Projectomschrijving

De aanpak van personen met verward gedrag gebeurt door een netwerk aan relaties en potentiële hulpverleners rondom een persoon met verward gedrag. Een netwerk dat bestaat uit mensen uit de directe omgeving (familie, vrienden, buren, collega’s etc.) van die persoon en een pool van professionele hulpverleners.

Doel

Samen met al die partijen, inclusief de persoon met verward gedrag zelf, wordt een integrale, persoonsgerichte aanpak opgesteld. Een aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van de persoon in kwestie. Waarbij heldere regie en eigenaarschap is vastgelegd en waarbij vooral ook aandacht is voor preventie en vroegtijdige signalering van verward gedrag.

Achtergrond

Deze aanpak is, net als de projecten die eruit voortkomen, ontstaan vanuit richtlijnen die zijn ontwikkeld door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (V&J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Resultaten

In West-Brabant is het project ‘Ontwikkeling, coördinatie en afstemming lokale aanpak personen met verward gedrag’ afgerond. In verschillende deelprojecten is invulling gegeven aan een goedwerkende domeinoverstijgende aanpak voor mensen met verward gedrag:

  • Er zijn 2 beoordelingsruimtes (SPOR) in Breda en Bergen op Zoom gerealiseerd waar per locatie wekelijks 2 à 3 personen worden gezien. In een vervolgproject wordt de SPOR in Bergen op Zoom nog een aantal maanden voortgezet. De structurele financiering vraagt nog aandacht.
  • Er is een overzicht gemaakt van noodbedden die vanuit de SPOR ingezet kunnen worden.
  • Gemeenten en partijen hebben een de-escalatiemodel ontwikkeld. Hierin zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden van werkers én bestuurders vastgelegd, bij de hulp aan personen met verward gedrag. De invoering van het model loopt door in een vervolgproject.
  • Er zijn pilottrainingen ‘Oren en ogen in de wijk’ gegeven voor zorgprofessionals en voor niet-zorgprofessionals. Deelnemers weten beter verward gedrag te signaleren en hoe daarna te handelen, ieder vanuit eigen professie.
  • Er is een werkwijze ontwikkeld om de steunstructuur rond een klant, na crisis, te borgen. Ervaringsdeskundigen ondersteunen de klant met de crisiskaart als hulpmiddel. In de nog lopende projecten ’uitrol crisiskaart’ wordt deze werkwijze ook gehanteerd. Borging ervan vraagt nog aandacht.

Meer informatie:

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website