Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het Living Lab M&Gezond werken professionals vanuit verschillende beroepen samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen. Samen met bewoners in kansarme wijken ontwerpen de professionals, studenten en docenten activiteiten die de gezondheid in de wijk stimuleren. Door de betrokkenheid van professionals uit verschillende beroepen en het grote aantal betrokken studenten is er veel ruimte en aandacht voor bewoners. Binnen het Living Lab wordt veel geleerd en gedeeld tussen professionals, docenten en studenten. Bewoners zijn betrokken om een breder beeld te geven van hun eigen ervaren gezondheid en behoeften die zij hebben op het gebied van gezondheid. Er is een beweegprogramma op maat gestart ‘Fit in Emmen-Zuid’ en er is een werkgroep met bewoners, studenten en professionals gevormd waarin initiatieven en activiteiten worden ontwikkeld waaronder een gezondheidsdag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naast het vormen van een stevig netwerk, vind in de praktijk afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen uit het netwerk veelvuldiger plaats en worden uitvoeringsplannen tussen sport en welzijn vanaf 2021 op elkaar afgestemd. Op het gebied van integraal leren samenwerken hebben de drie betrokken opleidingen onderlinge afspraken gemaakt voor afstemming van praktijkstages en het werken aan vraagstukken uit de praktijk/opdrachten. Studenten en docenten kunnen elkaar fysiek op één plek ontmoeten en stemmen onderling af hoe ze bepaalde thema’s (zoals positieve gezondheid) gezamenlijk doceren. Dit gebeurt nu nog online, maar heeft ook kortdurend fysiek plaats gevonden. Dit zal met het opheffen van de maatregelen ook weer fysiek plaatsvinden. Verder zijn er huidig twee werkgroepen met bewoners opgezet. Een werkgroep werkt met een persoonlijk beweegprogramma en denkt mee over een bredere behoefte aan beweegmogelijkheden in de wijk. De andere groep is breder gericht op leefbaarheid in de wijk. Daarnaast ligt er een eerste plan om een gezondheidsdag in de wijk te organiseren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Initiatieven gericht op het stimuleren van sport en bewegen trekken veelal de mensen die al actief zijn. Juiste de inactieve groep, die veelal lager opgeleid is en in armoede leeft, lijkt onvoldoende te worden bereikt en heeft juist de grootste gezondheidsrisico’s. Door integraal samen te werken in co creatie met deze mensen met grote gezondheidsrisico’s, kan mogelijk een aanpak worden ontwikkeld die mensen met gezondheidsrisico’s kan helpen meer te sporten of te bewegen. Hiervoor is het nodig om een netwerk te creëren met daarin professionals vanuit verschillende beleidsterreinen. Aanvullend is het samenwerken met partnerorganisaties waaronder opleidingen en zinvolle toevoeging waardoor studenten met complexe problematiek in de praktijk kunnen leren van professionals en er opleiding onder begeleiding van docent-onderzoekers kan plaatsvinden in de praktijk. De gemeente Emmen is een van de Drentse gemeentes waar de problematiek rondom gezondheid, opleidingsniveau en armoede het grootst is. De gemeente wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten die als proeftuin kan fungeren om een relevant netwerk op te zetten en in co creatie met inwoners van Emmen kan werken aan een effectieve aanpak om sport en bewegen te stimuleren binnen doelgroepen met grote gezondheidsrisico’s. Verkregen kennis en ervaringen kunnen worden getransfereerd naar andere Drentse gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website