Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project “Peuterspeelzaal in beweging (PiB)” heeft in de gemeente Hellendoorn een kwaliteitsimpuls gegeven aan de sport en beweeglessen binnen de 5 VVE geïndiceerde groepen van de SPGH. Structurele inzet van kinderfysiotherapeut en sportconsulent tijdens de beweeglessen. Focus inzet professionals; monitoring (motorische ontwikkeling) van de doelgroep, scholing van leidsters en vergroten van beweegaanbod gekoppeld aan de leerlijnen.

 

Resultaat PiB Hellendoorn:

- Taakuitbreiding van de combinatiefunctionaris sport van de gemeente Hellendoorn. Focus op de doelgroep 2,5 – jarigen. Adviserend en ondersteunend naar gemeente organisatie die werken met deze doelgroep. Specifiek gericht op het bewegen binnen het onderwijs.

- Peuterspeelzaal organisatie SPGH, zal zich de komende 2 jaar inzetten op het versterken van beweeglessen van de groepen. Indirect is hier ook de koppeling met de scholingen van de leidsters bij gemoeid. Dit is alles is gekoppeld aan de beweeg-app Kinderopvang in Beweging van Onlineklas.

- Continuering “peuter sport en beweegfestijn, met lokale beweegaanbieders”. Dit event zal jaarlijks aangeboden worden, dit met de koppeling aan het landelijk thema Koningsspelen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Peuterspeelzaal in Beweging Hellendoorn 2016-2018:

 

Peuterspeelzaal:

Er wordt 2x per maand bewegingsaanbod gerealiseerd op de peuterspeelzalen met VVE groepen door de kinderfysiotherapeut en de sportconsulent;

Bewegen maakt een natuurlijk deel uit van het dagprogramma van de SPGH;

De gezonde en actieve leefstijl wordt als speerpunt opgenomen binnen het beleid van de peuterspeelzaal;

Er zijn structurele samenwerkingsafspraken over de doorverwijs structuur; Met de Jeugdgezondheidszorg. Tijdens gesprekken met ouders op de peuterspeelzaal worden de zorgen besproken en er wordt toestemming gevraagd of de JGZ op de zaal mag komen of dat zij zelf een afspraak maken met de JGZ. Zelfde geldt voor motorische ontwikkeling, in samenspraak met ouders/verzorgers kunnen zij hierin doorverwezen worden met een kinderfysiotherapeut.

2 x per jaar worden ouderbijeenkomsten georganiseerd en deelname aan de beweegactiviteit; Combinatiefunctionaris zal ingezet worden dit proces te continueren.

Alle kinderen die een peuterspeelzaal met VVE groep bezoeken nemen deel aan één of meerdere beweegactiviteiten. Onder de reguliere uren van Peuterspeelzaal-momenten is dit zeker het geval (wekelijkse beweegmomenten buiten, als ook in de sportzaal). Extern hebben we geen zicht op.

 

Kinderen:

Alle kinderen krijgen een goede start mee in een gezonde, actieve leefstijl; Gerealiseerd, vanuit het beleid zijn hierin kaders gesteld m.b.t. gezonde voeding.

 

Alle kinderen hebben beweegervaringen opgedaan uit de leerlijnen van het bewegingsonderwijs. Gerealiseerd, sportconsulent i.c.m. kinderfysiotherapeut hebben een lesprogramma samengesteld voor de doelgroep 2,5-4 jarigen. Deze is nu omgezet naar zowel een reader als ook een beweeg app.

 

Pedagogisch medewerkers (P.m.):

P.m. hebben handvatten gekregen voor het planmatig verbeteren van de motoriek van de kinderen; Gerealiseerd, mede door inzet Beweegapp en reader!

 

P.m. hebben handvatten gekregen voor het aanbieden van activiteiten passend in de doorgaande leerlijn bewegingseducatie; Gerealiseerd, continuering zal plaatsvinden door inzet beweegreader met beweeglijnen/methodiek en aansluitend de beweeg app op alle vestigingen van de peuterspeelzalen.

P.m. hebben handvatten gekregen om bewegen in te passen in het dagritme van de kinderen; Gerealiseerd!

P.m. hebben handvatten gekregen die inzicht geven in achterblijvende ontwikkeling motoriek of andere beperkingen. Gerealiseerd.

