Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is nog onvoldoende bewustzijn dat leerlingen met een LVB in regulier onderwijs terecht komen (vmbo/mbo). Dat een licht verstandelijke beperking vele jaren onopgemerkt kan blijven is niet zo gek. Het is moeilijk herkenbaar door overlap met andere symptomen (o.a. autisme, adhd en gedragsproblematiek). Ook komen jongeren met een LVB vaak ‘streetwise’ over. Met als gevolg structurele overvragen en verkeerd interpreteren van gedrag. Dit kan verschillende risico’s zoals schoolverzuim en -uitval in de hand werken. Meer bewustzijn en kennis van LVB in het reguliere onderwijs is cruciaal voor een passende ondersteuning van deze leerlingen.

 

De Proeftuin is opgezet en begeleid door Regioplan en de Hogeschool Leiden en bood de mogelijkheid om de relevantie van LVB op een vmbo-school en leerplicht onder de aandacht te brengen, kennis te bevorderen, handvatten voor omgang te bieden en te experimenteren met screening van LVB.

 

We constateren dat de Proeftuin een aanjagende functie kan hebben in het bevorderen van kennis en (h)erkenning van LVB in het vmbo en bij leerplicht. Betrokkenen zijn geïnspireerd geraakt om na te denken over een toekomstige werkwijze die past bij interne werkprocessen van de school waarbij leerlingen met een LVB baat hebben.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van de proeftuin was aandacht te generen voor de herkenning van lvb bij leerlingen in het regulier onderwijs, b) de aansluiting van de begeleiding van leerlingen met een lvb op hun behoeften, en c) een effectieve samenwerking om deze leerlingen passende begeleiding te bieden. De Proeftuin bood ruimte om te experimenteren met systematische screening van (vmbo/mbo) leerlingen op lvb, te inventariseren wat deze leerlingen nodig hebben en hoe de samenwerkingspartners daarop kunnen inspringen.

 

De doelstelling is in grote lijnen behaald. LVB is op de agenda gekomen van de betreffende vmbo school, de relevantie van lvb problematiek in regulier onderwijs en leerplicht wordt gezien, op school is een discussie op gang gebracht op welke manier de school met dit thema verder aan de slag moet gaan, er is door de school geëxperimenteerd met screening van individuele leerlingen, er is een handreiking met kaders voor omgang met leerlingen met een lvb opgesteld, en vrij te gebruiken voor iedereen in en betrokken bij onderwijs en leerplicht. Er wordt een handelingsadvies LVB gemaakt en beschikbaar gesteld voor de school om tegemoet te komen aan hun behoefte.

 

Wat niet is gerealiseerd is het daadwerkelijk oefenen met aangepaste bejegening van de doelgroep op school. Hiervoor bleek de looptijd van het project tekort. De handreiking biedt wel concrete handvatten om daar in de toekomst mee aan de slag te gaan. Verder is een uitkomst dat de school vooral kennis en handvatten nodig denkt te hebben voor een juiste ondersteuning/bejegening op groepsniveau (in de klas waar veel kwetsbare leerlingen zitten) ter preventie van verdere (schoolverzuim)problemen. En minder behoefte lijkt te hebben aan individuele screening van leerlingen. Er is geen uitgekristalliseerde werkwijze, hier wordt nog over nagedacht.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Centrumgemeente Leiden zet zich samen met andere gemeenten intensief in om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) in de regio tegen te gaan. Het tegengaan van schoolverzuim en vsv is cruciaal voor de ontwikkelingsperspectieven van jeugdigen en daarmee voor de samenleving. (Regio)gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en Leerplicht (RBL en RMC) zijn gezamenlijke partners in de aanpak van schoolverzuim en vsv.

 

In de aanpak van schoolverzuim en vsv is het onder andere van belang om de begeleiding af te stemmen op (beperkingen en) behoeften van leerlingen. Daarvoor is het nodig problematiek tijdig en juist te herkennen. Dit vergt aandacht en kennis van de betrokken partijen. Deze aandacht is nog niet altijd voldoende als het gaat om lvb-problematiek. Een licht verstandelijke beperking (lvb) is niet op basis van uiterlijke kenmerken herkenbaar. Van het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs is bekend dat leerlingen met een lvb oververtegenwoordigd zijn in deze onderwijssoorten. Maar ook op andere onderwijsniveaus komen leerlingen met een lvb voor. In de aanpak van schoolverzuim en vsv wordt hier vooralsnog geen rekening mee gehouden. Daardoor ontvangt een deel van leerlingen met een lvb en schoolverzuimproblematiek niet de begeleiding die zij nodig hebben. Zodoende wordt de schoolverzuimproblematiek onvoldoende effectief aangepakt.

 

De Leidse Proeftuin Herkenning en begeleiding van leerlingen met een lvb en schoolverzuimproblematiek biedt de kans te experimenteren met een laagdrempelige én betrouwbare wijze om lvb te screenen en om de uitkomsten daarvan vervolgens effectief te kunnen toepassen, zodat leerlingen met een lvb sneller naar passende ondersteuning kunnen worden begeleid. In de Proeftuin is ruimte om met de ketenpartners te bepalen waar de accenten met betrekking tot de uitvoering moeten komen liggen. Gedurende de Proeftuin is er aandacht voor monitoring en bijsturing van het proces zodat het experiment optimaal benut kan worden. Tevens vindt gezamenlijke (met de betrokken ketenpartners) evaluatie van de Proeftuin plaats evenals de wijze van borging van de successen.

 

De Proeftuin is een gezamenlijk initiatief van gemeente Leiden (team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling), het RBL (en RMC) Holland Rijnland, Ingrado (Vereniging van Leerplicht), Hogeschool Leiden en Regioplan Beleidsonderzoek. Beoogde deelnemers van de Proeftuin zijn Leerplicht en RMC (RBL Holland Rijnland), onderwijs (vmbo/mbo), JGT’s en jeugdhulpinstanties en leerlingen zelf (bv. van het vmbo, MBO, praktijkscholen en speciaal onderwijs). Regioplan beleidsonderzoek begeleidt (monitort) en evalueert het project in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Daarbij maken zij tevens gebruik van de expertise en ervaring van diverse andere partijen, zoals de belangenvereniging voor lvb, LFB, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ingrado.

 

De succes- en aandachtspunten van de Proeftuin worden neergelegd in een toegankelijke handreiking bedoeld voor implementatie van nieuwe initiatieven in andere gemeenten. De proeftuin wordt afgesloten met een workshop, met het oog op uitbreiding van de werkwijze van de Proeftuin naar de regiogemeenten. De Hogeschool Leiden en Regioplan verzorgen tot slot een of meerdere publicaties in vakbladen over de Proeftuin en de behaalde resultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website