Projectomschrijving

In West-Brabant werken 18 gemeenten samen met organisaties en ervaringsdeskundigen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er zijn 7 deelprojecten in uitvoering, waaronder het deelproject ‘escalatiemodel ontwikkelen’. Tot nu toe zijn een handreiking, een universele regiekaart en een implementatieplan opgeleverd. Meer tijd en inzet is nodig om het project af te ronden.

Doel

Met dit project wordt het West-Brabantse de-escalatiemodel in de 18 gemeenten ingevoerd. Belangrijke voordelen van invoering in alle gemeenten zijn de heldere afspraken en eenduidige taal in de samenwerking tussen lokale én regionale partners die werkzaam zijn in de domeinen Sociaal, Zorg en Veiligheid. Hiermee draagt het bij aan de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en geeft het mede invulling aan de bouwstenen: preventie en levensstructuur, vroegtijdige signalering, melding, beoordeling risicotaxatie, passende ondersteuning en zorg en informatievoorziening.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Resultaten

In West-Brabant hebben de 16 gemeenten het eerder ontwikkelde de-escalatiemodel met regiekaart ingevoerd en geborgd. Ambtenaren (uitvoerenden) zijn getraind in het werken met de regiekaart en worden zo in staat gesteld tijdig op te schalen naar de juiste organisatie bij complexe problematiek én weer tijdig af te schalen. Verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd in de uitvoering én op bestuurlijk niveau. De regiekaart wordt gebruikt in samenwerkingsverbanden waar zij aan deelnemen. 14 Trainers zijn opgeleid om werkers van zowel gemeenten als organisaties in de regio te kunnen trainen in het voeren van casusregie en het werken met de regiekaart. De managers van de twee Zorg- en Veiligheidshuizen monitoren het gebruik van het model in de regio en houden het actueel. Zij organiseren komende jaren regelmatig trainingen voor (nieuwe) werkers. Ook brengen zij de gemeenten geregeld bijeen om ervaringen uit te wisselen en onderling af te stemmen.

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website