Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Niet alleen zorgaanbieders registreren veel kinderen met overgewicht, en zien de noodzaak. Ook de buurtsportcoach/vliegende

vakleerkracht, die actief is op de scholen, ziet veel kinderen met overgewicht. Ze heeft in oktober 2016 een behoefte onderzoek

gedaan op CBS Prinses Beatrix school. 60% gaf aan lid te zijn van een sportvereniging. De vliegende vakleerkracht kon

aangeven dat bij de 40% die niet sport het grootste gedeelte van de kinderen met overgewicht zit. 73% van de kinderen gaf

aan meer te willen sporten/bewegen. Sporten ie het meest genoemd worden zijn freerunning, voetbal en fietsen.

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat een sportimpulsaanvraag Kinderen Sportief op Gewicht niet overbodig is voor de doelgroep kinderen van 8 tot 13 jaar met (risico op) overgewicht in Midden-Drenthe. Plus het feit dat de kinderen zelf ook meer aan bewegen willen doen zorgt ervoor dat we Cool 2B Fit aanvragen. De aanvraag draagt bij aan structureel verhoogde deelname aan sport- en beweegactiviteiten van de doelgroep. We werken samen met lokale dietisten, kinderfysiotherpeuten,

kinderpsychologen, sportaanbieders en andere relevanten lokale partijen, zoals de gemeente en de JOGG regisseur.

In de aanvraag schenken we aandacht aan de drie kernelementen: samenwerking sport en zorg, ouderparticipatie en opvoedingsondersteuning en een passend sport en beweegaanbod voor kinderen met overgewicht of kader versterking voor het lokale aanbod, zodat een kind met overgewicht mee kan draaien in de reguliere groep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het werd ons al relatief snel duidelijk dat we geen 2 groepen zouden kunnen vormen. Dit is toentertijd ook meteen

doorgegeven aan ZonMw. Er is heel veel gedaan aan de promotie van dit project, denk aan een advertentie in de

krant, een netwerkbijeenkomst waarvoor alle scholen/ sportverenigingen/ fyiotherapeuten/ media uit de buurt zijn

uitgenodigd, informatie die verstuurd is naar alle scholen in het gebied en natuurlijk nog de werving die de

samenwerkingspartners, echter er bleek onvoldoende interesse in deelname.

Het lukte ons om 1 groep te vullen met, ten tijde van de start, 6 kinderen, waarvan er in de loop van het traject

helaas nog 2 afhaakten.

De basisdoelstelling is dus niet behaald, hiervan is ZonMw vroegtijdig op de hoogte gesteld en in overleg is ervoor

gekozen om interventie 2 dan ook niet te starten qua uitvoering (werving is natuurlijk wel gepoogd).

Kijken we naar de deelnemers in interventie 1, dan kunnen we stellen dat een aantal doelen behaald zijn en een

aantal niet:

- Alle deelnemende kinderen zijn lid geworden van 1 of meer sportverenigingen, zij vonden een geschikte sport

tijdens de sportcarrousel.

- De kinderen ervoeren plezier tijdens de beweeglessen en werden een hechte groep.

De conditie van de kinderen verbeterde en het BMI leek te dalen, echter tijdens de zomervakantie is dit bij een

groot aantal kinderen toch weer de verkeerde kant op gegaan.

Qua gedrag hebben de professionals erg hun best gedaan om de kinderen te ondersteunen en zij zagen ook

mooie persoonlijke groei: kinderen vonden zichzelf mooier, hadden meer zelfvertrouwen en werden daadwerkelijk

gekozen tijdens de gymles (bij het indelen in groepjes). Ze werden actiever op het schoolplein en hun welbevinden

verbeterde.

Als we kijken naar de ouders zit er een heikel punt. Ouders steunen de deelnemers wel naar nieuw aanbod, maar

zijn absoluut niet de stimulators die ze zouden moeten zijn.

De mening van de professionals is als volgt: er is weinig aandacht voor de ouders, zeker omdat de kinderen nog

niet heel erg zelfredzaam zijn en ouders zelf ook problematiek ervaren.

In een dergelijk programma zou eerst heel intensief met ouders gewerkt moeten worden, om te zorgen dat het echt

overgedragen wordt op kinderen en dat ouders achter de nieuwe aanpak staan.

