Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project Brunssumse peuters in actie hebben we ingezet op enerzijds het creëren van kwalitatief hoogwaardige beweegmomenten voor alle peuters op de peuterspeelzaal en anderzijds hebben we extra ingezet (KidsXtra) op de kinderen die een motorische ontwikkelingsachterstand, overgewicht of angst voor bewegen hadden. De kinderen die hebben deelgenomen aan de lessen van KidsXtra hebben zich in 12 weken dusdanig snel ontwikkeld, dat ze na afloop van de projectperiode betere vaardigheden bezaten dan de kinderen die er niet aan hebben deelgenomen. Dit laat zien hoe kneedbaar en leergierig deze doelgroep is en heeft ons aan het denken gezet. De resultaten zijn de toeleiding geweest voor het ontwikkelen van een opleiding voor de pedagogisch medewerkers om de lessen van KidsXtra preventief in te zetten voor alle kinderen op de peuterspeelzaal (start januari 2018). De ouders hebben we op de hoogte gehouden van de vorderingen en hen middels ouderbijeenkomsten en tips voor thuis geholpen om ook thuis te werken aan de ontwikkeling van hun kind.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofddoel van de interventie is dat na 2 projectjaren 80% van de peuters op de peuterspeelzalen de motorische vaardigheden bezitten die passen bij hun leeftijd.

Dit doel is moeilijk meetbaar gebleken aangezien niet alle ouders toestemming hebben gegeven om hun kinderen te laten testen op het gebied van motoriek. We zijn er wel van overtuigd dat we dit doel kunnen bereiken, want door het succes van KidsXtra wordt er in 2018 gestart met het verzorgen van deze lessen voor alle kinderen op de peuterspeelzaal. Kijkende naar de resultaten van de kinderen die hebben deelgenomen aan KidsXtra (12 beweeglessen) kan de verwachting uitgesproken worden dat een overgroot deel van de kinderen vanaf 2018 de motorische vaardigheden beheerst die passen bij hun leeftijd. De interventie wordt in de toekomst dus preventief ingezet zodat alle kinderen profijt hebben van het gedachtegoed en de werkwijze van KidsXtra.

 

De peuters die hebben deelgenomen aan KidsXtra hadden voorafgaande aan de lessen een motorische ontwikkelingsachterstand, overgewicht of angst voor bewegen. Na 12 beweeglessen van 45 minuten scoorden deze zelfde peuters gemiddeld hoger dan hun groepsgenoten die eerder niet in aanmerking kwamen voor KidsXtra. Ouders en pedagogisch medewerkers gaven ook duidelijk aan dat er grote verschillen in motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling zichtbaar waren.

 

Ouders zijn zich door de ouderbijeenkomsten bewuster geworden van het belang van bewegen. Met name de bijeenkomst met het thema het nut van bewegen werd zeer goed ontvangen en heeft gezorgd voor een ommekeer bij een aantal gezinnen. Ze zijn meer en bewuster gaan bewegen in hun vrije tijd. Ditzelfde geldt voor een aantal tips en trucks ten aanzien van voeding die een groot effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de kinderen.

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Peuters in actie op de Peuterspeelzalen in de gemeente Brunssum verloopt erg goed. We hebben hier en daar het programma ietwat meer op maat moeten aanbieden waardoor het beter past bij de mogelijkheden en het gedachtegoed van de peuterspeelzalen. Dit heeft ertoe geleid dat het programma bijzonder goed omarmt is en er vanzelf nieuwe initiatieven worden ontplooid. De thema’s voeding en bewegen zijn hierdoor echt gaan leven op de peuterspeelzalen en dit geeft vertrouwen ten aanzien van de inhoudelijke en financiële borging van de programmatuur.

 

De 3-jarige kinderen krijgen iedere week beweeglessen aangeboden uit de methodiek Nijntje Beweegdiploma van de KNGU. Met behulp van deze lessen ontwikkelen de kinderen een goede basismotoriek en kan dit ervoor zorgen dat kinderen op latere leeftijd een verminderde kans hebben op het verkrijgen van motorische ontwikkelingsachterstanden of beweegangst. De kinderen die tijdens de lessen of met behulp van het leerlingvolgsysteem zijn opgevallen op het gebied van motoriek, beweegangst of leefstijl en een extra zetje in de rug nodig hebben, kunnen deelnemen aan extra beweeglessen onder leiding van een specialist. Deze lessen worden binnen peuterspeelzaaltijd georganiseerd en ouders worden met behulp van ouderbijeenkomsten en dagboekjes betrokken bij de ontwikkelingen van hun kinderen binnen het programma. Hiervoor gebruiken we de methodiek KidsXtra van RiskCare Preventie.

