Projecten

Deelproject 1: Ophalen, bundelen en prioriteren van kennis voor ouderen; 'Ouderen in het vizier'

Afgerond (april 2016 - augustus 2017)

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen, waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. Met dit project wordt op het...

Bekijk dit project

Fysieke Leefomgeving, een scoping review – Gewoon Bijzonder

Lopend (januari 2020 - december 2020)

Wanneer de wintertijd ingaat, het eerder donker wordt, lichten en kaarsjes aangaan, dan verandert onze stemming. We richten ons naar binnen op de familie, warmte en gezelligheid. Een omschakeling die niet voor iedereen vanzelfsprekend is en die meer vraagt van mensen met een verstandelijke beperking. Dit voorbeeld geeft aan wat het aspect licht, in dit geval kaarslicht, met mensen doet....

Bekijk dit project

Kennis over Smith Magenis: Naar wetenschappelijke onderbouwing van complexe zorg

Lopend (februari 2020 - januari 2021)

Hoe kan de zorg voor mensen met Smith Magenis syndroom verbeterd worden? Smith Magenis syndroom is een zeldzame genetische aandoening die gepaard gaat met een verstandelijke beperking en ernstige slaap- en gedragsproblemen. Deze combinatie van problemen geeft een grote belasting voor deze kinderen en volwassenen, en voor hun ouders en verzorgers. Er is nog veel onduidelijk over de bijkomende...

Bekijk dit project

Onbeperkt Omgeven: een scoping review naar de impact van de fysieke omgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg

Lopend (januari 2020 - juli 2020)

De fysieke omgeving is van invloed op hoe mensen zich voelen, bewegen en gedragen. Het gaat hierbij om de vormgeving van een gebouw, de binnen- en buitenruimten, de inrichting van een gebouw en het gebruik van kunst. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: materiaal, licht, kleur, indeling en geluid. Dit geldt juist voor mensen met een beperking in de langdurige zorg, omdat...

Bekijk dit project

Onderzoek naar gedragsverandering tijdens zorg in jeugd met een LVB

Lopend (januari 2020 - februari 2021)

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen psychische- en gedragsproblemen veel voor. Bij een groot gedeelte van hen is ondersteuning door gespecialiseerde zorginstellingen nodig. Er is echter weinig bekend over de behandeluitkomsten van deze zorg. Daar willen we met dit onderzoek verandering in brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die de...

Bekijk dit project

Ruimte voor mij!

Lopend (februari 2020 - maart 2021)

Iedereen wil zich fijn voelen in zijn of haar thuis. Ook mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit gedrag betekent dat ze weleens agressief zijn naar zichzelf, anderen en spullen. Soms voelen de gebouwen waar zij in wonen niet als thuis. Bijvoorbeeld omdat alle dingen die kapot kunnen, weggehaald zijn of omdat de indeling angst of schrik veroorzaakt. Hierdoor...

Bekijk dit project

Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OnderToezichtStellings-traject lopen

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of kinderen van ouders met LVB hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling, waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld (OTS) worden. De landelijke organisatie William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een gecertificeerde instelling die toeziet op de veiligheid...

Bekijk dit project

Verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekte (Juveniele Neuronale Ceroid Lipofuscinose) door het beter begrijpen van het gedrag: een retrospectief dossieronderzoek

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In Nederland zijn er enkele tientallen kinderen met JNCL (Juveniele Neuronale Ceroid Lipofuscinose). Dit is een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij kinderen achteruit gaan in functioneren. Ze worden gemiddeld niet ouder dan 23 jaar. Tijdens de ziekte wordt het gedrag van kinderen vaak moeilijker te begrijpen. Ze hebben emotionele- en gedragsproblemen zoals agressie, frustratie, depressie en...

Bekijk dit project

Data onderzoek AVG praktijk Nijmegen

Lopend (februari 2020 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meer kennis over de client met hersenletsel dankzij bestaande data

Lopend (april 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verduurzaming van de Cabriotraining Coaching, training en intervisie voor inclusieve onderzoeksteams

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NAH Kennisnetwerk - implementatie

Lopend (mei 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

Lopend (mei 2019 - februari 2020)

In de gezondheidszorg gaat het meestal om de mensen die ziek zijn of een beperking hebben. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor hun naasten. Wij onderzoeken hoe naasten hun leven ervaren en waarom zij hun leven als goed of minder goed ervaren. Naasten zijn meestal familieleden. Soms wonen zij thuis met de persoon met een beperking en soms woont de persoon met een beperking in een...

