Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In opdracht van ZonMw werken het Centrum voor Criminaliteitsbeveiliging en Veilligheid (CCV), het Landelijk Platform Psychische Gezondheid (Mind), Movisie, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Platform 31 en Vilans samen aan het ondersteunen van professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers bij een effectieve mensgerichte aanpak van verward gedrag. Om dit vraagstuk effectief aan te kunnen pakken is het belangrijk dat professionals binnen zorg, sociaal en veiligheid elkaar weten te vinden en elkaars taal en handelingsrepertoire snappen. Hier dragen we aan bij door op de website www.verwardgedrag.nl praktijkgerichte kennis te ontsluiten. Daarnaast delen we onze kennis op congressen via workshops en leersessies. Zo willen we praktijkprofessionals uit de domeinen zorg, sociaal en veiligheid, ervaringsdeskundigen en hun naasten ondersteunen in hun werk rondom het voorkomen en aanpakken van verward gedrag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidie voor het Kennisnetwerk was bedoeld om de samenwerking tussen zorg, sociaal en vei-ligheid een extra impuls te geven. Er is een netwerk ontstaan tussen de medewerkers van de diverse kennisinstituten over de vraagstukken die raken aan zorg en veiligheid. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en elkaars expertise en zien elkaars toegevoegde waarde hetgeen de drempel voor samenwer-king verlaagt. Vanuit het Kennisnetwerk willen we dit waar mogelijk ook de komende jaren voort zetten om zo blijvend bij te dragen aan het ontsluiten van kennis over een mensgerichte en effectieve aanpak van verward gedrag.

 

• Er is een gezamenlijke website ontwikkeld waarop kennis wordt ontsloten over de preventie en aanpak van verward gedrag;

• Kennis over verward gedrag is via de afzonderlijke instituten en via een gemeenschappelijke nieuwsbrief gedeeld;

• De kennisinstituten verbinden de verschillende communicatie-uitingen aan elkaar en zetten elkaars expertise in binnen de instituut gebonden projecten;

• Er zijn workshops en leersessies verzorgd bij bijeenkomsten en/of congressen en er is kennis ontsloten via onderwijs.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Movisie is door ZonMw uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen voor de realisatie van een kennisnetwerk verward gedrag. Dit kennisnetwerk bestaat uit relevante kennisinstellingen en beroepsverenigingen die te maken hebben met één of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak van verward gedrag. Het gaat hierbij om Movisie, Trimbos-instituut, Vilans, CCV, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Phrenos en Platform 31. De kennisinstellingen werken via het netwerk samen om kennis(producten) rondom verward gedrag op een gezamenlijk portal te ontsluiten. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de praktijk organiseren we een ring van praktijkpartijen met verschillende achtergronden (professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hun naasten) om ons heen. Zo werken we praktijkgericht aan het versterken van aanpak van acute zorgvragen en het traject daar direct voor en na. Dit dient praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website