 

Ouders:

Ouders / verzorgers zijn meer en beter betrokken /geïnteresseerd in gezonde, actieve leefstijl van hun kinderen. Gerealiseerd, kracht van herhaling; bijeenkomsten worden goed bezocht en de praktijk geeft ook weer dat er qua traktaties en lunch minimale situaties zijn, waarin ongezond of ongepast eten/drinken aan bod komen.

 

Lokale sport- en beweegaanbod:

Stimuleren en zo mogelijk uitbreiden van het lokale sportaanbod voor kinderen van 2-4 jaar; Gerealiseerd, wel met de kanttekening dat we het lokale aanbod wat meer in de aandacht hebben gezet, dit door de inzet van nieuwsbrieven en folders op de vestigingen. Aansluitend is het Jeugdfonds Sport zodanig aangepast qua leeftijd (van 4 jaar naar 2 jaar), dat nu ook kinderen vanuit minimagezinnen vanaf 2 jaar gebruik kunnen maken van dit initiatief. Dit is aangepast op basis van signalen uit de praktijk.

Sportbuurtcoach begeleidt ouders en kinderen in hun keuzes voor sportvereniging of passende beweegactiviteit. Deels gerealiseerd. Hierin heeft de sportbuurtcoach alleen het reguliere aanbod onder de aandacht gebracht bij alle betrokken ouders/verzorgers. SBW heeft aansluitend een inventarisatie ronde bij lokale sportverenigingen omtrent uitbreiding aanbod, helaas weinig tot geen respons. Per 1 januari 2019 zal het sportbuurtwerk structureel ingezet worden om een kwaliteitsimpuls te blijven geven aan zowel de bewegingslessen voor de 2,5 tot 4 jarigen als ook het activeren van sportverenigingen een aanbod te realiseren.

 

Interventie "Beweegapp Onlineklas":

De beweegapp Kinderdagverblijf in Beweging maakt onderdeel uit van de interventie Peuterspeelzaal in Beweging; Er zijn concrete afspraken gemaakt en dat heeft geresulteerd dat de S.P.G.H. een tweejarig contract heeft afgesloten met uitgever Onlineklas. Hiermee kan de organisatie, d.m.v. een beweegapp een kwaliteitsimpuls blijven geven aan de beweegmomenten op de peuterspeelzalen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

. Doel van het project Peuterspeelzaal in Beweging is om bewegen en een gezonde leefstijl bij de allerjongste kinderen te integreren in de dagelijkse leefomgeving. Zowel thuis als op de peuterspeelzaal. Om dit te realiseren hebben alle peuterspeelzaal leidsters een workshop Peuterspeelzaal in Beweging gevolgd. Zij hebben hierin kennis en inspiratie opgedaan om elke dag met de peuters leuke en eenvoudige beweegactiviteiten te doen in de groepen (zowel VVE groepen als reguliere groepen). Om de peuterspeelzaal leidsters blijvend te ondersteunen en te inspireren bij de beweegactiviteiten wordt er samen met OnlineKlas en Sportservice Overijssel een Beweegapp ontwikkeld waarin allemaal beweegactiviteiten staan die makkelijk in de praktijk kunnen worden toegepast. Toegespitst op de peuter leeftijd en zoveel mogelijk aansluitend op de beweeg leerlijn in het basisonderwijs.

Op vijf peuterspeelzalen met VVE groepen, kunnen dankzij de Sportimpuls subsidie 2 jaar lang extra bewegingslessen voor peuters worden aangeboden. Deze beweeglessen worden uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut en een sportconsulent.

Voor de ouders van de peuters worden workshops georganiseerd over gezonde voeding voor peuters en gezellige beweegactiviteiten thuis en in de buurt. Ouders worden ook uitgenodigd om een keer te komen kijken en mee te doen bij de extra beweegactiviteiten in de groep. Ouders krijgen eveneens advies van de sportbuurtcoach over beweegactiviteiten in de buurt.

Daarnaast organiseert de buurtsportcoach samen met een zestal sport-en beweegaanbieders in de gemeente Hellendoorn open lessen bij de sportvereniging. Dit vindt plaats in de Week van de Opvoeding. Op deze manier willen we stimuleren dat er een doorstroming gaat plaatsvinden van peuters naar reguliere sportactiviteiten.

