Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Klimop in Beweging! in Hilversum speelde zich af op een regionale school voor

voortgezet speciaal onderwijs, voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Sport, zorg en onderwijs hebben intensief samengewerkt om de jeugdigen te begeleiden en motiveren tot een gezonde leefstijl en om hen duurzaam te binden aan aangepast sporten.

Er zijn verschillende sportclincs verzorgd door jeugdtrainers aangepast sporten: o.a. atletiek, voetbal, tennis, judo. De leerlingen, die eerst nog afwachtend waren, deden steeds enthousiaster mee. Zo konden de jeugdigen kennismaken met sport, hun favoriete sport kiezen en doorstromen naar een sportclub.

Op verwijzing van de jeugdarts van de GGD zijn jeugdigen begeleid door de diëtist, om een gezond voedingspatroon aan te leren. De jeugdverpleegkundige heeft gezinnen extra ondersteund om een gezonde leefstijl te realiseren. Daarnaast heeft de kinderfysiotherapeut intensieve begeleiding gegeven aan leerlingen met een motorische of conditie-achterstand.

Ouders en docenten zijn bereikt met themabijeenkomsten en evenementen. Gevolg is dat de betrokkenheid van school en ouders is toegenomen. Voor de trainers van de sportverenigingen is deskundigheidsbevordering verzorgd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- In totaal zijn er in de schooljaren 2013/14 en 2014/15 negen verschillende soorten A- of G-

sportclinics verzorgd op school aan circa 40 leerlingen: elke sport kende een cyclus van vier clinics, waarbij de laatste clinic op de sportvelden/de sportclub zelf werd aangeboden. De docenten geven aan dat de leerlingen steeds enthousiaster zijn geworden over het bewegen. Waar de leerlingen eerst afwachtend en beschroomd op het gymbankje bleven zitten, zijn zij nu enthousiast als er een sportclinic is. Zij doen actief mee en genieten van het bewegen. De kinderen doen positieve ervaringen op: “ik kan dit ook” en “jij hoort er ook bij”. De wereld van de kinderen wordt groter en zij leren om te gaan met onbekende mensen en situaties.

- Samen met de Gooise Atletiek Club zijn twee praktische bijeenkomsten georganiseerd voor de jeugdtrainers van alle sportclubs die mee hebben gewerkt aan de sportclinics. Onderwerpen: ‘Blijvend in Beweging’ over inzichten in het trainerschap, motivatie en volhouden en over voeding en sport. Ook inzetten op de jeugdtrainers en ze een kader bieden om met deze groep jeugdigen om te gaan is van belang. Zij kregen o.m. adviezen over hoe je deze bijzondere kinderen aan je kunt binden en binnen je sportclub kunt houden.

 

- Aan het individuele leefstijlprogramma gericht op voldoende bewegen en gezonde voeding hebben in totaal 17 leerlingen meegedaan.Op verwijs van de jeugdarts stroomden leerlingen in bij de kinderfysiotherapeut en/of bij de diëtist. Beide disciplines waren gedurende het project fysiek op school aanwezig. Voor vervolg-contact ter ondersteuning en motivatie van de ouders en hun kind, kon de jeugdverpleegkundige ingezet worden.

De diëtist heeft 16 kinderen met overgewicht en hun ouders ondersteund in het aanleren van gezonde eetgewoontes. Dit deed zij samen met de jeugdverpleegkundige.

Kinderen met een motorische of conditionele achterstand werden extra getraind door de kinderfysiotherapeut. Zo zijn er 18 kinderen getest, waarbij er 14 in een beweeg-groepje werden begeleid en 1 individuele begeleiding heeft gekregen. Drie waren goed genoeg om mee te doen aan de sportclinics. Uiteindelijk zijn uit deze groepjes 6 kinderen doorgestroomd naar een A-sport.

De individuele begeleiding wordt na de projectperiode voortgezet.

 

- Bewustwording bij ouders en leerkrachten:

.Een swingende kick off bijeenkomst waarbij het belang van bewegen werd benadrukt.

.Een themabijeenkomst voor de ouders: ‘Het favoriete drankje van je kind- over zoete drankjes’.

.Een interactieve theatervoorstelling door theatercollectief DNL ‘Voor je het weet zijn ze Groot’ over regels en grenzen stellen (m.n. gericht op voeding) aangeboden aan de ouders.

.Voor de hele school is een themaweek ‘Gezond en fit!’ georganiseerd. Leerlingen kregen werkbladen mee naar huis. Leerkrachten verdiepten zich in het onderwerp gezonde leefstijl.

.Een groep heeft het lesprogramma SuperChefs van het Voedingscentrum uitgevoerd. Acht wekelijkse kookworkshops voor kinderen waarin ze zelf ontdekken om gezond en lekker te koken. Een volgende groep gaat dit lesprogramma overnemen.

