Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het maatjesproject verwarde personen is een project gericht op voornamelijk bouwsteen 2: preventie en levensstructuur. De deelnemer wordt op individueel niveau benaderd en de hulp van de vrijwilliger kan een preventieve werking hebben. Het kan betekenen dat een professionele hulpvraag uitblijft. Daarnaast zijn de elementen waaraan het project bijdraagt: preventie en levensstructuur (bouwsteen 2), signalerende functie naar professionals en vroegtijdige signalering (bouwsteen 3), dagbesteding en (sociale) participatie en passende ondersteuning (bouwsteen 8) door maatwerk te leveren.

 

Primaire samenwerkingspartner is gemeente Maastricht. Deze is van mening dat de Humanitas aanpak “Maatjes verwarde personen” nauw aansluit bij het bestaande Maatjes dak- en thuislozenproject, daarom leveren we een geïntegreerde begroting aan waarbij gemeente Maastricht co financier is . Bovendien verzekert de gemeente ons dat het voorgestane maatjesproject geheel aansluit bij de door hen in ontwikkeling zijnde sluitende aanpak verwarde personen.

 

Het Maatjesproject verwarde personen is voor mensen uit de stad Maastricht die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben. We bieden hen een steuntje in de rug in het aangaan van sociale contacten om de eenzaamheid terug te dringen en te participeren in de maatschappij. Tevens kan de vrijwilliger praktische ondersteuning bieden. Het Maatjesproject voor verwarde personen is onderscheidend van het bestaande aanbod, omdat verslaving geen contra-indicatie is voor deelname aan het project.

 

De hulpvragers, ook wel deelnemers genoemd bij het Maatjesproject verwarde personen zijn te onderscheiden in verschillende subgroepen, namelijk:

1. Mensen zonder vaste verblijfplek

2. Mensen verblijvend binnen de dag- en nachtopvang

van het Leger des Heils Maastricht

3. Intramurale groep: Mensen woonachtig binnen de

verschillende woonvoorzieningen van de

maatschappelijke opvang

4. Ambulante groep: zelfstandig wonend

 

Doel:

• Terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van

sociale participatie.

• Bevorderen van de eigen kracht.

• Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en zorg

voor elkaar (actief burgerschap).

• Maatschappelijk herstel bevorderen in de richting

van een zo zelfredzaam mogelijk leven.

• Verhogen van de kwaliteit van leven voor kwetsbare

mensen.

• Veranderingen laten intreden in sociaal netwerk.

• Bevorderen van de gezonde leefstijl.

 

Uitgangspunten van het Maatjesproject verwarde personen:

• Het is een mensgericht project

• De ondersteuning van de vrijwilliger is vanuit een

gelijkwaardige basis

• Er wordt één op één gewerkt aan het contact

• De ondersteuning van de vrijwilliger kan sociale

uitsluiting van mensen in een kwetsbare

positie in de samenleving voorkomen

• De vrijwilliger probeert zoveel mogelijk aan te

sluiten bij de leefwereld van de deelnemer en

oordeelt niet over de leefwijze van de deelnemer

• Vrijwilliger heeft een signalerende functie naar

professionals toe

• ‘’Normaliteit’’ bieden door bijv. een kop koffie te

drinken of een bezoek brengen aan de stad

 

De inzet van de vrijwilliger is op verschillende momenten inzetbaar namelijk:

1. Tijdens hulpverleningstraject: In de beginperiode van het project vinden voornamelijk koppelingen van maatjes plaats aanvullend aan professionele hupverlening, door de doorverwijzingen van professionele hulpverlening (o.a. De Centrale Voordeur en Leger des Heils). Het is een meerwaarde door samen te werken tussen informele en professionele zorg; we gaan aanvullend en maatgericht te werk en komen gezamenlijk tot passende ondersteuning en zorg voor de cliënt.

2. Nazorg: Indien professionele hulp niet (langer) nodig is kan de noodzakelijke hulp geboden worden door een vrijwilliger om terugval te voorkomen of om de inzet van professionele hulpverlening te voorkomen.

3. Preventief: Tijdens de projectperiode gaan we bekijken hoe een professionele hulpvraag voorkomen kan worden door vroegtijdige signalering door o.a. de samenwerking met Sociale wijkteams, keukentafel gesprekken, WMO- Jeugd- en participatieteams van de gemeente.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website