Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De interventie Gewichtige Gezinnen Jongeren (door ons Gewichtige Jongeren genoemd is in 2015 succesvol afgerond. Succesvol omdat de jongeren die eraan hebben meegedaan (en die de interventie hebben afgemaakt) op veel gebieden een sprong voorwaarts hebben gemaakt: kennis van voeding, plezier in bewegen, vaak vergroot zelfvertrouwen, kunnen herleiden waar hun overgewicht vandaan komt en wat ze hier zelf aan kunnen doen. Ook heeft de uitvoering van de interventie veel losgemaakt bij de deelnemende partners in het project. Ze zijn zich er meer bewust van geworden wat hun rol is /kan zijn in het aanspreken, ondersteunen en inspireren van jongeren op het gebied van overgewicht.

Gedurende de uitvoering van de interventie hebben we onze inzet en aanpak ook een paar keer moeten bijstellen. Al tijdens het social marketing onderzoek bleek dat de doelgroep zich minder makkelijk liet verleiden m te participeren. De inspanning om jongeren te 'vinden' en te betrekken was vele malen groter dan vermoed en waarin was voorzien. Daarnaast bleek dat bij veel jongeren het werken aan een gezonde leefstijl (het terugdringen van hun overgewicht) niet 'cool' was.

De inzet van een maatje heeft bewezen voordelen. De selectie van een maatje is kritisch omdat een verkeerd gekozen maatje averechts kan werken. Doordat de interventie gebruikt maakt van relatief veel zorgprofessionals is het (nog) niet mogelijk gebleken de interventie in dezelfde vorm duurzaam te verankeren. Wel is er aangepast beweegaanbod ontstaan dat bij voldoende interesse kan blijven voortbestaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende looptijd van de interventie zijn er zes

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Gewichtige Gezinnen Jongeren is in 2014 gestart met een Social Marketing Onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Thuis op Straat. Uit dit onderzoek bleek al dat de doelgroep lastig benaderbaar is. Er was een grotere dan verwachte inspanning nodig om ze geïnteresseerd e krijgen om mee te doen met de focusgroepen. Het bleek gemakkelijker om ze individueel te interviewen. Deze groep jongeren vertonen zich niet veel meer op de pleintjes en in de straten. Ze zitten veel meer binnen en ook de eerstelijns zorgverleners hebben deze groep minder goed in beeld dan de groep die basisschool leeftijd heeft. In augustus is de eerste groep jongeren met een steunmaatje gestart met de interventie. De groep is zeer gevarieerd in geslacht en leeftijd. De steunmaatjes zijn een van de ouders, een vriend, een broer of zus. In november zal de tweede groep gaan starten en in januari t/m april zullen de overige groepen starten. Gedurende de looptijd van de interventie worden de resultaten gemeten. Zowel fysieke veranderingen (gewicht, buikomvang) wordt ook de emotionele, mentale en sociale ontwikkeling gemeten 'de ervaren kwaliteit van leven'.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is nog niet mogelijk om in deze fase iets te vertellen over de resultaten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rotterdam Zuid heeft een bovenmatig groot probleem met jongeren in de leeftijdscategorie van 1218 jaar die te kampen hebben met overgewicht. (ruim 50% van jongeren heeft overgewicht en meer dat 20% obesitas). Veelal heeft dit overgewicht te maken met de social context waarin deze jongeren zich bevinden. Vanwege de diversiteit in herkomst en sociale achtergrond geven standaard programma's niet de juiste resultaten. Het blijkt namelijk dat deze te weinig aansluiten bij de belevingswereld van deze doelgroep en de daadwerkelijke drempels en motivatie die ze hebben om structureel iets te doen aan hun leefstijl en het daarmee verbonden overgewicht. De afgelopen jaren is het iet gelukt om in Rotterdam Zuid specifiek bij deze doelgroep het probleem van overgewicht een halt toe te roepen laat staan terug te dringen.

 

Met de aanpak die we voorhebben bij onze interventie willen we beter aansluiten bij de vragen en behoeftes van de doelgroep. Belangrijk onderdeel van de aanpak is de inzet van social marketing. De afgelopen twee jaar is in Rotterdam de inzet van social marketing standaard geworden voor het ontwikkelen van effectieve interventies. De GGD Rotterdam is hier leidend in en erg succesvol. De kennis en ervaring die hiermee is opgedaan wordt actief toegevoegd bij onze onze aanpak "Gewichtige Gezinnen' die we gebaseerd is op o.a. de bewezen interventie 'Kids in Action'.

 

Gedurende één jaar worden de jongeren én hun sociale omgeving begeleid in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Het programma gaat in op het gedrag, voedings- en beweegpatroon van de deelnemers. Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak met wijkwerkers, de buurtsportcoach, gedragsdeskundige en integrale leefstijlcoach, evt. een diëtist, fysiotherapeut en jongerenwerkers, sportverenigingen en Beweegmaatjes (getrainde Rotterdamse vrijwilligers). Het activeren van sociale steun voor de jongere is een essentieel onderdeel van het programma. Hiermee is de kans op succes aanzienlijk groter.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website