Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het KSG project GAME ON! (aangevraagd onder de naam Enjoy 2.0) binnen Sparta Rotterdam bleek een schot in de roos. 77 deelnemers hebben hun programma, een combinatie van intensief sporten, voedingsadvies en persoonlijke coaching, met succes doorlopen. Ouders en vrienden werden betrokken via kookworkshops. Elk team deed aan het eind van het programma mee aan een eind Challenge, bijv. deelname aan de Rotterdam Mini Marathon.

 

Alle deelnemers waren in staat deze eind Challenge joggend te voltooien, onder begeleiding van hun coaches en Sparta jeugd/eerste elftal spelers. De conditietoename bedroeg gemiddeld dan 298,8%, omdat het startniveau vaak uitermate laag lag. De meeste deelnemers waren bij aanvang niet in staat de trap te nemen. Kritieke succesfactor in deze interventie is een constructieve samenwerking met zorgpartners; indien de instroom via jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen vlekkeloos verloopt, had het deelnemersaantal nog veel hoger geweest kunnen zijn. Nu heeft aanvullend werving plaats gevonden via de middelbare scholen in de omringende wijken.

 

De kinderartsen van het in 2014 opgerichte ‘Centrum Gezond Gewicht’ in Rotterdam, verbonden aan het St. Fransiscus Gasthuis, Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis, bevelen het behandelprogramma van harte aan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemiddelde afname van de taille in cm van alle deelnemers zit op 7,7 cm gemiddeld.

Opvallend en mooi resultaat is dat de conditie van alle deelnemers met 297.8% is verbeterd.

 

Uit de resultaten van alle deelnemers blijkt dat er een doorstroom plaats heeft gevonden van 80 procent. Deze deelnemers zijn uitgestroomd naar verschillende verenigingen in de omgeving met als hofleverancier MSV de Betrokken Spartaan.

 

Enjoy 2.0 gaat na de subsidie periode door.

Niet als zelfstandig programma maar geïntegreerd binnen programma’s als bv. Alleen jij Bepaalt gericht op educatie en werk.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voortgangsformulier

Algemene gegevens / General information

 

Programma / Programme : Sportimpuls kinderen op sportief gewicht

Projecttitel / Project title : Sportimpuls kinderen op sportief gewicht 2013

Dossier nummer / Dosier number : 524002514

Projecttype / Project type : Implementatieproject

Vervolg eerder ZonMw -project : Nee

 

Voortgang en Implementatie

1) Wat zijn de belangrijkste resultaten van de projecten tot nu toe?

Binnen het project komen de volgende resultaten naar voren:

1. Doorstroom naar de verenigingen

2. Shuttlerun/uitlopen Mini- Marathon

 

Doorstroom naar verenigingen

Voor de deelnemers van het project "GAME ON!" is de drempel naar verenigingen nog lager gemaakt door middel van de contacten met de verenigingen. Uit de eerste 2 groepen zijn er 17 deelnemers geweest waarvan 12 kinderen ondergebracht zijn bij een sportvereniging. De doorstroom naar verenigingen word nu al gerealiseerd door de deelnemers zelf. Maar bij de start van de 2e groepen word er een menukaart met sporten voorgelegd waarvan wij denken dat er nog meer kinderen gaan sporten.

 

Uitslagen Shuttlerun en Mini- Marathon

Voor de shuttlerun test is er in het begin een nulmeting geweest aan het einde van het traject deze test nogmaals herhaald. Wat naar voren is gekomen uit de shuttlerun test is een mooi resultaat. Zo blijkt dat ieder kind wat heeft deelgenomen vooruit is gegaan. Het gemiddelde van de groep is 355% beter dan zij eerst liepen. Met als hoogste 800% verbetering tegenover de laagste met 129%.

 

Naast de shuttle run hebben de deelnemers uitgewerkt naar een eind Challenge met als doelstelling het uitlopen van de AD Mini Marathon in Rotterdam. De loop was 4,2 km en elke deelnemer van het project heeft deze uitgelopen.

 

2) Welke aanpassingen heeft u gedaan aan de interventie(s) om de deze beter passend te maken voor de doelgroep en de doelstellingen van het project?

- Het aanpassen van de naam project naar GAME ON! aangezien deze anders te veel lijkt op een eerder project. Deze aanpassing is gedaan om verwarring te voorkomen ten opzichte van het eerdere project.

-

 

3) Hoe verloopt het betrekken van ouders en het bieden van opvoedingsondersteuning?

Aan het begin van het traject waren de ouders/verzorgers aanwezig bij de intakes van de doelgroep. Daarnaast zijn er nog een tweetal ouderavonden georganiseerd om de ouders op de hoogte te brengen van de gang van zaken binnen het traject. Echter werd er wel geconstateerd dat er veel afwezigheid was onder de kinderen en te weinig gewichtsafname. Om dit tegen te gaan is er een beroep gedaan op stichting "Zowel" die een kijkje neemt bij de kinderen thuis en gesprekken aangaat met de ouders en kinderen thuis.

 

4) Hoe verloopt de samenwerking met de sport/zorgaanbieders?

De samenwerking met de sport/zorg aanbieders loopt steeds strakker naar mate de kaders van het project duidelijker worden. Bij de eerste 2 groepen was dit nog lastig aangezien er nog tijdsdruk achter zat. Voor de volgende groepen is dit minder van belang omdat nu alles binnen het project afgebakend is.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Loopt de voortgang van de volgende onderdelen zoals opgenomen in de goedgekeurde subsidieaanvraag?:

1. Tijdsplanning 0 JA

0 NEE

Bij de werving van de eerste groepen is meer tijd genomen voor het opbouwen van een relevant netwerk. Dit betaalt zich nu al terug bij het vullen van de tweede reeks groepen. Om te zorgen dat de planning aan het einde van het project correspondeert met de beschrijving in het plan van aanpak hanteren we vanaf juni een andere manier van werving. De scholen waar de deelnemers vandaan komen worden nu als "Hotspots" gebruikt waarbij de oud deelnemers als rolmodel worden ingezet. Door middel van presentaties in de klas komen meer aanmeldingen binnen.

