Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project Peuters in beweging Zwartewaterland

Zwartewaterland kijkt terug op een succesvol project met als doel: het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen en hun ouders

Er zijn per projectjaar 250 peuters gescreend en er gingen 80 peuters per jaar naar de beweeggroepen (waarvan 5% met overgewicht en 26% behorende tot de groep risicokinderen voor het ontwikkelen van een motorische achterstand)

Het project heeft een aantal mooie resultaten opgeleverd die wij nu aan het einde van de projectperiode willen borgen:

- alle peuters in Zwartewaterland worden jaarlijks gescreend op motoriek volgens ontwikkeld format

- de projectgroep peuters in beweging blijft bestaan en komt minimaal 3x per jaar bij elkaar

- De kinderfysiotherapeute heeft 2x per jaar contact met alle voorschoolse voorzieningen in Zwartewaterland

- Er worden minimaal 8 beweeggroepen(peuterfit) voortgezet

- Bij de voorschoolse voorzieningen van SKZ en aangesloten speelzalen zal bewegen onderdeel worden van het dagprogramma en het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl als speerpunt worden opgenomen in het pedagogisch beleidsplan

- alle voorschoolse voorzieningen beschikken over een licentie waarmee gebruik gemaakt kan worden van een beweegprogramma voor jonge kinderen. De kindercentra van SKZ ontvangen binnenkort het vignet GEZONDE KINDEROPVANG

- er zal jaarlijks een beweegweek georganiseerd worden voor peuters en hun ouders(speelweek voor peuters en workshops met als thema gezonde leefstijl voor ouders)

Hoe borgen wij dat de peuters in Zwartewaterland structureel blijven bewegen?

De doelgroep blijft komen op de voorschoolse voorzieningen en op het consultatiebureau. Vanuit deze twee bronnen zullen peuters attent gemaakt worden op peuterfit en andere mogelijkheden tot bewegen voorjonge kinderen in Zwartewaterland. Onze deelnemers gaan na de peuterperiode naar de basisschool, de buurtsportcoach volgt de doorgaande lijn en is betrokken bij het voorschoolse en basisschool traject.(spin in het web)

Inmiddels is er tussen de betrokkenen een verregaande samenwerking ontstaan, waarmee het project uitgebreid kan worden met een babyworkshop(voor ouders van kinderen van 0-1 jaar)en Kids on the move(multidisciplinair programma voor kinderen van 6-12 jaar met overgewicht) Met dit totale pakket kunnen alle kinderen van 0 - 12 jaar en hun ouders bereikt worden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het totaal 500 peuters met hun ouders in de projectperiode bereikt in Zwartewaterland

150 peuters gingen in de projectperiode naar de beweeggroepen(peuterfit)

waarvan 5% met overgewicht(6 kinderen ) en 26% risico kinderen (39 kinderen)

Aan het eind van de projectperiode is er een beweegweek georganiseerd waarbij we 90 kinderen en 70 ouders bereikt hebben. Deze 70 ouders hebben deelgenomen aan een workshop met het thema: Dat lust ik niet! Terwijl de kinderen 1,5 uur gratis konden spelen/bewegen in een speciaal voor de gelegenheid ingerichte ruimte.

Deze activiteit bleek voor Zwartewaterland het ei van Columbus te zijn voor het bereiken van de ouders(ouderbetrokkenheid was een lastig element in ons project)

Het project in Zwartewaterland wordt voortgezet en uitgebreid van 0-4 naar 0-12 jaar

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortgangsverslag peuters in beweging Zwartewaterland

hoofddoel: het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl bij gezinnen met jonge kinderen, waarbij sport en bewegen als vanzelfsprekend in het dagelijks leven geïntegreerd worden.

 

De startbijeenkomst van dit project heeft plaatsgevonden op 22 januari 2015 en is bezocht door 30 personen uit de volgende geledingen: huisartsen,sportverenigingen, GGD verpleegkundigen,pedagogisch medewerkers en leidinggeven SKZ(kinderdagverblijven en peuterspeelzalen)diëtist,orthopedagoog, kinderfysiotherapeuten,medewerkers gemeente Zwartewaterland en buurtsportcoaches en de interventie eigenaar.

 

er is in 2015 aan de volgende subdoelen gewerkt:

- wekelijks sportaanbod voor 3 jarigen in de 3 kernen Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden

* er heeft een 0 - meting plaatsgevonden (in mei 2015 in Genemuiden en in oktober 2015 in Hasselt en Zwartsluis)door de kinderfysiotherapeut bij alle 3 jarigen in Zwartewaterland waarbij indien nodig een verwijzing werd gedaan naar een beweeggroep(peuterfit)

* Er draaien inmiddels 8 beweeggroepen(peuterfit)

- bewegen maakt natuurlijk onderdeel uit van het dagprogramma

* pedagogisch medewerkers hebben twee workshops gevolgd om bewegen een natuurlijk onderdeel te maken van het dagprogramma

- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over doorverwijsstructuur

* * er zijn in 2015 vijf overleggen geweest van de kerngroep: kinderfysio/GGD/SKZ(kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) en de buurtsportcoach.