Bekijk dit project

Borging SGL-opbrengst op Flexibel kennisplatform

Lopend (oktober 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NAH in het vizier (fase 1); leven met hersenletsel.

Lopend (maart 2019 - januari 2020)

Kennis over niet-aangeboren hersenletsel verzamelen, wegen en bundelen Niet-aanngeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt, bijvoorbeeld door een ongeluk. Zorgverleners en begeleiders willen graag kennis hebben over hoe ze mensen met NAH het beste kunnen helpen en ondersteunen. Met dit project wordt alle kennis, rondom NAH in de chronische...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom

Lopend (mei 2018 - mei 2021)

De levensverwachting van mensen met Downsyndroom is de laatste jaren enorm toegenomen. Volwassen worden, ouder worden met Downsyndroom, verloopt echter niet zonder problemen. Naast de vele syndroom specifieke afwijkingen begint de veroudering bij mensen met Downsyndroom vroeger en verloopt zij sneller waarbij er een hoog risico bestaat op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Er bestaat...

Bekijk dit project

De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT: het bevorderen van welzijn door ICT

Lopend (september 2018 - september 2022)

Met dit onderzoek willen we de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk. We willen:  1) ouders en verwanten met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. Hierdoor kunnen ouders gedrag van hun kind met EMB beter begrijpen en adequater reageren.  2) ouders...

Bekijk dit project

EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals.

Lopend (december 2018 - december 2022)

Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Soms worden hun wensen niet goed begrepen en weten cliënten met hun gedrag zelfs ervaren zorgverleners te verrassen. Daarom is onderzoek nodig om dit gedrag beter te leren lezen en incidenten te voorkomen. Want een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional bepaalt...

Bekijk dit project

Samen denken, samen doen; integratie van ervaringsdeskundigheid, medische, psychiatrische en gedragskundige zorg voor onderbouwd en passend psychofarmaca gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Lopend (oktober 2018 - oktober 2022)

Dit project gaat over verantwoord medicatie gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij gebruiken vaak langdurig psychofarmaca (medicatie voor psychiatrische ziekten) om onbegrepen psychische of gedragsproblemen te bestrijden. Het gunstig effect hiervan is niet bewezen, terwijl er wel schadelijke bijwerkingen zijn. Afbouw lukt vaak niet door...

Bekijk dit project

Sterker samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB.

Lopend (december 2018 - september 2023)

Veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven en zich als gezin staande kunnen houden. Dit project wil inzicht in de kwaliteit van bestaan (KvB) van deze gezinnen vergroten door het welbevinden van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan welke factoren de KvB...

Bekijk dit project

EMB in het vizier (fase 2)

Lopend (maart 2018 - maart 2020)

Er zijn in ons land minimaal 13.000 mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (Z)EVMB). In de dagelijkse, professionele zorg en ondersteuning aan mensen met (Z)EVMB en hun verwanten spelen vraagstukken rondom afhankelijkheid, integrale aanpak, partnership met ouders en veranderende wetgeving. In dit vervolgproject ‘EMB in het vizier 2’ ontwikkelen we een leidraad...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven en veroudering van mensen met EMB.

Lopend (november 2018 - november 2022)

Vanwege de voortschrijdende medische kennis en kunde worden mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) steeds ouder. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen en zorgen, ook bij ouders. Zij hebben zorgen over de toekomst van hun kind en hoe zij voor hun kind kunnen blijven zorgen. Wij gaan onderzoek doen naar (veranderingen in) de kwaliteit van leven van oudere mensen met (Z)EVMB. ...

Bekijk dit project

Vrijheid en veiligheid: Uit- en opschalen van methodieken gericht op afbouw van vrijheidsbeperking van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en matige of ernstige verstandelijke beperkingen

Lopend (november 2018 - november 2022)

Een deel van de mensen met matige of ernstige verstandelijke beperkingen krijgt 24-uurs zorg in residentiële instellingen. Vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag krijgen mensen in instellingen regelmatig te maken met onvrijwillige zorg. In dit project staan drie innovaties centraal om de praktijk rondom onvrijwillige zorg te verbeteren. De eerste innovatie helpt medewerkers het ...