Peuterspeelzaal in Beweging is een samenwerkingsproject van van de SPGH, GGD Twente, Stichting de Welle, Fysiosens, en diëtistenpraktijk Almelo-Nijverdal. De gemeente Hellendoorn en SportService Overijssel (interventie eigenaar) zijn als adviseurs nauw betrokken bij het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-Er vinden structureel beweeg activiteiten plaats in de VVE peutergroepen

-De leiding van de alle peuterspeelzalen hebben de workshop Peuterspeelzaal in Beweging gevolgd waardoor zij zelf met de beweegactiviteiten in de groepen aan de slag kunnen gaan

-De borging van beweegactiviteiten op organisatieniveau en op uitvoeringsniveau SPGH is gerealiseerd. De beweegactiviteiten worden geïntegreerd aangeboden binnen de seizoen- en maand thema's op de peuterspeelzalen.

-De interventiehouder heeft een ouder-enquête uitgevoerd. Hierin is gevraagd naar de beweeg en voedings gewoontes van ouders en hun peuters. De helft van de ouders heeft gereageerd! Op basis van de uitkomsten wordt een advies uitgebracht aan de projectgroep en aan de gemeente Hellendoorn mbt beweegmogelijkheden en continuering van beweegactiviteiten voor peuters. (zie factsheet)

-De gemeente Hellendoorn maakt deel uit van de projectgroep en onderzoekt mogelijkheden om de beweegactiviteiten voor 0-4 jarigen te continueren na de projectperiode. Er wordt hierdoor een relatie gelegd met het gemeentelijke sportbeleid voor 0-4 jarigen.

-De relatie met met sport en beweegaanbieders (ism gemeente) is tot stand gekomen. Er is een Open beweegaanbod in de week van de opvoeding voor ouders en de peuters in de gemeente Hellendoorn. -Er is een structureel overleg met zorg- en sportaanbieders gerealiseerd

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit gesprekken met verantwoordelijk vertegenwoordigers van organisaties in het werkveld van de Jeugdgezondheid blijkt dat er behoefte is aan een kwaliteitsimpuls voor de beweegactiviteiten voor het jonge kind. Peuterspeelzaal in Beweging is een uitdagende beweegmethodiek die aansluit op het planmatig bewegingsonderwijs op de basisschool. Het biedt handvatten in ordening van de leerlijnen (bijv. rollen, balanceren, mikken) en qua didactiek(Loopt ‘t, lukt ‘t, leeft ‘t De methodiek wordt ingebed in een planmatige aanpak van het stimuleren van een gezonde leefstijl bij kinderen, met betrokkenheid van alle geledingen binnen de organisatie (management, oudergeleding, locatieleiders en pedagogisch medewerkers). Doel is om stappen te zetten in een structurele aanpak van een integrale gezonde, actieve leefstijl voor de kinderen van de peuterspeelzalen met VVE groepen in Hellendoorn

 

Het plan van aanpak behelst verschillende elementen:

* training van de pedagogisch medewerkers

* adviesgesprek management

* ouderparticipatie (ouderavond, met aandacht voor voeding, beweging); + 1x deelname beweegactiviteit

* voeding (lokale diëtist, GGD Twente Jeugdgezondheidszorg);

* fysieke speelomgeving (advies inrichting en spelmateriaal);

* netwerkontwikkeling met stakeholders lokaal (gemeente (VVE-beleid, WMO), welzijnsorganisatie Stichting De Welle(buurtsportcoach),kinderfysiotherapie, GGD Twente Jeugdgezondheidszorg , diëtisten en sportaanbieders zoals kleutergym en peuterzwemmen.

* doorontwikkeling interventie (beweegapp Kinderdagverblijf in Beweging)

 

Peuterspeelzaal in Beweging geeft alle pedagogisch medewerkers van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn handvatten, zodat het aanbieden van bewegen een vaste plaats krijgt in het dagprogramma van de peuterspeelzalen met VVE groepen. Door te werken met deze methode wordt de doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs al ingezet op de peuterspeelzaal.

 

Doelgroep: Kinderen met een ontwikkelingsachterstand die opgevangen worden in de peuterspeelzalen met VVE groepen in de gemeente Hellendoorn. Essentieel hierbij is de positieve, deskundige aanpak door de pedagogisch medewerkers, waardoor alle kinderen in hun eigen groep (zonder ‘stempel’) op een plezierige wijze uitgedaagd worden om in beweging te komen.

Doel: Bewerkstelligen van ‘plezier in bewegen’ voor alle kinderen van 2-4 jaar van de peuterspeelzalen met VVE groepen in de gemeente Hellendoorn.

 

SAMENWERKING TUSSEN ONDRRZOEK EN PRAKTIJK: JA !!!!!

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website