Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen 2 jaar hebben professionals uit de kinderopvang, sport, welzijn en zorg in gezamenlijkheid geïnvesteerd in het beweeg- en eetgedrag van peuters. Twee combinatiefunctionarissen hebben 20 pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en 10 sporttrainers opgeleid in Beweegkriebels. Beweegkriebels is vast onderdeel geworden van het dagritme bij SmallSteps en DAK kinderopvang. Sporttrainers hebben vanuit de wijk 163 peuters een lessenreeks Beweegkriebels aangeboden en 24 peuters hebben meegedaan aan een speciale Beweegkriebels in het circus editie. Zo'n 100 peuters hebben een bezoek gebracht aan het Beweegkriebelfestival in een grote sporthal.

Op alle peuterspeelzalen in de gemeente en bij verschillende opvanggroepen hebben een kleine 200 peuters deelgenomen aan een workshop dans, judo en gym op locatie. Pedagogisch medewerkers en ouders zijn daar actief bij betrokken.

De peuters met een motorische achterstand of overgewicht konden terecht bij Peuterpret. 25 kinderen hebben deelgenomen aan een traject van ruim 3 maanden, waarbij ook 4 ouderbijeenkomsten zijn georganiseerd.

De samenwerking tussen de professionals heeft een impuls gekregen. Zowel Beweegkriebels als Peuterpret loopt door na de sportimpulsperiode.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beweegkriebels: Twee combinatiefunctionarissen van Sport en Welzijn zijn opgeleid tot trainer Beweegkriebels. Zij hebben 20 pedagogisch medewerkers en 10 sportprofessionals opgeleid in Beweegkriebels. Beweegkriebels is vast onderdeel geworden van het dagritme in de opvang van DAK en Smallsteps. In de wijk hebben 163 kinderen meegedaan aan Beweegkriebels met open inschrijving. De ouders van de kinderen hebben zowel bij de opvang als in de wijk voorlichting gekregen over bewegen en voeding.

 

Sportworkshops: Op alle peuterspeelzalen van Vlietkinderen in de gemeente hebben in totaal 118 kinderen deelgenomen aan een workshop dans, judo en gym, gegeven door lokale sportaanbieders. De ouders waren welkom om te kijken tijdens de lessen. Ook de pedagogisch medewerkers hebben actief meegedaan. Bij Dak kinderopvang hebben in totaal 75 kinderen deelgenomen aan een dans en judo workshop.

 

Peuterpret: 25 kinderen hebben meegedaan aan een traject Peuterpret van 3 maanden. De ouders hebben 4 ouderbijeenkomsten bezocht, 13 ouders hebben daarnaast een individueel traject gevolgd bij de diëtist of pedagoog. Uit de metingen van de kinderfysiotherapeut blijkt dat nagenoeg alle kinderen (80%) hun BMI score en score op de motorische test verbeterd hebben.

 

Doorontwikkeling interventie: Er is een video 4 luik gemaakt van Beweegkriebels: train-de-trainer, training aan pedagogisch medewerkers, training aan sportaanbieders en uitvoering door pedagogisch medewerkers. De interventie-eigenaar gebruikt deze video's om Beweegkriebels uit te kunnen leggen aan potentiële deelnemers. Daarnaast is geïnvesteerd in de handleiding van Peuterpret.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderfysiotherapiepraktijk Barel van Zee slaat samen met lokale partners uit sport, zorg, welzijn en opvang de handen ineen voor een sportimpuls ter bestrijding en preventie van overgewicht onder kinderen (0-4 jaar) in Leidschendam-Voorburg. Voor jonge kinderen met overgewicht is er geen beweegaanbod en voor kinderen tot 4 jaar zijn er op wijkniveau geen laagdrempelige beweegactiviteiten. Om te komen tot een sluitende aanpak en om de benodigde samenwerking tussen partners te realiseren, is deze aanvraag opgesteld.Om de beweegintensiteit- en kwaliteit van kinderen zo vroeg mogelijk te verhogen wordt beweegkriebels ingezet:

- Bij kinderopvang en psz wordt Beweegkriebels geïntegreerd in de dagelijkse structuur.

- Vanaf 2 jaar kunnen kinderen met hun ouders op wijklocaties deelnemen aan lessen Beweegkriebels die worden gegeven door sportaanbieders.

- Uitvoerders van beweegkriebels worden begeleid in het signaleren van overgewicht en/of motorische achterstand en verwijzen door naar peuterpret.

 

Voor kinderen (2-4 jaar) met (risico op) overgewicht en/of motorische achterstand vindt peuterpret plaats. De Kinderfysiotherapeut werkt op methodische wijze aan het verbeteren van motorische vaardigheden en het creëren van beweegplezier.Ouders nemen deel aan interactieve bijeenkomsten over voeding en gezond gedrag.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op maat van start bestaat uit twee interventies: Beweegkriebels en Peuterpret.

