Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio West-Brabant (18 gemeenten) wordt gewerkt aan de aanpak voor personen met verward gedrag. Zeven deelprojecten zijn in uitvoering binnen het project Ontwikkeling, coördinatie en afstemming lokale aanpak personen met verward gedrag.

De verwachting is dat op één deelproject na alle deelprojecten binnen de twee jaar met een positief resultaat worden afgerond. Het deelproject ‘Escalatiemodel Ontwikkelen’ vraagt meer inzet en tijd om het af te ronden. Het model is met vier pilotgemeenten ontwikkeld. De implementatie in alle 18 gemeenten moet nog plaatsvinden. Hiervoor is een aanvullend subsidie verzoek ingediend bij ZonMw.

Het deelproject ‘Versterken steunstructuur’ vraagt ook meer inzet dan vooraf geraamd. Het gaat om de inzet van ervaringsdeskundigen; deze extra inzet kan gerealiseerd worden omdat op twee andere onderdelen het geraamde budget niet volledig benut hoeft te worden.

Uit de projecten vloeien andere activiteiten voort. Zo is de behoefte er om het gebruik van de crisiskaart in de hele regio uit te rollen. Hiervoor is voor de subregio Breda inmiddels een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMw. Het streven is erop gericht ook voor de subregio Bergen op Zoom nog een aanvraag in te dienen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Twee beoordelingsruimten (SPOR) voor personen met verward gedrag zijn operationeel vanaf 1 april 2017. Het vervoer van de personen ernaar toe wordt door de RAV (Ambulancedienst) verzorgd. Over het vervoer waren al sluitende afspraken gemaakt tussen politie RAV en GGZ-organisaties voordat de beoordelingsruimten operationeel waren . Op inhoud en aanpak voldoen beide voorzieningen in de behoefte. Structurele financiering per 1 januari 2019 is nog punt van bespreking met zorgverzekeraars en GGZ-instellingen. De twee deelprojecten waarin trainingen als pilots worden uitgevoerd laten de beoogde olievlekwerking zien. Ze zijn succesvol en dragen gezamenlijk ook al direct bij aan de bouwstenen preventie en levensstructuur, vroegtijdige signalering en passende ondersteuning zorg. Het deelproject ‘bundeling noodbedden’ is afgerond en geeft inzicht in het aantal noodbedden waarover de regio beschikt; deze zijn bij nader inzien niet sector-overstijgend in te zetten; er zijn het afgelopen jaar geen knelpunten of een tekort aan noodbedden gesignaleerd. Tenslotte twee deelprojecten waarvoor meer inzet nodig is dan vooraf ingeschat. Het deelproject ‘Versterken steunstructuur’ vraagt meer inzet van ervaringsdeskundigen; dit is binnen de projectbegroting op te lossen. Het deelproject ‘Escalatiemodel ontwikkelen’ vraagt ook meer inzet en tijd van externe deskundigen; voor het implementatietraject dat nog moet starten is aanvullende subsidie aangevraagd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het vraagstuk van personen met verward gedrag is de afgelopen periode toegenomen, ook in de centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom en in de regiogemeenten in West-Brabant. De hoofddoelstelling is een plan van aanpak waarbij betrokken partijen met elkaar afspraken hebben gemaakt om de betreffende doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen, van signalering tot juiste toeleiding, maar ook ten aanzien van preventie en nazorg. Daarnaast is het van belang dat de deskundigheid rondom ‘mensen met verward gedrag’ bevorderd is en de noodzakelijke voorzieningen zijn getroffen.

 

Betrokken partijen

De centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom dienen de aanvraag in. De regio van centrumgemeente Breda bestaat verder uit de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. De regio van centrumgemeenten Bergen op Zoom bestaat verder uit Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

 

De partijen die verder deelnemen aan het keteninitiatief zijn de GGD West Brabant, GGZ Breburg Groep, GGZ Noordelijk West Brabant, het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, Surplusgroep, de Nationale Politie (veiligheidsdistricten de Baronie en Markiezaten incl. de twee veiligheidshuizen) en andere maatschappelijke organisaties.

