Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In eerste instantie zou Gymvereniging SV Schaesberg uit Landgraaf voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” van 1-10-2017 tot september 2019 de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl, welke aandachtspunten voortvloeien uit de bedenkelijke niveaus m.b.t. bewegingsarmoede en de stijging aangaande overgewicht. In overleg met en met goedkeuring van Sportimpuls is besloten om de interventie “Cool 2B Fit” te vervangen door een tweede interventie van “Nijntje Beweegdiploma”. Voornaamste redenen hiertoe waren dat een tweede interventie “nijntje Beweegdiploma” bij nader inzien veel beter zou aansluiten bij de beoogde toegankelijkheid, borging en resultaatrealisatie. Met de dubbele “nijntje” interventie is hier meer dan aan voldaan: een structureel, aantrekkelijk, passend beweegprogramma creëren voor in eerste instantie 2-6 jarige Landgraafse kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. Omdat het noodzakelijk wordt geacht dat de sociale omgeving van de kinderen ook bewust en betrokken worden bij het initiatief, worden ook de (groot)ouders bij deze interventies betrokken. Naast de ouders van de kinderen hebben de grootouders in veel gevallen een verzorgende of oppasstaak en kunnen als stimulans voor hun inactieve (klein) kinderen zijn. De interventies worden in samenwerking met de lokale zorg-, welzijn,- sport - en onderwijsinstellingen en de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Naast het ontplooien van het initiatief en het creëren van het aanbod heeft het project er toe aangezet dat gemeente Landgraaf het predicaat JOGG gemeente mag uitdragen, samen met de partners van het project zijn dit belangrijke pijlers voor de borging van het project "(Klein)kinderen Sportief op Gewicht Landgraaf".

 

Waar: Gemeente Landgraaf, een gemeente in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid Limburg met grote gezondheidsachterstanden. De interventies hebben tijdens de projectperiode in aantal wijken in Landgraaf plaatsgevonden. Streven was een 3-tal wijken, dit zijn er uiteindelijk meer geworden. Na de projectperiode worden de opgestarte programma's structureel voortgezet en worden deze ook uitgezet in andere wijken binnen Landgraaf den zelfs buiten de gemeente.

 

Wie: Gymnastiek Vereniging SV Schaesberg in samenwerking met de gemeente en de lokale sport, zorg, welzijn en onderwijs partners. Deze samenwerking is niet alleen nodig om het initiatief op te zetten en te realiseren, echter deze samenwerking zorgt ook voor (een nog steviger) draagvlak, commitment, synergie en kruisbestuiving.

 

Wat: een tweetal interventies "nijntje Beweegdiploma" in eerste instantie voor inactieve 2-6 jarige Landgraafse kinderen, echter in nauwe samenwerking met hun (groot)ouders en de binnen het project opererende partners.

 

Wanneer: Van oktober 2017 tot september 2019 (en na de projectperiode) enthousiasmeren, stimuleren, introduceren en actief worden, dit door een voor iedereen binnen de doelgroep een toegankelijk, veilig en geborgen beweegaanbod te creëren waar een leven lang plezier van wordt ondervonden en waar bij wijze van spreken een leven lang, aangepast aan leeftijd aan kan worden deelgenomen. De projectfase wordt gezien als opstartfase, na de projectfase wordt het initiatief voortgezet, borging is dan ook altijd als voorwaarde gesteld door de initiatiefnemers.

 

Hoe: de doelgroep wordt bereikt door intensief samen te werken met medische- en onderwijspartners, bestaande netwerken, lokale partners en door vooral te enten op het bereiken van de (groot) ouders, die zelf sportief actief zijn (geworden) en zich bewust vragen gaan stellen over de gezondheid en beweeglijkheid van hun (klein)kinderen. De doelgroep maakt kennis d.m.v. proeflessen, manifestaties en workshops op scholen. Ook zijn er informatiebijeenkomsten voor (groot)ouders, maar ook worden (groot) ouders en verzorgers betrokken bij het vorm geven en programmasamenstelling van een actieve en gezonde leefstijl. Alle lessen worden door een deskundig leskader aangeboden, en worden er voedings- en gedragslessen gegeven door de inzet van lokale professionals.