- Er zijn 2 ouderbijeenkomsten georganiseerd in 2015 in hasselt en Genemuiden over bewegen en voeding

* ouders, samenwerkingspartners en externen zijn dit jaar 2 x geinformeerd over het project dmv digitale nieuwsbrief en 1x in een persoonlijke brief over de screening en de uitkomst daarvan voor hun kind en indien nodig een advies.

- Kinderen met overgewicht hebben adviezen gehad via het consultatiebureau(GGD)

 

Het project verloopt tot nu toe succesvol met name door de korte lijntjes die er zijn binnen de kerngroep en het bereik van 80 % van de 3 jarigen in Zwartewaterland via SKZ (kinderdagverblijven en peuterspeelzaalwerk)

Er vindt regelmatig kort overleg plaats en men houdt elkaar binnen de kerngroep scherp. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen subgroepen(zoals uitvoering en interventie eigenaar)en 1 of 2 van de kerngroepleden.

Voor de financiële borging van het project na de projectperiode is er vanaf de start van de beweeggroepen (peuterfit)een ouderbijdrage gevraagd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Er hebben 30 personen uit allerlei geledingen deelgenomen aan de startbijeenkomst van het project peuters in beweging en meegedacht in werkgroepjes tijdens de bijeenkomst

 

 

-Er heeft een 0- meting plaatsgevonden bij 248 peuters (3 - jarigen) in Zwartewaterland waarvan 47 peuters verwezen zijn naar peuterfit (beweegachterstand en/ of overgewicht)

 

-Er draaien inmiddels 8 beweeggroepen(peuterfit) in Zwartewaterland:

Zwartsluis 3 (32 kinderen)

Hasselt 3 (29 kinderen)

Genemuiden 2( 11 kinderen)

(wat opvalt is dat de beweeggroepen in Genemuiden achterblijven bij de beweeggroepen(peuterfit) in de andere kernen,er zullen in 2016 maatregelen als: op verschillende dagen/tijden peuterfit aanbieden, gereduceerd tarief bij zorgkinderen en/of verwijzing na screening ingezet worden om het deelname percentage te verhogen in de kern Genemuiden

 

-Er hebben 20 pedagogisch medewerkers deelgenomen aan de workshops van de interventie: kinderdagverblijf in beweging

 

-Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt in de kerngroep

 

- er hebben in 2015 2 ouderbijeenkomsten plaatsgevonden en de ouders, samenwerkingspartners en externen zijn in 2015 2x geïnformeerd door middel van een digitale nieuwsbrief

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft als doel het aantal (jonge) kinderen met overgewicht in de gemeente Zwartewaterland terug te dringen, door kinderen en ouders te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

De interventie die ingezet gaat worden is “Kinderdagverblijf in beweging”

Binnen de peuterspeelzalen en kinderdagopvang worden beweeggroepen opgezet die laagdrempelig zijn voor ouder en kind.

Kinderen met overgewicht , gesignaleerd door het consultatiebureau en/of de huisartsen, die geen PSZ of KDV bezoeken kunnen ook deelnemen aan deze beweeggroepen, ouders worden hiertoe geadviseerd en gestimuleerd. Het kind kan op deze manier meedraaien in een regulier programma, wat het zeer laagdrempelig maakt. Alle ouders ( maar specifiek de ouders van kinderen met overgewicht) krijgen een programma van voorlichting en workshops aangeboden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

De beweeglessen worden gegeven door een sportinstructeur, de kinderfysiotherapeut verzorgt de begeleiding op het gebied van de motorische ontwikkeling, de diëtist wordt ingeschakeld voor adviezen rondom voeding en de orthopedagoog voor de opvoedingsondersteuning. De buurtsportcoach vormt een belangrijke schakel richting de sportaanbieders/sportverenigingen en het basisonderwijs. Op deze manier worden jonge gezinnen bewust gemaakt van het belang van een gezonde leefstijl, waarbij sport en bewegen als vanzelfsprekend in het dagelijks leven geïntegreerd worden.

Duurzaamheid en continuïteit worden gegarandeerd door een naadloze overgang naar de sportverenigingen onder begeleiding van de buurtsportcoach.

Voor kinderen die overgaan naar de basisschool waarbij nog overgewicht wordt vastgesteld is er de mogelijkheid om door te stromen naar “Kids on the Move” een behandel- / sportprogramma voor kinderen (in de basisschoolleeftijd) met overgewicht, wat nu drie jaar loopt en waarbij de samenwerking tussen o.a. de bovengenoemde partijen en de buurtsportcoach al zeer succesvol gebleken is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website