Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door deze subsidie kon het crisiskaartproject (draaide op inzet 1 vrijwilliger) worden uitgebreid en met een steviger samenwerkingsverband verder worden uitgerold binnen de aanpak personen met verward gedrag.

Er werden veel voorlichtingen gegeven aan professionals en cliënten in de regio.

Conclusie: de Crisiskaart is goed neergezet binnen de aanpak van personen met verward gedrag.

Op een rijtje de resultaten:

- De kaart is door voorlichtingen (aan professionals, politie, cliënten/-raden, bezoekers Basisberaad) en aandacht in de media verder bekend gemaakt in de regio en er zijn structurele samenwerkingen gestart met diverse zorginstellingen, politie e.a.

- We zijn verbonden met de meldkamer (1e Crisiskaarten bij toestemming van de kaarthouder ingevoerd in het politiesysteem in januari 2018) en maken onderdeel uit van het meldpunt GGZ. Vanaf 2018 worden betrokkenen bij dit meldpunt standaard geïnformeerd over de Crisiskaart en de mogelijkheid van een vrijblijvende afspraak hierover.

- Er zijn 50 nieuwe crisiskaarten opgemaakt.

Waar we ons, op verzoek van het Veiligheidshuis, eerst richtten op de categorieën 3 en 4, zijn het in de praktijk met name de lichtere categorieën (1 en 2) geweest waarvoor Crisiskaarten zijn opgemaakt, met een klein aantal vanuit categorie 3. Reden voor het ontbreken van cliënten uit categorie 3 en 4 is vooral het ontbreken van eigenaarschap van deze aanpak bij professionals, de onbekendheid van de aanpak en vooral de inschatting van de professional dat bij deze zware casuïstiek de inzet Crisiskaart geen resultaten opleveren.

In de praktijk blijkt dat bekendheid van en vertrouwen in de Crisiskaart heel veel tijd kost, dit is landelijk ook de ervaring bij andere projecten.

In december 2017 is het nieuwe meldpunt GGZ opgericht. Zorgverleners en hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond werken hierbij samen aan passende zorg voor mensen met verward gedrag. Dit meldpunt geeft de meldkamers van ambulance en politie advies over personen met verward gedrag. Een deskundige GGZ kan doorverwijzing regelen naar passende zorg of ondersteuning. Er wordt ook geïnformeerd of een Crisiskaart aanwezig is en met de inhoud hiervan wordt bij de afhandeling rekening gehouden. Op deze wijze draag de Crisiskaart structureel bij aan deze passende zorg.

Bij opmaak van nieuwe kaarten wordt standaard gevraagd of de kaarthouder akkoord is met het opslaan van de kaart in dit systeem. Over het algemeen zijn de reacties van kaarthouders positief en zijn mensen opgelucht dat dit gebeurt.

De resultaten van het 1e project geven alle aanleiding om met dit project verder te gaan. Vanaf maart 2018 wordt dit project verder uitgevoerd met een groter samenwerkingsverband en inzet van meer ervaringsdeskundigen uit verschillende organisaties (Antes, Pameijer, Ypsilon en Basisberaad) die de Crisiskaart kunnen opmaken. Ook wordt er structureel met de wijkteams van Rotterdam samengewerkt en wordt ook verbinding gemaakt met de WRAP training en inzet Triadekaart.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er zijn totaal 50 Crisiskaarten opgemaakt.

De verdere inbedding van de Crisiskaart binnen de regionale aanpak personen met verward gedrag is voor een eerste jaar goed gelukt.

Op een rijtje de resultaten:

- De kaart is door veel voorlichtingsbijeenkomsten aan professionals binnen zorg- en welzijnsorganisaties, politie, cliënten/-raden, bezoekers Basisberaad en aandacht in de media goed bekend geraakt in de regio Rijnmond.

- De Crisiskaart is goed belegd binnen het meldpunt GGZ. Basisberaad neemt hiervoor sinds medio 2017 deel aan de projectgroep en het bestuurlijk overleg Triage, Passende Zorg en Vervoer wat hieraan is gekoppeld. In december 2017 is dit nieuwe meldpunt GGZ operationeel geworden. Zorgverleners en hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond werken hierbij samen aan triage, vervoersoplossingen en passende zorg voor mensen met verward gedrag. Het meldpunt GGZ geeft de meldkamers van ambulance en politie advies over personen met verward gedrag. Door aansluiting van dit project bij het meldpunt is gerealiseerd dat bij binnenkomende meldingen ook geïnformeerd wordt naar aanwezigheid van een Crisiskaart en wordt hiermee rekening gehouden. Alle betrokkenen bij dit meldpunt ontvangen na afhandeling van de melding informatie over de Crisiskaart en kunnen bij interesse vrijblijvend een afspraak maken met een crisiskaartconsulent (afspraak geldt ook voor Yulius voor Zuid Holland Zuid). Op deze wijze draagt de Crisiskaart structureel bij aan de passende zorg voor mensen met verward gedrag

- Sinds begin 2018 kunnen de Crisiskaarten ook worden geregistreerd in het politiesysteem. Bij de opmaak van nieuwe kaarten wordt door de crisiskaartconsulent standaard gevraagd of de kaarthouder akkoord is met het opslaan van de kaart in dit systeem. Inmiddels zijn 10 kaarthouders hiermee akkoord, hiervoor zijn kaarten opgemaakt en/of al doorgezet. Over het algemeen zijn de reacties van kaarthouders positief over deze mogelijkheid en zijn mensen opgelucht dat dit gebeurt. Ook voor hun omgeving is het een geruststellend idee dat hun Crisiskaart is geregistreerd bij politie. Hierdoor zijn zij ervan verzekerd dat er sneller met hen contact wordt opgenomen. Dit geeft alle betrokken partijen een gerust gevoel.