 

 

Conclusie die kan worden getrokken is dat het initiatief "(Klein)kinderen Sportief op Gewicht Landgraaf" een schot in de roos is gebleken. Niet alleen vanwege deelname, echter ook gezien het besef bij (groot)ouders en scholen dat het bewegen op jonge leeftijd en gezonde voeding een onmiskenbaar iets is waarbij een letterlijk en figuurlijk gezonde basis wordt gelegd voor de verdere toekomst. Communiceren en het verbinden van de diverse (in)direct belanghebbende partijen is in het kader van draagvlak, participatie en borging een absoluut gemeengoed en voorwaarde om een en ander te initiëren en realiseren. Een projectleider om te verbinden, realiseren, analyseren en (door)ontwikkelen is een schakel die absoluut onmisbaar is in het totale geheel.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Draagvlak, participatie en borging hebben ertoe bijgedragen om tot positieve resultaten te komen aangaande het initiatief (Klein)kinderen Sportief op Gezond Gewicht". Borging als streven en heldere communicatie tussen en het verbinden van (potentieel) participerende partners zijn hiertoe de sleutelwoorden. De ene partij initieert, de andere partij stimuleert, de volgende partij faciliteert en de doelgroep realiseert: "alleen sneller, maar samen verder". Alle participerende partijen als onderwijs en medici komen direct of indirect (bijna) dagelijks in aanraking met de doelgroep, waardoor de realisatie aangaande attentie van en voor de situatie zichtbaar wordt. Echter de start van het initiatief "(Klein)kinderen Sportief op Gezond Gewicht" is een soort van nul-meting geweest, waardoor gaandeweg de looptijd ook de voortgang in positieve resultaten zichtbaar worden. Het zien en voelen van resultaten is de beste stimulans voor elke participant, in welke vorm dan ook. Dat de doelgroep bereikt en geactiveerd wordt, was en blijft de hoogste prioriteit van het initiatief, echter minstens zo belangrijk is de wisselwerking tussen de partijen te constateren. Of het nu gaat om scholen, (groot)ouders of projectleider, door de samenwerking en wisselwerking is de structurele aard en het besef van het belang van het initiatief geborgen, en juist dat was naast de bovenstaand vermelde hoogste prioriteit een tweede zeer belangrijk streven, namelijk borging. Samengevat kunnen de volgende resultaten uiteen worden gezet:

* Betrokkenheid partners en (groot)ouders: door de vele aandacht en er telkens op te wijzen van het belang, realiseren zich steeds meer partijen het belang van het initiatief. Dit geeft niet alleen een betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, echter dit zorgt ook voor eens stimulans naar de (klein)kinderen.

 

* Borging: (potentiële) participanten vinden dit een zeer belangrijk item om zich te conformeren. Het is geen "losse floder" welke met veel poeh-ha gelanceerd wordt en vervolgens weer uitgaat als een nachtkaars. Tijdens de projectperiode diende een basis gelegd te worden welk fundament stevig genoeg zou moeten maken zodat het initiatief ook na de projectfase verder zou kunnen groeien en ontwikkelen, en waarmee borging gegarandeerd was.

 

* Groeiend aantal (in)direct gelieerde geïnteresseerde partners en deelnemers: door de bekendheid van het initiatief blijft de groep van (geïnteresseerde) participanten gestaag groeien. Daarnaast vullen de participanten ook een soort van ambassadeurs- en account managersfunctie in: zij vertellen over het initiatief, waardoor nieuwgierigheid en interesse worden aangewakkerd.

Dit met als gevolg dat zich steeds meer partijen bij het initiatief "(Klein)kinderen Sportief op Gezond Gewicht Landgraaf" aansluiten.

 

* Er- en herkenning binnen het doelgebied en daarbuiten: door de professionele aanpak wordt het initiatief als een serieus initiatief gezien. Een dergelijk initiatief verdient dagelijkse aandacht, coördinatie en aanpak. Ook hierbij speelt de ambassadeurs- en accountmanagersfunctie van elke participant, in welke vorm dan ook, een belangrijke rol. Deze wisselwerking zorgt voor een steen in het water, waardoor de kringen steeds groter worden.