.Het Zomereindfeest voor de families, dat geheel in het teken stond van bewegelijke spelletjes doen, sporten en gezonde hapjes en drankjes (N.B. de jeugdtrainers van de sportclinics konden zich hier nogmaals presenteren). Ouder- en feestcommissie hebben dit evenement zelfstandig verzorgd.

.Tijdens alle evenementen die de feest- en oudercommissie organiseert, worden tegenwoordig gezonde hapjes en drankjes geserveerd.

.De betrokkenheid en het enthousiasme van de school is toegenomen. De school denkt en werkt actief mee om het zorg-en beweegprogramma in de school mogelijk te maken en kijkt naar mogelijkheden om de ouders actief te betrekken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Klimop in Beweging! is een tweejarig project dat zich afspeelt op de Klimopschool in Hilversum, een regionale school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor jeugdigen met een verstandelijke beperking.

De jeugdigen begeleiden, motiveren en duurzaam binden aan aangepast sporten en uitdagen tot een gezonde leefstijl. Hiertoe werken sport, zorg en onderwijs intensief samen. De betrokkenheid van ouders is van groot belang. Dat is het doel van het project Klimop in Beweging.

Gedurende een maand bieden jeugdtrainers van diverse vormen van aangepast sporten clinics aan op school. Zo kunnen de jeugdigen kennismaken met sport en hun favoriete sport kiezen.

Daarnaast gaan de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD na welke kinderen extra zorg nodig hebben en begeleiden hen. Samen met de fysiotherapeut werken de leerlingen aan het verbeteren van hun conditie. Met de diëtist gaan de kinderen (en ouders) aan de slag om gezond te eten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het schooljaar 2013/2014 zijn er 4 verschillende sportclincs verzorgd door jeugdtrainers van aangepast sporten.

De leerlingen, die eerst nog afwachtend waren,deden steeds enthousiaster mee.

Drie klassen hebben deze verschillende sportclinics gevolgd: atletiek, voetbal, tennis en korfbal. Hiermee zijn meer dan 30 leerlingen bereikt. Inmiddels zijn 10 jeugdigen lid geworden bij hun favoriete sportclub.

Op verwijzing van de jeugdarts van de GGD zijn circa 11 jeugdigen intensief begeleid door de diëtist om een gezond voedingspatroon aan te leren. De kinderfysiotherapeut heeft 3 groepen van 4 deelnemers gedraaid met jeugdigen die een conditie achterstand hadden. De jeugdverpleegkundige heeft 8 gezinnen nog extra ondersteund om een gezonde leefstijl te realiseren.

De ouders en docenten zijn bereikt met speciale themabijeenkomsten en evenementen. Gevolg is dat de betrokkenheid van school en ouders is toegenomen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De pilot Kom in Beweging heeft als doel een duurzame deelname aan het reguliere G-sport- en beweegaanbod én een gezonde leefstijl te realiseren bij jeugdigen met een meervoudige beperking.

 

G-sportverenigingen willen deze doelgroep beter bereiken, binnenhalen en vasthouden. De doelgroep is kwetsbaar vanwege hun (zorg)afhankelijkheid en omdat het overgewicht en de bewegingsarmoede hoger is dan gemiddeld. Gecombineerd met minder goede motorische vaardigheden kan dit op termijn leiden tot diverse chronische aandoeningen. De aandacht voor deze doelgroep is beperkt, mede omdat zij moeilijk bereikbaar is en niet meekomt in regulier aanbod.

 

Met de samenwerkingspartners is een brede expertise in huis tav het begeleiden, motiveren en duurzaam binden van deze doelgroep. In de pilot wordt het samenwerkingsverband aangepast sporten verbonden met het netwerk ketenaanpak overgewicht jeugd. Werkafspraken zorgen voor het bestendigen van de samenwerking tussen sport, zorg, school en ouders.

 

Door deskundigheidsbevordering en advisering over o.a. het binden van de doelgroep aan de sportvereniging en een gezond schoolbeleid, wordt de ervaring en deskundigheid geborgd in de samenwerkende organisaties.

Er is expliciet aandacht voor ouderparticipatie.

 

Gebruik wordt gemaakt van de methodiek RealFit vanwege de multidisciplinaire groepsgerichte aanpak en de mogelijkheid om sterke aspecten van andere methodieken in te passen. Aansluiting bij het niveau en de belevingswereld van deze kinderen vergroot de kans op gedragsverandering.

 

De pilot richt zich op de jeugd en haar omgeving: ouders, sportverenigingen, docenten, zorg. Vindplaats van de doelgroep is de ZMLK school.

 

Na evaluatie van de pilot is de aanpak overdraagbaar naar soortgelijke scholen/sportorganisaties in en buiten de regio. De pilot sluit aan bij het speerpunt gezond gewicht van het gezondheidsbeleid in Gooi & Vechtstreek: het programma Gooi in Beweging stimuleert de ketenaanpak van kinderen met overgewicht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website