Projectomschrijving

Doel

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) onderzoekt samen met haar belangrijkste ketenpartners (GGz en HAP) de haalbaarheid tot het ontwikkelen van een ketenbreed meld- en adviespunt voor personen met verward gedrag in de urgente situatie (24/7).

Werkwijze

Het meldpunt is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie rondom de persoon met verward gedrag met als doel uitvoeren van triage, consultatie en doorgeleiding, om hierna een terugkoppeling te geven aan de zorgverantwoordelijke. Door de (GGz) expertise aan het begin van proces te positioneren, hopen partijen een meer efficiëntere hulpverlening te genereren met als doel de juiste zorg voor de juiste patiënt.

Speerpunten van dit project zijn:

  • privacywetgeving
  • ICT
  • juiste professional op meldpunt
  • uitstroom in sociaal domein


Resultaten

In dit project is de haalbaarheid en wenselijkheid van een pilot met een meld- en adviespunt voor mensen met verward gedrag onderzocht. Daarnaast is de opzet van het meldpunt, de werkwijze, het profiel van de APH-triagist en het ICT-systeem ontwikkeld. Dit meldpunt dient bemenst te worden door een ggz-professional, zodat er bij deze meldingen direct ingezet kan worden op de-escalatie en het bieden van handelingsperspectief. Door het positioneren van dit meldpunt op de gemeenschappelijke meldkamer, zijn er zeer korte lijnen met andere hulpverleningsdisciplines en kan er snel op- en afgeschaald worden. Op basis van triage en informatieverzameling, kan het meldpunt de zorgbehoefte inschatten en de follow-up coördineren. Een pilot is zeer wenselijk gebleken en er is zicht op alle belangrijke randvoorwaarden.

Uitvoering

Voor de uitvoering van een pilot met het meldpunt is in maart 2018 een vervolgproject van start gegaan. Hierbij ligt extra nadruk op de aansluiting van het sociaal domein, verslavingszorg, zorgverzekeraars en ervaringsdeskundigen.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website