidshuizen Markiezaten en Baronie, Regionale Ambulance voorziening (RAV), Politie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website