Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Plan van Aanpak project Eerste hulp bij psychische problemen volgens Mental Health First Aid, regio Utrecht Midden-West, 28 mei 2017.

Binnen de bouwsteen Inbreng vanuit cliënten- en familieperspectief staan 3 activiteiten centraal: Destigmatisering, crisiskaart en Mental Health First Aid. Dit project heeft betrekking op Mental Health First Aid (MHFA). In de regionale aanpak wordt er naar gestreefd MHFA nauw te verbinden met activiteiten die zich richten op destigmatisering, preventie, vroegsignalering, passende ondersteuning en proeftuinen ggz in de wijk.

Het doel van het project is om zo veel mogelijk burgers in het gebied Utrecht Midden-West, die vanuit hun maatschappelijke functie of rol in aanraking (kunnen) komen met personen met verward gedrag, via de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’, in staat te stellen op adequate wijze eerste hulp te bieden aan deze mensen.

Door politieagenten, winkelpersoneel, beheerders van woningcorporaties, medewerkers van buurt- of wijkteams, medewerkers van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties, familieleden, vrienden en buurtbewoners meer inzicht te geven in de leefwereld van mensen met psychische problemen, ontstaat er meer begrip. Dit vermindert stigmatisering. Daarbij wordt inzet van ervaringsdeskundigen sterk benadrukt, zowel vanuit cliënt als vanuit naaste perspectief. Juist hierom willen we de cursus mede door getrainde ervaringsdeskundigen, vanuit cliënt- of familieperspectief, laten geven. Het streven is om in 2017 10 cursussen te verzorgen en in 2018 40 - 50. We leiden daartoe 12 – 14 trainers op.

In de regionale aanpak voor personen met verward gedrag in de regio Utrecht Midden – West, zal het aanbieden van de cursus zoveel mogelijk gemeentelijk en/of wijkgericht worden opgezet. Als de gemengde groepen deelnemers uit dezelfde gemeente of wijk zijn, kan de cursus tevens bijdragen aan het stimuleren van preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning. In de cursus kan het bestaan van de crisiskaart worden benoemd en toegelicht, evenals wijk- of gemeente specifieke vormen van ondersteuning. Tevens kan worden stil gestaan bij gemeentelijke en wijk gebonden samenwerkingsverbanden, evenals bij de regionale meldpunten voor acute en niet-acute meldingen en de wijze waarop de opvolging is geregeld. Tot slot kan ook het overzicht met laagdrempelige time out voorzieningen worden gedeeld. Uiteraard blijft de opzet van de cursus daarbij onaangetast.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website