 

Samen met de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzalen, het lokale zorg- en beweegnetwerk en de ouders gaan we ervoor zorgen dat de kinderen de juiste gezonde basis krijgen om goed voorbereid naar de basisschool te kunnen. In het eerste projectjaar hebben we een goede basis kunnen leggen en bewustwording weten te creëren. Het tweede projectjaar belooft wat dat betreft een mooi jaar te worden. Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met projectcoördinator Jeroen Matthes.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste resultaten uit projectjaar 1 zijn inzichtelijk gemaakt en hebben tot een aantal mooie ontwikkelingen geleid. We hebben in totaal op drie van de zeven peuterspeelzalen KidsXtra uitgevoerd. We hebben in totaal 24 kinderen kunnen helpen met motorische aandachtspunten en/of beweegangst. Aanleiding voor deze kinderen om deel te nemen aan de lessen, was dat ze aandachtspunten vertoonden op het gebied van motoriek, mogelijk in combinatie met overgewicht of beweegangst. Het resultaat na de 12-weekse lessenserie was dat het overgrote deel van de deelnemers betere motorische vaardigheden hebben ontwikkeld ten opzichte van de rest van de kinderen op de peuterspeelzalen. Dit werd niet alleen opgemerkt naar aanleiding van de testresultaten maar ook door observaties van pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzalen en door ouders. Daarnaast werd meerdere malen benoemd dat de kinderen vrijer zijn gaan bewegen en meer plezier hebben gekregen in bewegen. Dit laat zien hoe kneedbaar de kinderen nog zijn op deze leeftijd, hoe snel ze kunnen leren, grenzen verleggen en hoe belangrijk het is dat de kinderen op de juiste manier begeleid worden in de ontwikkeling van hun motoriek en de beleving rondom bewegen.

 

Één van de belangrijkste resultaten die we momenteel behaald hebben is het enthousiasme en de mate van

betrokkenheid van de peuterspeelzalen ten aanzien van het project en de doelen. De pedagogisch medewerkers zijn bijzonder enthousiast over de activiteiten en de vorderingen die hun kinderen maken tijdens de lessen. Ze zijn nog beter in gaan zien hoe belangrijk gezondheid en bewegen voor de peuters kan zijn en dat ze met kleine aanpassingen in hun dagelijkse programma ontzettend veel kunnen betekenen voor de kinderen. Ze tonen ook steeds meer zelf het initiatief om te komen tot goede plannen voor tijdens of na de projectperiode.

 

We hebben de lokale zorg- en beweegsector kunnen activeren om aan te sluiten bij het gedachtegoed van het project waardoor uitstroom naar regulier aanbod makkelijker kan plaatsvinden.

 

Volgende jaar hopen we u meer inzicht te kunnen geven in de procesevaluatie die we hebben gekoppeld aan het project Peuters in actie.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Brunssum is een Limburgse gemeente met 28.958 inwoners, waarvan 517 peuters. Brunssum wordt gekenmerkt door een lage SES. Op de basisschool heeft al meer dan 5% van de kinderen ernstig overgewicht en ruim 25% een motorische achterstand. Het is zaak deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, om verergering op latere leeftijd te voorkomen. Tevens zijn slechts 2 0-4 jarigen lid van een sportbond. Daarom zetten wij in op ‘Brunssumse peuters in actie’.

 

Bij ‘Brunssumse peuters in actie’ werkt fysio De Bundeling samen met andere lokale sport- en beweegaanbieders, de gemeente Brunssum, CMWW (peuterspeelzalen), diëtist, consultatiebureau, lokale zorgpartijen, de afdeling Gezondheidsbevordering van de UM en interventie-eigenaar RiskCare. Interventie-eigenaar KNGU biedt ondersteuning.

 

Doel van dit project is dat na 2 jaar 80% van de Brunssumse peuters die naar een PSZ gaan de motorische vaardigheden heeft, die passen bij de eigen leeftijd.

 

Middels de additionele financiering zijn er vier fasen, die worden aangepakt en gerealiseerd:

 

FASE 1 - Een aanpak gericht op peuteropvang, wijk & gezin.

1. Bij jonge kinderen ligt de focus op bieden van plezierige beweegmomenten (Beweegdiploma), waarbij peuters op een veilige en verantwoorde manier de motorische vaardigheden aanleren die passen bij hun leeftijd.

2. Opvoeders worden zich door deelname van hun kind aan de lessen (2 t/m 3 jaar) en de ouderbijeenkomst meer bewust van het belang van bewegen en kunnen hun kinderen beter ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede motorische ontwikkeling (Beweegdiploma).

 

FASE 2 - Vroegsignalering en doorverwijzing

1. Identificeren van (ernstig) overgewicht, een motorische achterstand en/of bewegingsangst in een zo vroeg mogelijk stadium (Stimuliz).

2. Betreffende kinderen doorverwijzen naar sportaanbod, interventies of zorg.

 

FASE 3 – Preventieve aanpak gericht op peuters & gezin

1. Peuters met overgewicht, motorische achterstand en/of bewegingsangst krijgen 16 lessen KidsXtra aangeboden, waarin motorische beweegsituaties en spelsituaties centraal staan.

2. Opvoeders krijgen voorlichting over hoe ze bepaalde gezonde gedragingen bij hun kinderen kunnen stimuleren aan de hand van de BBOFT SO speerpunten.

 

FASE 4 - Bestendiging

1. Realisatie Zorg-Sport platform. Samenwerking in deze keten loopt als een rode draad door alle fasen heen.

2. Uitbreiden sport- en beweegaanbod.

 

Monitoring en evaluatie spelen een grote rol in dit project. Implementatie en resultaten worden gemeten met onder meer Stimuliz (LVS), beweegmeters, vragenlijsten en interviews. Doorontwikkeling van de interventies is een belangrijk doel hiervan. De UM speelt hierbij een centrale rol.

 

Borging van het project wordt gerealiseerd door onder meer scholing van PSZ-leidsters en sport- en beweegaanbieders, het opstellen van het zorg-sportplatform en inbedding van interventies binnen de JOGG aanpak van de gemeente.

 

Projectduur is 2 jaar, lopende van november 2015 tot en met oktober 2017.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website