Er is gepoogd om de doelen m.b.t. de ouders te bereiken, maar dit bleek, door wisselende gezinssituaties heel

lastig.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cool2BFit Beilen richt zich op kinderen van 8 tot 12 jaar met een bovengemiddeld gewicht. Deze kinderen en hun ouders worden begeleidt door een dietist, een psycholoog, een fysiotherapeut en een sportinstructeur, in het werken richting een gezonde leefstijl, met plezier in bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel nemen 6 kinderen deel aan dit multidisciplinaire traject, waarbij we de intensieve fase hebben afgerond. Vrijwel alle kinderen scoorden op de conditietest, na afronding van de intensieve fase, beter dan tijdens de beginmeting. De ouderbetrokkenheid is een moeizaam traject, waarbij we te maken hebben met uiteenlopende persoonlijke situaties, die een negatieve invloed op de participatie hebben. Er wordt veel energie gestoken in het betrekken van de ouders, omdat hun energie ook bijdraagt aan het doorpakken van de deelnemende kinderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beilen is een esdorp in de Nederlandse provincie Drenthe; het is de hoofdplaats van de gemeente Midden-Drenthe. Beilen telt c.a. 9700 inwoners. In Beilen wonen 567 kinderen in de leeftijd 8 t/m 13, de doelgroep van Cool 2B Fit. 21% van de kinderen heeft overgewicht of obesitas en in Beilen is sprake van lage SES. Het gezondheidsperspectief op latere leeftijd is bijzonder zorgwekkend. Daar willen we met Cool 2B Fit Beilen iets aan doen.

 

De sportimpulsaanvraag met de interventie Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, waarbij er aandacht is voor bewegen, voeding en gedragsverandering.

De kinderen met overgewicht in de doelgroep 8 tot 13 jaar krijgen een zeer afwisselend en boeiend sportprogramma

aangeboden. Ze worden begeleid naar een lokale sportvereniging, zodat ze structureel meer gaan bewegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over voeding, beweging en psychische aspecten, zoals zelfbeeld en pesten. Ook de ouders worden nauw betrokken bij het programma. Tijdens de ouderavonden worden zij voorgelicht over voeding, beweegactiviteiten met het hele gezin en het coachen van hun kind.

 

Het programma is opgebouwd uit 3 fases. Vooraf is de werving via een screening en het project Sport jij ook? De buurtsportcoaches en kinderfysiotherapeut voeren dit uit.

 

Fase 1

In de intensieve fase wordt in eerste drie maanden tweemaal per week, de volgende drie maanden eenmaal per week in groepsverband gesport. De kinderen krijgt een leuk en zeer afwisselend sportprogramma aangeboden, Tevens zijn er zeven ouder- en kinderbijeenkomsten waar groepsvoorlichting en adviezen gegeven worden, maar ook individuele begeleiding door kinderfysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

 

Fase 2

In de tweede fase van het programma (zes maanden) komen de kinderen wekelijks bijeen bij een lokale sportaanbieder, CrossFit Midden-Drenthe om gezamenlijk te sporten. Er is samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders. Kinderen die nog niet sporten bij sportclub worden geholpen om een goede keuze te maken, zodat ze, nadat het programma is afgelopen, lid worden van een sportclub die ze leuk vinden.

 

Fase 3

Na het intensieve programma van een half jaar volgt de follow-up fase. In deze derde fase worden de kinderen samen met hun ouders een jaar lang, via het coach-online project begeleid om hun veranderde leefstijl op langere termijn vol te houden. Tevens komen de kinderen vier keer terug bij de Cool 2B Fit medewerkers om te meten en te wegen en eventuele vragen te bespreken.

 

Na opgedane ervaring uit eerder gedraaide Cool 2B Fit programma's in Drenthe is besloten om extra ouderbijeenkomst en begeleiding bij de kinderen te doen in fase 2 en 3, omdat dit cruciale momenten zijn voor structurele gedragsverandering.

 

De kinderen (en hun ouders) leren tijdens het programma om hun leefstijl op een positieve wijze te veranderen. De kinderen veranderen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding van een sportinstructeur, kinderfysiotherapeut en diëtist hun beweeg- en eetpatroon.

De betrokkenheid van de buurtsportcoaches, JOGG-regisseur is erg belangrijk. Ziij hebben korte lijnen met de doelgroep, scholen, verenigingen en zorgpartners.

De buurtsportcoaches en sportinstructeur begeleiden de doelgroep naar de sportverenigingen en ondersteunen de sportverenigingen bij hetrealiseren van passend en duurzaam doelgroepgericht sportaanbod.

 

De gemeente is betrokken en heeft de toezegging gedaan dat bij positief resultaat ze een nieuwe groep willen financieren vanuit de GIDS-gelden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website