Bekijk dit project

LVB in het vizier; adequaat omgaan met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen (fase 2)

Lopend (november 2018 - november 2020)

Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol.  Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. Beschikbare kennis hierover vindt onvoldoende de weg naar de...

Bekijk dit project

Begeleidingsbehoeften van jongeren met LVB

Afgerond (augustus 2017 - februari 2018)

De 18de verjaardag kenmerkt voor veel jongeren een belangrijke moment: de overgang van jeugd naar volwassenheid. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), brengt dit verschillende uitdagingen met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB en hun begeleiders niet tevreden zijn met de begeleiding rondom het 18de levensjaar. Doel 1. inzicht krijgen in de ervaringen en...

Bekijk dit project

Gewoon Bijzonder in Apeldoorn

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Professionals die met en voor jongeren werken blijken vaak onvoldoende toegerust om het functioneren van jongeren op het niveau van een LVB of zwakbegaafdheid te kunnen herkennen. Lastig is ook om in te schatten welke consequenties dit niveau heeft voor de omgang en communicatie met hen. Het is de wens van de gemeente Apeldoorn en haar partners binnen het Sociaal Domein om dit te verbeteren.  ...

Bekijk dit project

De beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB wat betreft hun leven in de wijk.

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Dit project gaat over de beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB voor wat betreft hun leven in de wijk. Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) wonen gewoon in een wijk. Deze jongeren ervaren hierbij verschillende moeilijkheden en communiceren over deze moeilijkheden en kwetsbaarheden kan lastig zijn voor jongeren met LVB. In dit project gaan we op zoek naar...

Bekijk dit project

Financiële zelfredzaam van mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van een budgettraining. Onderzoek naar de budgettraining Grip op je Knip.

Afgerond (juni 2017 - oktober 2017)

Hoe financieel zelfredzaam zijn mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van de budgettraining? Dit project richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Speciaal voor mensen met een LVB zijn verschillende budgettrainingen ontwikkeld. Doel van de training is de deelnemers vaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten om hun eigen financiële...

Bekijk dit project

Taal voor Allemaal in Maastricht

Afgerond (september 2017 - maart 2018)

De gemeente Maastricht wil dat iedereen meedoet en helpt mensen hierbij. Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die moeite hebben met leren. De gemeente geeft hierover informatie. Bijvoorbeeld via een brief of in een gesprek. De gemeente praat en schrijft soms in moeilijke taal. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, wil de gemeente Maastricht leren om beter met de...

Bekijk dit project

Toetsen e-learning herkenning lvb

Afgerond (juni 2017 - april 2018)

De gemeente Amsterdam bereikt op dit moment haar sociaal kwetsbare burgers onvoldoende. De gemeente biedt onvoldoende passende ondersteuning aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Ook omdat zij de weg naar ondersteuning vaak niet weten te vinden. De doelgroep 'mensen met een LVB' wordt slecht herkend door professionals, zoals medewerkers van de gemeente en medewerkers van...

Bekijk dit project

Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

Afgerond (juni 2017 - mei 2018)

Wat gaan we onderzoeken? Financiële zelfredzaamheid betekent: goed om kunnen gaan met geld. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan dat lastig zijn. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, een gebrek aan overzicht van inkomsten en uitgaven of ingewikkelde taal in brieven en regelingen. We gaan uitzoeken hoe we hen kunnen helpen om zelf goed met geld om te gaan. Hoe gaan we...

Bekijk dit project

LVBer niet louter client. Een instrument voor een volwassen aanpak.

Afgerond (september 2017 - februari 2018)

15 Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zoeken naar manieren hoe ze de zorg voor LVB jongeren, als ze 18 worden, kunnen laten aansluiten op de zorg vanuit de Jeugdwet, zodat hun vragen in beeld blijven. Jongeren met LVB hebben passende zorg nodig, maar het is ook belangrijk dat anderen zien dat ze niet alleen cliënt zijn maar bijvoorbeeld ook kind of vriend van iemand anders. Werkwijze ...

Bekijk dit project

LVB in het vizier; adequaat omgaan met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen

Afgerond (september 2017 - april 2019)

Middelengebruik door mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) leidt vaak tot problemen, waaronder gedrags- en sociale problemen en verslaving. Om hier adequaat mee om te gaan moeten ondersteuners over de juiste kennis en aanpakken/methodieken beschikken. Nog steeds is er sprake van handelingsverlegenheid bij professionals en instellingen in het omgaan met middelengebruik door cliënten....