 

 

Zonder over hiërarchie te spreken is het van belang van dat initiatiefnemers en projectleider zeer regelmatig - de projectleider zelfs dagelijks - bezig is met het initiatief. Zonder deze partijen is het heel moeilijk om op structurele wijze een dergelijk initiatief van de grond te krijgen, te ontwikkelen en te borgen. Met een luisterend oor naar de overige participanten, betrokkenheid naar de vloer van waaruit de signalen komen en de missie en visie van het initiatief te allen tijde in acht nemende vormen zij het episch centrum van het initiatief "(Klein)kinderen op Sportief Gezond Gewicht Landgraaf", zorgen zij ervoor dat de rode draad bewaakt wordt, dat beslissingen worden genomen en dat er (door)ontwikkeld wordt om borging te waarborgen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymvereniging SVSchaesberg uit Landgraaf gaat voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” van september 2017 tot en met augustus 2019 de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl. Met een structureel, aantrekkelijk en bij de mogelijkheden van het kind passend beweegprogramma wordt er in Landgraaf een aanbod gecreëerd voor 2-13 jarige kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. Omdat het noodzakelijk is dat er in de sociale omgeving van de kinderen ook sprake is van bewustwording en betrokkenheid worden nadrukkelijk (groot)ouders bij deze interventies betrokken. Er wordt hiervoor aangesloten bij de in Landgraaf lopende beweegprogramma’s voor volwassenen en ouderen. Naast de ouders van de kinderen hebben de grootouders in veel gevallen een verzorgende of oppasstaak en kunnen als stimulans voor hun inactieve (klein) kinderen zijn. De interventies worden in samenwerking met de lokale zorg-, welzijn,- sport - en onderwijsinstellingen en de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Gemeente Landgraaf is bezig met voorbereidingen om JOGG gemeente te worden. In de afgelopen jaren is er in Landgraaf een netwerk opgebouwd tav sportstimulering senioren. De partners uit dit netwerk hebben ook hun zorg over de bewegingsarmoede en de stijging overgewicht geuit.

 

Waar: Gemeente Landgraaf, een gemeente in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid Limburg met grote gezondheidsachterstanden. De interventies zullen tijdens de projectperiode in 3 wijken in Landgraaf gaan plaatsvinden, te beginnen in Leenhof. Na de projectperiode worden de lopende programma's structureel voortgezet en Landgraaf-breed ook in andere wijken opgezet.

 

Wie: Gymnastiek Vereniging SV Schaesberg ism de lokale sport, zorg, welzijn en onderwijs partners Wat: Interventies "nijntje Beweegdiploma" en "Cool 2B Fit" voor inactieve 2-13 jarige Landgraafse kinderen in combinatie met een geborgd aanbod na de introductieperiode

 

Wanneer: Van september 2017 tot en met augustus 2019 enthousiasmeren, stimuleren, introduceren en actief worden, direct na het deelnemen aan de interventie is structureel deelnemen aan het aanbod binnen de sportvereniging of bij andere beweegaanbieders mogelijk. Zo wordt direct ingezet op borging van het nieuwe gedrag.

 

Hoe: We bereiken de doelgroep door samen te werken met huidige onderwijspartners, bestaande netwerken, lokale partners en vooral het bereiken van de (groot) ouders, die zelf sportief actief zijn (geworden) en zich zorgen maken over de gezondheid van hun (klein)kinderen. De doelgroep maakt kennis met bewegen op een laagdrempelige en uitdagende manier en volgens de richtlijnen van de interventies komen en blijven zij sporten. Voor (groot) ouders en verzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en worden ook zij betrokken bij het vorm geven van een actieve en gezonde leefstijl. Na het volgen van de interventie is vervolgaanbod binnen de verenging geborgen. Alle beweeglessen worden alleen door deskundig leskader aangeboden, voor de voedings- en gedragslessen en informatiebijeenkomsten voor (groot) ouders en verzorgers worden de lokale professionals ingezet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Juist door een goede samenwerking tussen de participerende partners kan er gesproken worden van positieve resultaten. Borging en heldere communicatie zijn hiertoe de sleutelwoorden. De participerende partijen realiseren zich terdege de noodzaak van de aanpak en hierdoor het initiatief, ergo er wordt dagelijks mee in aanraking gekomen. Doordat de participerende partijen dagelijks met de doelgroep in aanraking komt en er dus een wederzijds vertrouwen is tussen participerende partner en doelgroep, zijn de lijntjes veel korter en kan er op een vertrouwde manier met elkaar gecommuniceerd worden. Door het vertrouwen ontstaat er ook een vorm van plichtsbesef, welk zich uit in borging, niet alleen participerende partner versus doelgroep, maar ook participerende partner versus participerende partner. Daarnaast heeft het initiatief ook een positieve uitwerking op ouders, opa's en oma's. Ook zij willen het goede voorbeeld geven aan de kinderen door gezond te bewegen en gezond te eten. Hierdoor ontstaat er ook weer een wisselwerking tussen ouders, opa's, oma's en kinderen. Er mag dan ook met trots gesteld worden het initiatief tot nu toe een daverend succes is. Feiten waarop we dit kunnen concluderen zijn: * betrokkenheid participerende partners * betrokkenheid primaire doelgroep * betrokkenheid secundaire doelgroep welke gevormd door ouders, opa's en oma's * het besef van borging * de wijze van communicatie tussen alle (in)direct betrokkenen * het initiatief van vragen om alsnog aan te sluiten * toename van het aantal geïnteresseerden in structureel bewegen Het is zaak om deze tendensen door te trekken en vast te houden. Alle (in)directe participerende partijen hebben zich hieraan geconformeerd. Daarnaast zorgen op de opleidingstrajecten voor nieuwe instructeurs ook voor een borging. Kennis en kunde blijft hierdoor ook naar de toekomst toe gewaarborgd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymvereniging SVSchaesberg uit Landgraaf gaat voor de doelgroep 2-13 jarigen met de interventies “Nijntje Beweegdiploma” en “Cool 2B Fit” van september 2017 tot en met augustus 2019 de inactieve kinderen met (dreigend) overgewicht stimuleren tot een (blijvend) actieve en gezonde leefstijl.

