Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De oplossing op het vraagstuk van personen met verward gedrag laat zich niet vangen in één domein. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om domein-overstijgende en multidisciplinaire samenwerking. Om de risico’s van zowel de crisis casus als de meer reguliere en sluimerende casus proactief te kunnen beheersen heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen de huidige lokale ketenaanpak verwarde personen samen met haar ketenpartners door te ontwikkelen. In dit project zijn de leden van de Denktank gestart met het leren van exemplarische casuïstiek en het op basis van deze casuïstiek inventariseren van inrichtingsvraagstukken. Met deze inrichtingsvraagstukken als uitgangspunt is vervolgens, aan de hand van een methodische werkwijze, een samenwerkingsmodel ontwikkeld, inclusief leidende principes, dat richting geeft aan de samenwerkingsactiviteiten in de praktijk. Dit heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal en dito handelingsrepertoire onder professionals, doelgerichte regievoering en een ketenaanpak die de cliëntvraag daadwerkelijk centraal stelt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beoogde resultaat is in de subsidieaanvraag als volgt geformuleerd: “Het optimaliseren van een sluitende lokale ketenaanpak personen met verward gedrag in de gemeente Molenwaard. Dit door op basis van de inzichten uit casusanalyses gezamenlijk een referentiemodel te ontwikkelen.” Onderstaand staan de directe en indirecte deellresultaten weergegeven die met het uitvoeren van project gerealiseerd zijn.

 

Directe resultaten:

 

-Ketenreferentiemodel Aanpak Verwarde Personen

-Ontwikkeling van gemeenschappelijke taal en actierepertoire: leidende principes

-8 Denktank bijeenkomsten

 

Indirecte resultaten:

-Doelgerichte regievoering aan de hand van gezamenlijk ontwikkeld referentiemodel

- Ketenaanpak die de cliëntvraag centraal stelt

- Comfort en handelingsperspectief voor professionals bij integrale samenwerking

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Waar het aanjaagteam verwarde personen de aandacht middels verdiepingsregio’s voornamelijk heeft gericht op de grootstedelijke problematiek, kent de regio Molenwaard karakteristieken van een rurale regio. Vooralsnog lijken de vraagstukken rond de aanpak verwarde personen voor kleinere gemeenten onderbelicht.

 

Juist die casuïstiek waarin sprake is van veiligheidsrisico’s vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners uit het zorgveld, het bestuurlijke domein en het justitiële domein. Om deze veiligheidsrisico’s rond verwarde personen proactief te beheersen heeft de gemeente Molenwaard het initiatief genomen om haar huidige ketenaanpak rond verwarde personen te analyseren. Dit met het doel te komen tot een ketenreferentiemodel ‘Aanpak verwarde personen’ waarin haar lokale aanpak conform de richtlijnen van het aanjaagteam verwarde personen kan worden geoptimaliseerd.

 

In de gemeente Molenwaard wordt met betrokkenen uit de domeinen bestuur, zorg, veiligheid en cliënten samengewerkt aan de doorontwikkeling van de ketenaanpak verwarde personen. Dit met doel samen te komen tot een integrale ketenaanpak voor deze kwetsbare doelgroep. In de periode maart 2017 – december 2017 komen de betrokken ketenpartners verschillende keren bij elkaar om middels een methodische werkwijze te komen tot een sluitende aanpak, gefaciliteerd door professionals die ervaren zijn in het initiëren en borgen van complexe samenwerkingsprocessen. Deze doorontwikkeling biedt de verschillende ketenpartners concrete handvatten die hen meer efficiency en handelingsperspectief biedt bij integrale ketensamenwerking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website