Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project is gericht op het creëren van draagvlak voor de implementatie van MHFA in het beleid van 5 gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Hiermee leveren we een bijdrage aan de bouwstenen preventie, vroegsignalering en inbreng van mensen met verward gedrag.

 

De gemeenten Gelderland-Midden maken lokale keuzes rond de bouwstenen preventie en vroeg signalering. Na gegevens onderzoek hebben we 12 gemeenten benaderd. O.a. frequentie psychische aandoeningen, aantal crisis DBC’s en E33 meldingen - aangevuld met interviews met ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen. Uit de gesprekken met gemeenten zijn Arnhem, Doesburg, Duiven, Ede en Wageningen geselecteerd voor verdere verdieping en de uitvoering van de pilot training MHFA. In de slotfase heeft ook een 6e gemeente zich gemeld, Zevenaar. Met deze gemeenten zetten we concrete vervolgstappen ten behoeve van structurele implementatie.

 

Tot slot, is de samenwerking tussen de 2 GGZ-instellingen én met samenwerkingspartners in de regio versterkt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van het project zijn bereikt. En meer dan dat.

 

Het doel van het project is tweeledig:

• 1 op de 3 gemeenten in de regio Gelderland Midden meekrijgen om MHFA te implementeren binnen de eigen gemeentelijke beleidsplannen in het kader van de sluitende aanpak verward gedrag. Dit zijn 5 gemeenten.

• Realisatie van 5 MHFA-trainingen binnen de betreffende 5 gemeenten.

 

 

Van tevoren konden we de haalbaarheid van het project maar moeilijk inschatten, vanwege de beperkte regionale samenwerking en samenhang in de sluitende aanpak voor de bouwstenen vroegsignalering en preventie. De subsidie van ZonMw heeft ons meer zicht gegeven op de bestaande structuren en de bijpassende aanpak van de implementatie van MHFA op lokaalniveau. Er is een goede samenwerking opgebouwd met een 6-tal gemeenten om vervolg stappen te zetten. Met deze koplopers hebben wij ook weer argumenten in handen om andere gemeenten te overtuigen van nut en noodzaak van deze preventieve cursus.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit plan van aanpak vormt de basis voor de subsidieaanvraag bij ZONMW in het kader van het Actieprogramma Regionale aanpak verward gedrag (regionale praktijk projecten). Het plan is opgesteld in nauw overleg met 2 grote GGZ-instellingen in de veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden – tevens (sub)licentiehouders van MHFA.

De gemeenten Gelderland-Midden worden gekenmerkt door een lokale gemeentelijke aanpak in het kader van verward gedrag. Dit betekent voor de uitrol van de MHFA dat iedere gemeente afzonderlijk benaderd moet worden om de doelstelling van 1% geschoolde burgers te behalen. Met de gemeenten Arnhem, Ede, Zevenaar- Rijnwaarden en Doesburg zijn de eerste oriënterende gesprekken gevoerd en is er voorzichtig enthousiast gereageerd. Ook VGGM (GGD Gelderland Midden) heeft belangstelling om in gesprek te gaan. Om hier structureel opvolging aan te geven, alsook de overige gemeenten in de regio Gelderland-Midden te benaderen, is een investering noodzakelijk in de vorm van tijd, promotiemiddelen en training.

 

De doelstelling van dit Plan van Aanpak is: het creëren van draagvlak voor de implementatie en (structurele) financiering van MHFA in de beleidsplannen van de individuele gemeenten omtrent sluitende aanpak verward gedrag. Alsook de realisatie van 5 MHFA-trainingen.

Wij constateren dat er op samenlevingsniveau nog weinig gebeurd aan interventies gericht op preventie en vroegsignalering binnen de sluitende aanpak verward gedrag in deze regio. Dit project is dan ook noodzakelijk om deze bouwstenen een plek te kunnen geven

 

De 12 gemeenten behorende bij het werkgebied van Pro Persona en GGNet in de GHOR regio Gelderland-Midden willen we kennis laten maken met het aanbod en doelstellingen van MHFA, passende bij de missie van MHFA Nederland om 1% van alle burgers te scholen rondom de betreffende resultaatgebieden:

1. Het vergroten van het kennisniveau over psychische problemen.

2. Het verhogen van de handelingscapaciteit in een (crisis) situatie.

3. Het tegen gaan van stigma.

 

Dit sluit aan bij drie bouw stenen van de sluitende aanpak rond verward gedrag, te weten inbreng van mensen met verward gedrag en omgeving, preventie en vroegtijdige signalering.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website