 

Peuterpret: Dit beweegtraject van 13 weken voor peuters met overgewicht heeft in het 1e jaar 2 keer plaatsgevonden. Daarmee zijn 9 peuters en hun gezinnen bereikt. Alle peuters hebben vooruitgang geboekt in hun motorische score en peuters met overgewicht hebben hun BMI verbeterd. Ouders geven aan veel te hebben aan de tips van de dietist en pedagoog.

 

Beweegkriebels: Om bewegen vanaf jonge leeftijd te stimuleren hebben veel acties rondom de interventie Beweegkriebels plaatsgevonden.

1. Twee combinatiefunctionarissen van Sport en Welzijn zijn opgeleid tot Trainer in Beweegkriebels.

2. De combinatiefunctionarissen hebben 23 leidsters van Dak Kinderopvang en SmallSteps getraind in Beweegkriebels. Deze opvanglocaties passen de methode toe in het dagelijkse werk op de opvang. Ook zijn er ouderbijeenkomsten verzorgd.

3. 9 sportaanbieders zijn getraind in Beweegkriebels. 1 Sportaanbieder heeft afgelopen jaar 6 lessenreeksen beweegkriebels vanuit de wijk gegeven en daar 60 peuters mee bereikt.

4. Dans aan de Vliet en Budoschool Jan Rust hebben bij de 9 peuterspeelzalen van Vlietkinderen Kinderopvang een workshop dans en peuterjudo gegeven voor de kinderen en hun ouders.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Kinderfysiotherapiepraktijk Barel van Zee slaat samen met lokale partners uit sport, zorg, welzijn en opvang de handen ineen voor een sportimpuls ter bestrijding en preventie van overgewicht onder kinderen (0-4 jaar) in Leidschendam-Voorburg. In de wijken Prinsenhof, De Heuvel en Bovenveen is het percentage overgewicht bij peuters zorgwekkend. Dit hangt samen met de lage SES-score in deze wijken en de niet-westerse afkomst van veel bewoners. Voor jonge kinderen met overgewicht is er geen beweegaanbod en voor kinderen tot 4 jaar zijn er op wijkniveau geen laagdrempelige beweegactiviteiten. Ouders worden binnen de lokale context te weinig betrokken bij het realiseren van gezond gedrag en de samenwerking tussen partners is onvoldoende om overgewicht structureel tegen te gaan. Om te komen tot een sluitende aanpak en om de benodigde samenwerking tussen partners te realiseren, is deze aanvraag opgesteld.

 

DOEL

- Zorg, sport, welzijn en opvang werken samen aan het voorkomen en tegengaan van overgewicht bij kinderen.

- Kinderen (0-4) jaar nemen deel aan beweegactiviteiten in de wijk, bij de opvang en bij sportverenigingen en zijn daardoor blijvend in beweging.

- Kinderen (2-4) met (risico op) overgewicht doen onder professionele begeleiding beweegervaring en -plezier op, en breiden ervaring blijvend uit binnen lokaal beweegaanbod.

- Ouders (voornamelijk niet-westers) zijn zich bewust van hun rol bij gezond gedrag en geven hier actief invulling aan.

 

AANPAK

Om de beweegintensiteit- en kwaliteit van kinderen (in aandachtswijken) zo vroeg mogelijk te verhogen wordt beweegkriebels (BK) ingezet:

- Bij kinderopvang en psz wordt BK geïntegreerd in de dagelijkse structuur.

- Vanaf 0 jaar kunnen kinderen met hun ouders op wijklocaties deelnemen aan lessen BK die worden gegeven door sportaanbieders.

- Uitvoerders BK brengen aanbod bij sportverenigingen onder de aandacht en stimuleren doorstroom.

- Uitvoerders BK worden begeleid in het signaleren van overgewicht en/of motorische achterstand en verwijzen door naar peuterpret.

- Netwerk rondom jonge kind deelt beweegtips uit aan ouders.

- Ouders bezoeken bijeenkomsten waar tips en tools worden aangereikt over bewegen en gezond gedrag.

 

Voor kinderen (2-4 jaar) met (risico op) overgewicht en/of motorische achterstand vindt peuterpret plaats.

- Kinderfysiotherapeut werkt op methodische wijze aan het verbeteren van motorische vaardigheden en het creëren van beweegplezier.

- Ouders nemen deel aan interactieve bijeenkomsten over voeding en gezond gedrag.

- Ouders ontvangen individuele ondersteuning waar nodig.

- Kinderen en ouders maken kennis met lokaal sportaanbod middels strippenkaart.

 

BORGING

Combinatiefunctionarissen worden opgeleid tot trainers BK en trainen sportaanbieders binnen dienstverband. Binnen opvang wordt BK opgenomen in dagelijks beleid. Ouders krijgen op diverse plekken blijvend beweegtips aangereikt. Beweegtraject overgewicht komt uit zorgverzekering en ouders betalen vanaf begin bijdrage voor BK en peuterpret.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website