Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project GGZ in de wijk is erin geslaagd een samenwerking te realiseren tussen de GGZ en sociaal domein in de gemeente Zeist. In iedere wijk wordt tweewekelijks casuïstiekoverleg gehouden met vaste deelnemers uit verschillende organisaties. Uitvoeringsteams zorgen voor opvolging van de casuïstiek onder leiding van procesbegeleiders. Het is motto is: ‘los op of schaal op!”.

 

Het project heeft laagdrempelige consultatie van GGZ-specialisten mogelijk gemaakt waardoor onnodige escalaties in casuïstiek zijn voorkomen of sneller gestabiliseerd. Ervaringsdeskundigen van diverse organisaties maken deel uit van de teams en zorgen voor toegevoegde waarde.

 

Er is veel geïnvesteerd in het creëren van de juiste randvoorwaarden. Medewerkers hebben elkaar door ontmoetingsactiviteiten en intervisie leren kennen. Wijkspreekuren en wijklocaties maken fysieke ontmoeting mogelijk. Privacy-issues zijn weggenomen door het opstellen van een privacyreglement.

Met dit project is een stevige basis neergezet voor de toekomst. De gemeente Zeist heeft een projectleider/ coördinator in dienst genomen om de werkwijze te continueren. De partnerorganisaties blijven deelnemen aan de regiegroep voor verdere doorontwikkeling.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- GGZ in de wijk draait op dit moment in alle wijken van Zeist (indeling in 4 teams)

- Momenteel is sprake van een samenwerking tussen 10 organisaties

- In iedere wijk zijn we gestart met kick-off bijeenkomsten zodat de professionals van het medische en sociale domein elkaar leerden kennen. Later zijn ook wijkontmoetingen georganiseerd.

- In iedere wijk vindt twee wekelijks casuïstiekoverleg plaats. Het motto is: ‘los op of schaal op!’.

- In de verslagperiode zijn 72 casussen behandeld.

- Na het casuïstiek overleg wordt direct actie ondernomen door een uitvoeringsteam. Het uitvoeringsteam wordt begeleid door een procesbegeleider.

-GGZ specialisten nemen deel aan het casuïstiekoverleg in de wijk. Door deze laagdrempelige consultatie zijn onnodige escalaties in casuïstiek voorkomen of sneller gestabiliseerd.

- In iedere wijk nemen ervaringsdeskundigen deel aan het casuïstiekoverleg. Zij werken voor verschillende organisaties.

- In wijkservicepunt Vollenhove hebben de professionals van GGZ in de wijk in 2019 enkele maanden een apart spreekuur gedraaid. Omdat dit spreekuur niet voldeed aan de verwachtingen zijn deze spreekuren gestopt. Professionals van GGZ in de wijk nemen nu deel aan de reguliere wekelijkse spreekuren in de wijk. Professionals van GGZ in de wijk kunnen daarnaast ook terecht op de verschillende wijklocaties om af te stemmen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit plan van aanpak vormt de basis voor de subsidieaanvraag bij ZonMw in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, specifiek de oproep: Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag. Het plan is opgesteld door de zorgpartners Altrecht, Kwintes, Steunpunt GGZ Utrecht, MeanderOmnium, Abrona en Jellinek in samenwerking met de gemeente Zeist en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Dit project heeft betrekking op het verbeteren en verbreden van de werkwijze en resultaten uit de proeftuin EPA (Zeist Noord), die medio 2018 is geëvalueerd en afgerond. Het sluit aan op de onlangs vastgestelde kaders voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in de gemeente Zeist.

 

De aanpak draagt bij aan de doelstelling voor de hele regio Utrecht Midden West om eind 2019 15 integrale gebiedsgerichte lokale samenwerkingen te hebben staan, die op basis van de monitoringsresultaten laten zien dat zij bijdragen aan meer herstel voor de doelgroep, zoals bedoeld in het landelijke plan van aanpak ‘Over de brug’. Specifiek is deze aanpak gericht op de integrale samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein in de gemeente Zeist.

 

Een tweede doel is om op deze wijze de samenwerking tussen het zorg domein en het sociaal domein stevig te verankeren en voorwaarden te hebben gecreëerd voor verdere verbetering.

 

Het derde doel is om de sociale infrastructuur gericht op sociale inclusie en wijkgericht werken te versterken.

 

Met dit plan van aanpak beogen de partnerorganisaties om de definitieve aansluiting tussen het sociaal domein en GGZ als integrale werkwijze voor heel Zeist neer te zetten. Doelstelling is een goed lokaal samenwerkingsverband tussen het Sociaal Team (Wmo), de eerstelijnszorg (POH-GGZ), ambulante begeleiding, gehandicaptenzorg, welzijn, cliëntondersteuning/ ervaringsdeskundigen en de specialistische GGZ (inclusief verslavingszorg).

 

De aanvraag bij ZonMW richt zich op de financiering van een projectleider en het mogelijk maken consultatie als preventie in alle wijken van Zeist.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website