 

De aanpak betreft coördinatie van de aanpak, uitvoering van projecten per bouwsteen en monitoring/verantwoording. Het gaat hier om een incrementeel proces, waarbij de lessen die op grond van de pilots uit de dagelijkse praktijk worden geleerd, direct worden vertaald in bijsturing van de aanpak binnen een pilot of het opstarten van nieuwe pilots.

 

Projecten en bouwstenen

De projecten geven in totaliteit invulling aan de verschillende bouwstenen voor een samenhangende aanpak van personen met verward gedrag. Ieder project heeft een andere functie in de keten en betreft daarom één of meerdere bouwstenen.

 

Deelproject 1& 2: SPOR regio Breda en SPOR regio Bergen op Zoom (Bouwsteen 4&9)

Dit deelproject omvat het opzetten van een pilot voor een spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) voor mensen met verward gedrag in een eerste/crisis situatie. Daarbij worden de volgende aspecten in kaart gebracht: de (omvang van de) doelgroep, de gekozen locatie, inrichting en of de dienstverlening past bij de vraag van de persoon en de aansluiting op de keten. Het resultaat is een SPOR voor langere periode met sluitende afspraken over vervoer naar en van de SPOR en sluitende afspraken met partijen over vervolgopvang en –hulp.

 

Deelproject 3: Escalatiemodel ontwikkelen (Bouwsteen 2-3-5-9)

Het deelproject ‘escalatiemodel ontwikkelen’ staat voor een afsprakenmodel rondom melding, verantwoordelijkheid en regie voor de partijen in het keteninitiatief ‘mensen met verward gedrag’. Het gaat om het duidelijk maken wat alle betrokken partijen (overheden, organisaties, instellingen) van elkaar kunnen verwachten. Het uiteindelijke product is een handleiding waar alle verantwoordelijkheden en rollen terug te vinden zijn. Het resultaat is een handleiding voor professionals hoe de melding van verwarde personen geëscaleerd dient te worden, waarbij zowel operationeel als bestuurlijk wordt beschreven welke stappen er gezet moeten worden.

 

Deelproject 4: Bundeling noodbedden door middel van netwerksamenwerking (Bouwsteen 8)

Binnen de ketenaanpak is er noodzaak voor het opzetten van een prikkelarme (acute) opvanglocatie waar personen met verward gedrag kunnen resideren. Daarbij willen alle mede-uitvoerders afspraken hebben gemaakt rondom de plek waar de verwarde persoon bij acute opvang geplaats kan worden. Ze willen gebruik maken van de reeds beschikbare noodbedden in de regio.

 

Deelproject 5: Krachtgericht en netwerkversterkend werken (Bouwsteen 3&8)

Professionals leren de diverse onderliggende problematieken te herkennen (crisisontwikkeling) en daar naar te handelen. Het handelen zal gericht zijn op de-escalatie door vroegtijdige signalering en het kunnen bieden van een handelingsperspectief. Dit deelproject richt zich op deskundigheidsbevordering.

 

Deelproject 6: Ogen en oren in de wijk (Bouwsteen 1&2)

Het ontwikkeltraject en training waarop dit deelproject betrekking heeft is bedoeld om NIET-zorgprofessionals die vanwege de aard van hun werk achter of dicht bij de voordeur komen toe te rusten in signaleringsvaardigheden en hen handelingsperspectieven te bieden afgestemd op bestaande zorgstructuren en wijkteams in gemeenten. Dit deelproject draait om bewustwording en herkenning voor niet-professionals.

 

Deelproject 7: Versterken steunstructuur (Bouwsteen 2&8)

In een warme overdracht tussen organisaties (zo mogelijk met deelname van cliënt) is het van belang het snel realiseren van een plan van aanpak om terugval in crisis te voorkomen. Het gaat om randvoorwaarden waar deze personen op kunnen terugvallen om niet meer in een crisissituatie te komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website