Met een structureel, aantrekkelijk en bij de mogelijkheden van het kind passend beweegprogramma wordt er in Landgraaf een aanbod gecreëerd voor 2-13 jarige kinderen waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is. Omdat het noodzakelijk is dat er in de sociale omgeving van de kinderen ook sprake is van bewustwording en betrokkenheid worden nadrukkelijk

(groot)ouders bij deze interventies betrokken. Er wordt hiervoor aangesloten bij de in Landgraaf lopende beweegprogramma’s voor volwassenen en ouderen. Naast de ouders van de kinderen hebben de grootouders in veel gevallen een verzorgende of oppasstaak en kunnen als stimulans voor hun inactieve (klein) kinderen zijn.

De interventies worden in samenwerking met de lokale zorg-, welzijn,- sport - en onderwijsinstellingen en de gemeente Landgraaf uitgevoerd. Gemeente Landgraaf is bezig met voorbereidingen om JOGG gemeente te worden. In de afgelopen jaren is er in Landgraaf een netwerk opgebouwd tav sportstimulering senioren. De partners uit dit netwerk hebben ook hun zorg over de bewegingsarmoede en de stijging overgewicht geuit.

 

Waar: Gemeente Landgraaf, een gemeente in de Oostelijke Mijnstreek in Zuid Limburg met grote gezondheidsachterstanden. De interventies zullen tijdens de projectperiode in 3 wijken in Landgraaf gaan plaatsvinden, te beginnen in Leenhof. Na de projectperiode worden de lopende programma's structureel voortgezet en Landgraaf-breed ook in andere wijken opgezet.

 

Wie: Gymnastiek Vereniging SV Schaesberg ism de lokale sport, zorg, welzijn en onderwijs partners

 

Wat: Interventies "nijntje Beweegdiploma" en "Cool 2B Fit" voor inactieve 2-13 jarige Landgraafse kinderen in combinatie met een geborgd aanbod na de introductieperiode

 

Wanneer: Van september 2017 tot en met augustus 2019 enthousiasmeren, stimuleren, introduceren en actief worden, direct na het deelnemen aan de interventie is structureel deelnemen aan het aanbod binnen de sportvereniging of bij andere beweegaanbieders mogelijk. Zo wordt direct ingezet op borging van het nieuwe gedrag.

 

Hoe: We bereiken de doelgroep door samen te werken met huidige onderwijspartners, bestaande netwerken, lokale partners en vooral het bereiken van de (groot) ouders, die zelf sportief actief zijn (geworden) en zich zorgen maken over de gezondheid van hun (klein)kinderen. De doelgroep maakt kennis met bewegen op een laagdrempelige en uitdagende manier en volgens de richtlijnen van de interventies komen en blijven zij sporten. Voor (groot) ouders en verzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en worden ook zij betrokken bij het vorm geven van een actieve en gezonde leefstijl. Na het volgen van de interventie is vervolgaanbod binnen de verenging geborgen. Alle beweeglessen worden alleen door deskundig leskader aangeboden, voor de voedings- en gedragslessen en informatiebijeenkomsten voor (groot) ouders en verzorgers worden de lokale professionals ingezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website