Bekijk dit project

WijKringen versterken

Afgerond (juni 2017 - januari 2018)

WijKringen is een aanpak waarbij onder andere mensen met een verstandelijke beperking ondersteund worden in zelfstandig wonen. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van informele sociale netwerken. Een WijKring bestaat uit 8 mensen die op loopafstand van elkaar wonen en die zich inzetten voor de wijk én voor elkaar. Doel Het doel van dit project is om WijKringen te verbeteren en de bekendheid...

Bekijk dit project

Leven vol kruispunten. Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van jongeren met een LVB en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen in verschillende levensfasen tegen (soms ingewikkelde) levensvragen aan. Dit project van MEE Ijsseloevers, Windesheim Flevoland, jongeren met een LVB en de gemeenten Noordoostpolder en Almere, levert meer inzicht op in deze levensvragen. Er worden 20 interviews afgenomen met jongeren met een LVB en 2 focusgroepen met ouders en...

Bekijk dit project

Ouderen in het vizier - fase 2

Afgerond (maart 2017 - maart 2019)

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. In een eerste project ‘Ouderen...

Bekijk dit project

Maatschappelijke participatie door jongvolwassenen met LVB – Het effect van Maatjesprojecten en Vriendenkringen

Afgerond (augustus 2017 - maart 2018)

Van jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) wordt verwacht dat zij zelfstandig door het leven gaan. Jongvolwassenen met LVB zijn echter vaak kwetsbaar, hebben moeite met zelfstandigheid en ontberen een sociaal netwerk om hen hierbij te ondersteunen. Om hen te helpen bij het zelfstandig participeren aan de samenleving zijn er verschillende interventies ontwikkeld. We weten...

Bekijk dit project

(Z)EVMB in het vizier - fase 1

Afgerond (maart 2017 - november 2017)

Er zijn in ons land minimaal zo’n 13.000 mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, afgekort als mensen met (Z)EVMB. Hoe verschillend deze mensen verder ook zijn, bij hen allen is sprake van een combinatie van stoornissen en beperkingen die leiden tot beperkingen op alle levensdomeinen.In de dagelijkse, professionele zorg en ondersteuning aan mensen met (Z)EVMB en hun...

Bekijk dit project

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.

Lopend (november 2016 - augustus 2021)

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een...

Bekijk dit project

NAH-Kennisnetwerk: Gewoon Bijzonder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Lopend (januari 2017 - januari 2021)

Er zijn in Nederland ongeveer 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis. Dit om ervoor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen...

Bekijk dit project

Offerte minimale dataset onderzoek mensen met beperkingen: ontwikkeling en proefimplementatie

Afgerond (juni 2015 - november 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!

Lopend (januari 2017 - januari 2021)

In dit project wordt, samen met mensen met een verstandelijke beperking, gewerkt aan een gezondheidsbevorderende omgeving: een leertraject voor professionele begeleiders en een omgevingsscan. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking profiteren van een gezonde leefstijl: winst voor gezondheid, gedrag en participatie. Dit ontwikkelproject richt zich op mensen met een matige, (zeer)...

Bekijk dit project

Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag

Lopend (december 2016 - december 2020)

Zelf bepalen hoe je wilt leven. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, voor veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfbepaling nog een moeilijk te bereiken ideaal. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil daarom de ondersteuning van zelfbepaling verbeteren. Samenwerking Het Netwerk is een initiatief van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (met prof. dr. Petri...

Bekijk dit project

Samen werken, samen leren

Lopend (september 2016 - januari 2021)

Bij projecten van Gewoon Bijzonder is participatie van mensen met een beperking een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat mensen met een beperking en/of hun verwanten deelnemen als projectlid.In het project ‘Samen werken, samen leren’ krijgen projectleden training en coaching op maat over samenwerking met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en...

Bekijk dit project

Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn

Lopend (december 2016 - december 2020)

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg en kan veel mogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Weinig technologie richt zich op het aanleren van begrippen zoals empathie en mentaliseren. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern van het verbeteren van de zorg is en het de kwaliteit van bestaan van mensen vergroot. Het doel van het project...

Bekijk dit project

De sensatie van een goed leven; Samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Lopend (januari 2017 - april 2021)

Dit project gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Deze mensen reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan. Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen. De kennis hierover...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website