Projectomschrijving

Voor een sluitende aanpak is het van belang dat de melding van mensen met verward gedrag leidt tot een zo snel mogelijke inzet van passende hulpverlening. Uit een inventarisatie is gebleken dat de bestaande infrastructuur in regio IJsselland een goed raamwerk biedt om tijdig signalen van mensen met verward gedrag te herkennen en op te pakken, maar er wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn en er is onduidelijkheid over de verschillende regierollen.

Knelpunten

Om naar een sluitende aanpak toe te werken moeten een aantal knelpunten opgelost worden:

  1. Informatieknooppunt: bij de triage zijn niet altijd de juiste partijen of expertises betrokken. Daarnaast kan de beoordeling niet altijd op basis van juiste en volledige informatie worden gedaan. Dit geldt met name voor de doelgroep die niet behoort tot GGZ en welke buiten kantoortijden wordt gebeld.
  2. Deskundigheidsbevordering: niet alle partijen zijn voldoende in staat verward gedrag vroeg te herkennen en daardoor zo snel mogelijk toe te leiden naar de juiste zorg en ondersteuning.
  3. Vervoer: binnen district Oost heeft de politie aangegeven het vervoer van personen met verward gedrag per 1 oktober 2018 te stoppen.

Doel en werkwijze

In dit pilotproject worden de verbindingen tussen de samenwerkingspartijen waaronder politie, veiligheidshuis, gemeenten, huisartsenpost, Dimence en andere zorgorganisaties geïntensiveerd en verstevigd. De pilot sluit aan bij de ‘Zwolse aanpak voor personen met verward gedrag’, waarin al een start gemaakt is met een 24 uurs bereik- en beschikbaarheid van het Meldpunt Maatschappelijke Zorg voor de politie en instellingen in Zwolle. Met deze pilot wordt de Zwolse aanpak in regiogemeenten uitgerold en verbreed. Dat betekent dat niet alleen politie en instellingen buiten kantoortijden een beroep kunnen doen op het Meldpunt, maar ook de inwoners. Door de 24/7 bereikbaarheid van een al bestaand Meld- en Adviespunt regionaal te organiseren, vraagt dit met het oog op de borging relatief weinig investering per gemeente.

Meer informatie

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website