Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RealFit met VVV-Venlo is een project gericht op kinderen met overgewicht. In het project gaat het om het bieden van handvaten aan de deelnemers en hun ouders om hun leefstijl te veranderen. De deelnemers gaan aan de slag met sportactiviteiten en met voedings- en leefstijlworkshops. Aan het eind van het project stond deelname aan een groot hardloopevenement op het programma, hier werd tijdens het project naar toegewerkt. Dit zorgde voor een hele mooie en belangrijke succeservaring voor de deelnemers. Naast het feit dat de meeste deelnemers tijdens het project zijn afgevallen en hun kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijl en voeding is toegenomen, is het nog veel belangrijkere resultaat dat de deelnemers een positiever zelfbeeld hebben gekregen. Dit is niet alleen voor nu, maar vooral ook voor de toekomst van belang. Niet voor niets hebben alle ouders na afloop van het project aangegeven, dat het project hun kind heeft geholpen. Wel geven veel kinderen en ouders aan behoefte te hebben aan een vervolg op het project. Voor de inbedding van het project is dit een belangrijk aandachtspunt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste meetbare resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

 

Bij meer dan de helft van de deelnemers is er sprake van een duidelijke afname van het bmi. Bij bijna alle deelnemers (ongeveer 80%) is de conditie verbeterd. De deelnemers hebben kennis over voeding opgedaan en de vaardigheden om deze kennis toe te passen op hun eigen eetgedrag is toegenomen. Zo geeft na afloop van het project 90% van de deelnemers aan elke dag te ontbijten tegenover 63% in het begin. De deelnemers hebben ook meer kennis over een gezonde leefstijl en meer vaardigheden in het toepassen van deze kennis op de eigen leefstijl. Alle deelnemers geven na afloop van het project aan dat hun leefstijl is veranderd, zo zijn bijvoorbeeld veel deelnemers minder gaan snoepen en ook geven veel deelnemers aan dat ze meer zijn gaan bewegen en sporten.

 

Misschien wel het belangrijkste (maar moeilijk meetbare) resultaat is dat de deelnemers een positiever zelfbeeld hebben gekregen. Veel ouders geven aan, dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen. De groepsbegeleiders hadden dit ook opgemerkt. De deelnemers én hun ouders hebben het gevoel gekregen, dat ze iets kunnen veranderen. Dit resultaat is misschien nog wel belangrijker dan afname van het bmi of toename van conditie, omdat dit iets is, waar de deelnemers ook zeker in de toekomst mee verder kunnen, ook als het project afgelopen is!

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RealFit met VVV-Venlo!

 

In Roermond heeft in de leeftijdscategorie 13-15 jaar maar liefst 1 op de 5 kinderen overgewicht. Voor deze leeftijdsgroep is gekozen voor de interventie RealFit: een 13 weken durend project met de volgende pijlers: sport en bewegen, voeding, leefstijl en ouderparticipatie.

Tussen januari 2015 en december 2016 zullen 3 groepen brugklassers met overgewicht aan RealFit deelnemen. Zij sporten twee keer per week en krijgen één keer per week een voedings- of een leefstijlles. Daarnaast doen de deelnemers gezamenlijk mee aan de Roermond City Run of aan een ander groot sportevenement. Tijdens het project worden drie ouderbijeenkomsten georganiseerd en zijn er voor de deelnemers en hun ouders individuele consulten bij de voedingsconsulente.

 

Binnen RealFit werken de GGD, het voortgezet onderwijs, het Obesitascentrum van het Laurentius Ziekenhuis, de gemeente Roermond, lokale sportaanbieders en VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, samen. De kracht en de uitstraling van VVV-Venlo en de combinatie van het project met het stimuleren van deelname aan lokale sportevenementen zijn uniek aan de lokale invulling van het project en zorgen samen met de grote betrokkenheid van de sport- en voedings/leefstijlcoaches voor mooie resultaten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- 6 van de 13 deelnemers van het eerste traject zijn na afloop blijven sporten (bootcamp)

- bij 9 van de 13 deelnemers was er sprake van een duidelijke afname van het BMI met gemiddeld 2,2 punten

- alle deelnemers geven aan dat hun leefstijl veranderd is na deelname aan het project

- de zelfwaardering van de deelnemers is gemiddeld omhoog gegaan

- 86% van de ouders geeft aan n.a.v. de ouderbijeenkomsten dingen anders/beter te hebben aangepakt dan daarvoor

- alle ouders geven aan dat ze het project zouden aanraden aan een bevriende ouder die een kind met overgewicht heeft

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RealFit met VVV-Venlo!

Overgewicht is een groeiend probleem. Landelijk gezien is ongeveer 1 op de 7 kinderen te zwaar. Roermond heeft als JOGG-gemeente een zorgketen opgebouwd om met verschillende professionals aan de slag te gaan met preventie en aanpak, waarbij de hele leefomgeving van het kind wordt betrokken. In Roermond heeft in de categorie 13-15 jarigen maar liefst 1 op de 5 kinderen overgewicht. Voor deze leeftijdsgroep is gekozen voor de interventie RealFit, een 13 weken durende multidisciplinaire cursus met de volgende pijlers: sport en bewegen, voeding, leefstijl en ouderparticipatie.

Tussen november 2014 en november 2016 zullen 3 RealFit cursussen specifiek gericht voor onderbouw middelbare school worden georganiseerd. Hierbij wordt de methodiek gehanteerd zoals beschreven in het handboek van de interventie-eigenaar, het Huis voor de Sport Limburg. Deze methodiek heeft binnen meerdere wetenschappelijke studies zijn effectiviteit bewezen op het gebied van gewichtsafname en vergrote sportparticipatie bij jongeren met overgewicht of obesitas in de leeftijd van 12-18 jaar. De keuze voor deze interventie past daarmee geheel in de gedachtegang van de stuurgroep JOGG Roermond om uit te gaan van kwalitatief goede interventies die zich op andere plaatsen al hebben bewezen en die daarnaast ruimte bieden voor aanpassing aan de lokale situatie.

Binnen RealFit is er sprake van een unieke samenwerking tussen GGD, voortgezet onderwijs, het Obesitascentrum LZR, de gemeente Roermond, lokale sportaanbieders en VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo. Met name de gezamenlijke ketenaanpak en de selectie van deelnemers op grond van motivatie van hen zelf en hun ouders maakt dat dit project een grote kans heeft op succes. De kracht en de uitstraling van VVV-Venlo en de combinatie van de cursus met het stimuleren van deelname aan lokale sportevenementen zijn uniek aan de lokale invulling van het project en zullen de kans van slagen alleen nog maar vergroten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website