Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Basisberaad Rotterdam heeft dankzij dit project een doorstart kunnen maken met het project Crisiskaart Rotterdam Rijnmond.

Het borgen van de Crisiskaart en mensen met verward gedrag daarmee ondersteunen is de inzet geweest. De Safety4Youkaart is ontwikkeld, een Crisiskaart gericht op jongeren en de hulpkaart toegevoegd. Ook de Wrap is duidelijker neergezet. Hierdoor kunnen we een bredere groep mensen ondersteunen.

 

Er is ingezet op de waarde van de Crisiskaart binnen de WvGGZ. Er is veel voorlichting gegeven en de mogelijkheden besproken van het achterliggend crisisplan t.b.v. een eigen plan van aanpak.

De crisiskaart en hulpkaart staan als maatregel vermeld in het “Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019 – 2022”.

Er is samenwerking gezocht en gevonden met GGZ aanbieders in Rotterdam Rijnmond, waardoor de Crisiskaart en de WRAP ook onderdeel zijn van herstelgerichte zorg met als onderliggend doel de mensen die op de wachtlijst staan, eerder te kunnen ondersteunen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Natuurlijk is het maken van de diverse kaarten een resultaat wat we behaald hebben. Er zijn in de periode van januari 2019 tot juli 2020 70 kaarten gemaakt en daarnaast zijn er 2 WRAP trainingen gegeven. Het Corona virus heeft er helaas voor gezorgd dat we 2 WRAP trainingen hebben moeten afzeggen en dat er in de periode van half maart tot juli geen kaarten zijn gemaakt.

Naast bovenstaande hebben we vooral de nadruk gelegd op de borging van de kaarten en de training. Zo hebben we intensieve gesprekken gevoerd met diverse instellingen binnen Rotterdam Rijnmond, van waaruit er nu de mogelijkheid geboden wordt om samen op te trekken en daarbij herstel ondersteunend bezig te zijn. Zo worden er ervaringsdeskundigen getraind om als consulent de kaarten aan te maken. Gemeente Rotterdam heeft ons de mogelijkheid geboden aansluitend op de subsidie van ZonMw subsidie te verstrekken. Daarnaast heeft de gemeente de Crisiskaart opgenomen in het ‘Plan van aanpak verwarde Rotterdammers’, omdat ook in hun ogen dit een van de maatregelen kan zijn om mensen op een juiste manier tegemoet te treden. Aanvullend hierop zijn er diverse overleggen bijgewoond, belangrijk in dit kader zijn de workshops die gegeven zijn bij een aantal eenheden van de politie. Deels om hen het gebruik van de kaarten uit te leggen, deels om hen voorlichting te geven over wat diverse reacties van agenten bij anderen, en dan met name mensen die verward gedrag vertonen, teweeg kan brengen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘De omgeving van de mens is de medemens’ (J.A. Deelder)

Crisispreventie voor mensen met verward gedrag - regio Rotterdam Rijnmond

 

Inhoud:

Het project is een vervolg op het eerdere project crisiskaart regio Rotterdam Rijnmond en richt zich op crisispreventie van mensen met verward gedrag in de regio Rotterdam Rijnmond.

De aandacht gaat uit naar het verder uitrollen en borgen van een herstelgerichte manier van werken binnen zorg en welzijn. Dit doen we met een sterk samenwerkingsverband met inzet van een pool van ervaringsdeskundigen. Naast bekendmaking en opmaak van de Crisiskaart zullen deze ervaringsdeskundigen inzetten op aanbod WRAP en de Triadekaart.

 

Inzet ervaringsdeskundigheid:

Er is een breed gedragen samenwerkingsverband met een pool van ervaringsdeskundigen vanuit Pameijer, Antes, Ypsilon en Basisberaad (afdeling Zorgbelang Zuid-Holland).

De kracht van de drie-eenheid Crisiskaart-WRAP-Triadekaart versterkt de eigen kracht en veiligheid van cliënt en zijn omgeving. Daarmee versterken de WRAP en de Triadekaart de Crisiskaart.

 

Doelgroep:

We richten ons op met dit project op mensen in Rotterdam Rijnmond met (een) meer of minder ernstige psychische aandoening(en), die eerder een psychische/psychiatrische crisis hebben meegemaakt en/of bang zijn die (opnieuw) mee te maken en die zelf kunnen aangeven of en hoe zij behandeld willen worden tijdens een crisis. Hierbij ligt, conform de indeling van de vier verschillende categorieën mensen met verward gedrag onder 2. Resultaten lopend project, de nadruk op doelgroep 1, 2 en 3.

 

Bouwstenen:

1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving

2. Preventie en levensstructuur: de integrale persoonsgerichte benadering

3. Vroegtijdige signalering: de aanpak is neutraal en laagdrempelig, zaken zijn nog niet uit de hand gelopen

6. Toeleiding en 8. Passende ondersteuning: vanuit de behoefte van de persoon in kwestie kan gewezen worden op professioneel (zorg)aanbod

 

Bijdrage aan de sluitende aanpak:

1. integrale persoonsgerichte aanpak: de voorgestelde aanpak biedt ruimte aan de hoofdpersoon voor zijn eigen prioriteiten en keuzes. Vanuit die situatie is de hoofdpersoon weer in staat om met zijn eigen situatie om te gaan en mogelijk (extra) hulp te vragen. Ervaringsdeskundige medewerkers faciliteren hierbij vanuit verschillende invalshoeken (perspectief cliënt, familie, zorg en welzijn)

2. van systeemwereld naar leefwereld: de aanpak is verankerd in de leefwereld, biedt geen zorgverlening, maar kan middels ervaringsdeskundige inzet hiervoor wel een brugfunctie hebben

3. heldere regie en eigenaarschap: het uitgangspunt is de eigen regie, het eigenaarschap van de persoon in kwestie, deze houdt regie over zijn eigen leven en maakt hierbij, met mogelijke ondersteuning, eigen keuzes.

4. preventie en vroegsignalering centraal: deze crisisaanpak voorkomt verdere schade bij crisissen, voorkomt dwang en drang en werkt herstelbevorderend. Opmaak en inzet van Crisiskaart en Triadekaart en aanbod WRAP werken hierbij herstelondersteunend en preventief, ter voorkoming van verdere escalatie.

 

Samenwerkingsverband:

Afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland (aanvrager)

Gemeente Rotterdam

Veiligheidshuis Rotterdam

Nationale Politie eenheid Rotterdam

Ypsilon

Antes

Pameijer

Platform Cliëntenraden Rijnmond.

 

Vooropgestelde borging van de resultaten:

*Crisiskaart als onderdeel van een behandelplan

*Crisiskaart als onderdeel van het reguliere werkproces bij wijkteams (ondersteuningsaanbod)

*Crisiskaart, indien door kaarthouder gewenst, opgeslagen binnen politiesysteem, meldpunt GGZ en Crisiscentrum

*Aandacht voor en inzet van WRAP en Triadekaart binnen de sluitende aanpak

*vaste informatievoorziening binnen de zorg en de wijk structurele aandacht voor aanbod in herstelwerkgroepen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website