Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met al onze partners en de drie gemeenten in Foodvalley Utrecht hebben we de afgelopen twee jaar met veel plezier gewerkt aan een sluitende aanpak voor een kwetsbare groep inwoners. In een goede sfeer hebben de overleggen plaatsgevonden en hebben we met elkaar door te experimenteren veel bereikt en vastgesteld. De inzet van de wijkfunctionaris zorg en veiligheid heeft voor professionals en de inwoner veel betekent en zal dat ook blijven doen. Een verbinder die de weg in het zorglandschap kent, partijen bij elkaar brengt en de juiste zorg mede kan afstemmen. Met deze functie vullen wij ook de pilot van het advies en meldpunt in zodat er 24/7 een aanspreekpunt is voor de professional. Weten wat een partner kan bieden en daardoor aan de voorkant de verwachtingen van elkaar te managen is nodig. Het elkaar weten te vinden blijkt een belangrijk punt en zullen wij middels netwerkbijeenkomsten blijven vasthouden. Casuïstiek bespreken met elkaar waardoor je kunt leren en de aanpak kunt blijven bijstellen. Samenwerking met de politie en elkaar begrijpen en vooral korte lijnen moeten blijvend geborgd zijn. De wil van iedereen is er zeker en ook het belang heeft iedereen ingezien. Ontwikkelingen die op ons af komen rondom beschermd wonen en de wet verplichte GGZ vragen de nodige aandacht van iedereen. We hebben vastgesteld dat het om een kleine groep inwoners gaat. De gemeente heeft een faciliterende rol ten aanzien van bijeenkomsten om netwerken te versterken en kennis te delen en elkaar te inspireren. Jaarlijks gaan de gemeenten hier mee aan de slag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Het project heeft hiaten duidelijk gemaakt en inzichtelijk gemaakt waar de zorg voor inwoners met verward gedrag versterkt kan worden.

- De contacten tussen partners en tussen gemeenten en partners is versterkt door het project. Over en weer is meer inzicht gekomen in elkaars werk, taken en verantwoordelijkheden. Dit leidde tot meer begrip over en weer.

- De gezamenlijkheid wordt gevoeld voor deze kwetsbare groep.

- Het samen optrekken was een mooie ervaring voor iedereen.

- Het aantal personen waar we het over hebben zijn relatief klein in deze regio.

- Jaarlijks een bijeenkomst organiseren rondom het thema wordt als zeer waardevol ervaren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FoodValley Utrecht (gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal) zijn met elkaar, partners (GGZ-Centraal, ProPersona, Politie, Veens (de welzijnsorganisatie, een samenwerking tussen Vitras, Kwintes, Abrona en Participe), GGD-regio Utrecht, Patrimonium Woonservice, Kwintes en Kingarthurgroep) en ervaringsdeskundigen en cliënten bezig met de ontwikkeling van een sluitende aanpak rond de ‘zorg voor personen met verward gedrag’. Op basis van een aantal werksessies met als uitgangspunt de landelijke bouwstenen zijn een aantal hiaten en knelpunten geconstateerd. Door het uitvoeren van een zevental projecten wordt de gewenste sluitende aanpak gerealiseerd.

Het betreft de volgende projecten:

- Het vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes door middel van een communicatieplan en trainingen gericht op buurtbewoners, personen met verward gedrag en professionals;

- Het eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de meld- en adviesfunctie. Daarbij speciale aandacht hoe na de melder wordt aangegeven wat er met de melding gebeurd.

- Het ontwikkelen en gaan werken met een signaleringsplan klein welke geschikt is voor personen met verward gedrag.

- Het is helder of het huidig aanbod voldoet en zo niet welke hiaten er zijn en hoe dit opgelost kan worden. Eventueel worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgevoerd, bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting.

- Op basis van de input van ervaringsdeskundigen, cliënten en buurtbewoners wordt ingezet op de (verdere) ontwikkeling van opleidingen en trainingen, alsmede netwerkbijeenkomsten voor professionals met als doel deskundigheid vergroten.

- Arrangementen zijn ontwikkeld vanuit verschillende disciplines waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt financiële drempels te slechten.

- We sluiten met passend vervoer aan bij de regionale ontwikkeling, met daarbij de inbreng van lokale voorkeuren en wensen, zodat politie niet meer zelf hoeft te vervoeren.

 

De projectorganisatie is als volgt ingericht. Overall projectleider is gemeente Veenendaal. Daarnaast kent ieder project een trekker uit één van de volgende organisaties: Kwintes, Vitras, GGZ-Centraal, ProPersona en gemeente Veenendaal. De trekkers en de overall projectleider aangevuld met twee ervaringsdeskundigen (zowel vanuit Kwintes als GGZ-Centraal) vormen het projectteam. Zij bereiden de overleggen met de smalle projectgroep voor (alle partners gezamenlijk). Daarnaast vindt er tweejaarlijks overleg plaats met de brede projectgroep waarvoor alle belangstellenden worden uitgenodigd.

De projecten worden waar nodig uitgevoerd door een mix van kernpartners aangevuld met cliënten en/of ervaringsdeskundigen en belangstellenden uit de brede projectgroep.

 

Mocht het subsidieverzoek gehonoreerd worden, dan zijn de financiële middelen toereikend om de resultaten te behalen en wordt in maximaal 2 jaar een sluitende aanpak subregio FoodValley Utrecht gerealiseerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website