2. Plan van Aanpak

2.1 Actieplan 0 JA

0 NEE.

Indien NEE, toelichting:

 

2.2 Werving/bereik deelnemers

0 JA

0 NEE

Aangezien de doelgroep moeilijker te bereiken bleek dan gedacht, wordt vanaf de tweede reeks groepen een andere wervingsstrategie gehanteerd.. De scholen waar de deelnemers vandaan komen worden nu als "Hotspots" gebruikt waarbij de oud deelnemers als rolmodel worden ingezet. Door middel van presentaties in de klas komen meer aanmeldingen binnen.

2.3 Uitvoering interventies(bouwstenen) van de Menukaart 0 JA

0 NEE

Indien NEE, toelichting:

 

2.4 Monitoring, registratie* en evaluatie 0 JA

0 NEE

Indien NEE, toelichting:

 

3. Goedgekeurde begroting 0 JA

0 NEE

Indien NEE, toelichting:

 

4. Samenwerking

4.1. Samenwerking met betrokken organisaties, zoals gezondheidszorg, jeugdzorg, scholen, welzijn, andere sportverenigingen en eventueel nieuwe samenwerkingspartners 0 JA

0 NEE

Bij het efficiënter maken van de werving zijn diverse nieuwe relaties aangegaan. De route via de ziekenhuizen bleek te beperkt, en vergt meer tijd. Extra vindplaatsen zijn: scholen, wijkorganisaties op het gebied van zorg en welzijn, jeugd- en jongerenwerk en verenigingen.

4.2. Samenwerking met combinatiefunctionaris/ buurtsportcoach

0 JA

0 NEE

0 N.V.T.

Zowel de eigen Buurtsportcoach binnen de Betrokken Spartaan, als de combinatiefunctionarissen van Rotterdam Sportsupport.

4.3. Samenwerking met interventie-eigenaar 0 JA

0 NEE

0 N.V.T.

Indien NEE, toelichting:

 

5. Verbinding met het gemeentelijk (sport-/gezondheids-)beleid (zoals JOGG) 0 JA

0 NEE

0 N.V.T.

Indien NEE, toelichting:

 

* Let er op dat een uitdraai uit het registratiesysteem Sportimpuls een verplichte bijlage bij uw verslag is.

 

Realisatie van einddoelen

Naast de projectvoortgang is met name de realisatie van de einddoelen van belang. Wanneer er afwijkingen in de projectvoortgang zijn, beschrijf hieronder de oplossingen en de mogelijke risico’s en belemmeringen bij de verdere uitvoering. Verwacht u de beoogde eindresultaten niet te behalen? Vermeld dan de consequenties.

 

Verwacht u binnen de gestelde termijn en financiële kaders de beoogde resultaten te behalen? 0 JA

0 NEE

 

Indien NEE

Op welke wijze heeft u bovenvermelde afwijkingen in de projectvoortgang opgelost ? (indien van toepassing)

 

Indien NEE

Welke risico’s of belemmeringen voorziet u bij de verdere uitvoering?

 

Indien NEE

Beschrijf de consequenties

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sparta Rotterdam wil zich, samen met het Erasmus UMC en Vlietland ziekenhuis en de GGD sterk maken voor het bestrijden van overgewicht bij Rotterdamse jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. In samenspel met de gemeente en Rotterdam Sportsupport bieden zij het multidisciplinair beweegprogramma Enjoy 2.0 aan, inclusief coaching, voedingsadvies en ouderparticipatie. Het begeleidingsteam bestaat uit trainers van Sparta en het Sport Medisch Centrum Rotterdam, aangevuld met studenten van de Hogeschool Rotterdam, Zadkine en de HALO.

 

Het programma is gebaseerd op de Menukaart interventie ‘Wat Is Jouw Stijl’ (WIJS), in combinatie met het Overbruggingsplan JGZ. De groepscoach verzorgt de intake en testing van deelnemers in het Sparta stadion, op medisch vlak ondersteund door het Erasmus. Monitoring en evaluatie worden belegd bij de GGD en de Hogeschool Rotterdam / HALO.

 

De sociaal-emotionele begeleiding van de deelnemers krijgt veel aandacht, en wordt uitgevoerd door de groepscoach, ondersteund door een orthopedagoog/sportpsycholoog. De aanpak is gebaseerd op de MoovZ motiveringsmethode incl. diverse online tools. Profspelers van Sparta worden ingezet als inspiratiecoaches. Daarmee ontstaat ook een persoonlijke leerervaring voor deze jonge profs.

 

Het totaal aantal deelnemers komt uit op 80. Het aantal te begeleiden groepen bedraagt 8 (2 x 4). De aanpak is gebaseerd op kleine groepen (10 maximaal), zodat de veiligheid maximaal is. Ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning krijgen vorm via een informatiepakket en feestelijke ‘Family & Friends’ avonden in het Sparta stadion. Samen met de intensieve coaching en inzet van profspelers ontstaat zo een 360° support team rond de deelnemers.

 

Toeleiding van deelnemers vindt plaats vanuit het Erasmus UMC en Vlietland Ziekenhuis. Twee andere ‘vindplaatsen’ zijn het CJG en de sport- en gezondheidsprogramma’s voor 12-18 jarigen vanuit de gemeente, zoals ‘Lekker Fit’ en de activiteiten van Rotterdam Sportsupport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website