- Sinds maart 2018 maakt Zorgbelang Zuid-Holland/Basisberaad vanuit cliëntperspectief ook deel uit van het regionaal schakelteam personen met verward gedrag. Hierdoor kunnen we wat betreft de samenwerking binnen de keten en onze ervaringen met betrekking tot de Crisiskaart gericht met stakeholders uit de regio delen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project crisiskaart Rotterdam Rijnmond

 

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, de Nationale Politie eenheid Rotterdam, gemeente Rotterdam, Bavo Europoort, Ypsilon, Platform cliëntenraden Rijnmond en Zorgbelang Zuid-Holland afdeling Basisberaad. Basisberaad is een regionale cliëntenorganisatie in Rotterdam die als enige in de regio crisiskaarten door ervaringsdeskundige crisiskaart-consulenten kan opmaken.

Het doel van het project is het inzetten van crisiskaarten (met achterliggend crisisplan) bij de groep personen met verward gedrag, met name doelgroep 3 en 4 (indeling doelgroepen cfr. landelijk aanjaagteam verwarde personen). Door de crisiskaart wordt de directe betrokkenheid en eigen regie van deze groepen met betrekking tot hun eigen situatie versterkt.

Hiermee wordt een oplossing gezocht voor het voorkómen van acute zorg (door crisissen en (gedwongen) opnames), voor het regelen van de acute zorg geregeld en wordt tegelijkertijd de kwaliteit van deze acute zorg verbeterd.

 

Inwoners van Rotterdam, die te maken hebben met (tijdelijk) verward gedrag, kunnen door middel van de crisiskaart (met achterliggend crisisplan), zelf inbreng hebben bij het regelen van zorg en verdere ondersteuning in deze situaties. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de persoongerichte aanpak met betrekking tot personen met verward gedrag. Deze aanpak staat centraal binnen de werking van het Veiligheidshuis.

 

Uitgaand van 2 halftijdse consulenten kunnen 130-150 nieuwe crisiskaarten worden opgemaakt. Binnen het project ligt een doorontwikkelopgave voor uitbreiding naar de doelgroepen 1 en 2. Bij eerdere uitbreiding naar doelgroep 1 en 2 kunnen de aantallen mogelijk worden verhoogd.

 

De bekendmaking van de crisiskaart zal via de ketencarroussels van het Veiligheidshuis gebeuren.

Cliënten worden via het Veiligheidshuis aangemeld, de EPA-werkgroep heeft hierbij een centrale rol.

De verdere aanmelding, gezamenlijke bespreking en evaluatie van cliënten zal na goedkeuring van dit project in januari 2017 verder worden afgesproken.

 

Eindpunten:

o De crisiskaart wordt opgeslagen bij het Keten Informatie Bureau en zo gekoppeld aan BVH (politiesysteem). Op deze manier is gegarandeerd dat de kaart beschikbaar is wanneer iemand bij de politie in beeld komt.

o Er zijn afspraken gemaakt met de crisisdienst zodat ook zij deze informatie hebben.

o Bredere inzet zoals informatie delen met de meldkamer en het meldpunt verwarde personen wordt mee opgenomen als beoogd resultaat.

o We hebben als richtlijn de opmaak van 130-150 crisiskaarten, rekeninghoudend met doelgroepen 3 en 4. Indien er een (eerdere) verschuiving plaatsvindt naar doelgroep 1 en 2 kan het aantal nog omhoog gaan.

o De werking van de crisiskaart is ingebed in de persoonsgerichte aanpak van personen binnen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond.

 

Tijdens het projectjaar wordt eveneens het financieringsvraagstuk verder besproken. De resultaten van dit project spelen hierbij een belangrijke rol.

 

Evaluatie en monitoring

Er zullen tweemaandelijkse evaluatievergaderingen plaatsvinden vanuit de projectgroep. Zowel professionals (overheid, veiligheidshuis, politie, zorg) als cliënten-/familievertegenwoordigers zullen gezamenlijk overleggen over de voortgang van dit overleg.

 

Monitoring van dit project zal in nauwe samenspraak met het Veiligheidshuis en ketenpartners gebeuren. Er zullen hiervoor verdere afspraken worden gemaakt over uitwisseling van cliëntgegevens en resultaatsmetingen voor de crisiskaart, na goedkeuring van dit project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website