Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

B-Fit in de kinderopvang

In twee jaar tijd hebben we met 6 kinderopvanglocaties gewerkt aan een gezonde leefstijl. Aan het project hebben 325 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar meegedaan uit ongeveer 250 gezinnen.

De b-fit Kinderopvang locaties hebben hun krachten gebundeld en organiseren nu jaarlijks de peuter koningsspelen, een sportdag voor alle peuters uit de gemeente Lochem.

Pedagogisch medewerkers geven in de eindmonitor aan dat de kennis vergroot is en dat er meer en gevarieerder bewogen wordt op de groep. Daarnaast is in alle locaties het voedingsbeleid aangescherpt. B-fit is inmiddels opgenomen in het dagelijkse programma en het beleid van de deelnemende kinderopvanglocaties.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

B-fit voor kindercentra in Lochem vergroot de mogelijkheden van spelenderwijs bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen van 0-4 jaar en hun ouders.

 

Scholing: Het vergroten van de kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang op het gebied van gezonde leefstijl. Uit de monitor (eindmeting) blijkt dat de kennis en vaardigheden vergroot zijn en dat er meer bewogen wordt, gezonder gegeten en gedronken wordt

 

TEAM: B-Fitcoaches hebben voor hun eigen collega's twee thema avonden georganiseerd, waarin zij B FIT hebben uitgelegd/informatie over gezonde leefstijl en een plan van aanpak voor hun eigen locatie hebben gemaakt. B-fit is een standaard agendapunt geworden binnen de teams.

 

Afsluiting project: op alle locaties heft een afsluiting van het project plaatsgevonden in de vorm van een kinderyoga les met de kinderen van de groepen.

Alle locaties hebben een smaakspel ontvangen voor peuters en filtjes om spelletjes mee te doen van de Gelderse Sport Federatie.

 

Certificering: Alle locaties hebben een officieel gecertificeerd bordje ontvangen met de tekst: deze locatie heeft aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl.

 

OUDERS: Er is een gezamenlijke ouderavond geweest waarin de aanpak B FIT werd toegelicht aan ouders en een deskundige van de GGD een lezing heeft gehouden over gezonde leefstijl.

Ouders kunnen gebruik maken van een Peuterspel beweegkoffertje, met leuke spelletjes die je met je kind kunt doen. Dit koffertje rouleert onder de ouders.

Er zijn traktatieboekjes gemaakt door de pedagogisch medewerkers voor ouders.

Op alle locaties is tijdens de ouderavonden ook aandacht geweest voor gezonde leefstijl.

 

KINDEREN: B-FITcoaches hebben met collega’s peuterspel en peuterdans opgenomen in hun vaste programmering. Dit zorgt ervoor dat er meer binnen en buiten gespeeld wordt gedurende de dag. Daarbij wordt spel bewuster ingezet om thema’s uit te werken. Dit blijkt uit de monitor en de kwartaalrapportages.

 

VOEDINGSBELEID: Geen zoete drankjes meer op de groep. Kinderen krijgen thee/water en melk aangeboden. Koekjes moment is vervangen door fruitmoment. Keuze voor broodbeleg is aangepast. Meer variatie in aanbod fruit en groente.

Alle locaties hebben hun beleid aangepast op gebied van voeding en beweging.

 

SPORTDAG: koningsspelen voor Peuters. Nieuw samenwerkingsinitiatief met kinderopvangorganisaties, JOGG, Hockeyclub.

Gedurende het project hebben 2 sportdagen plaatsgevonden georganiseerd door B-fit organisaties. Andere kinderopvangorganisaties zijn hierbij ook uitgenodigd en hebben ook deelgenomen.

 

PROJECTGROEP: Er zijn 6 bijeenkomsten geweest, waar alle B-Fit kinderopvangorganisaties aanwezig zijn geweest samen met projectleider SWL en Interventie eigenaar GSF. Projectgroep heeft als doel, intervisie en kennisoverdracht. Hier zijn de volgende thema's aan bod gekomen: buiten spelen, inrichting buitenruimte, ouderbetrokkenheid, borging B-fit project, voeding, bewegen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

B-Fit Kinderopvang

In de gemeente Lochem zijn 5 kinderopvangorganisaties op 6 locaties gestart met B-Fit. Van elke organisatie zijn twee PMers opgeleid tot B-Fitcoach.

De B-Fitcoaches coachen hun eigen collega's on the job.

B-Fit werkt aan de hand van een menukaart. Daarin staan: activiteiten voor kinderen(dans/bewegen binnen/buiten), voorlichting voor ouders en collega's, gezonde aanpassing aan voedingsbeleid en beweegbeleid, aanpassing van de speelomgeving en communicatietips.

De B-Fit aanpak is gemakkelijk te integreren in het dagprogramma. Het werkt vooral aan bewustwording t.a.v. gezonde keuzes en actieve leefstijl voor ouders, pedagogisch medewerkers. Dit leidt uiteindelijk tot een gezondere leef- en leeromgeving voor kinderen op de groep.

 

Vijf kinderopvangorganisaties werken samen en delen daarin kennis en tips.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• 10 PMers van 5 kinderopvangorganisaties zijn opgeleid tot B-Fitcoach.

• Alle collega's kinderopvang hebben een workshop B-Fit gehad en een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt voor B-Fit op hun Eigen locatie.

• Op alle locaties is een Kick-off geweest. Kinderyoga voor alle kinderen.

• Er is een gezamenlijke ouderavond geweest over B-Fit en gezonde leefstijl.

• Kinderopvang heeft gezamenlijk de eerste Lochemse Peuterkoningsspelen georganiseerd.

• Structureel krijgen 350 kinderen van 2 - 4 jaar een uitgebreid beweegaanbod aan de hand van peuterspel, Fit en Vitaal en Peuterdans.

• Alle ouders hebben informatie ontvangen over de B Fitaanpak middels nieuwsbrief, voorlichtingsmateriaal en flyer.

• Op alle B-Fit locaties drinken kinderen water, thee of melk en geen zoete drankjes

• Er wordt vaker en gevarieerder groente en fruit aangeboden aan de kinderen

• Op alle kinderopvanglocaties zijn aanpassingen gedaan aan het voedingsbeleid en wordt gewerkt aan een aanpassing van het beleid waarin de B-Fit aanpak wordt opgenomen.

• Er zijn 2 projectgroep bijeenkomsten geweest voor B-Fitcoaches. Projectleider en interventie-eigenaar zijn aanwezig. Doel kennis delen en uitwisselen ervaring. Thema's Ouderbetrokkenheid en B-Fit beleid op locatie.

• Er heeft een 0-meting plaatsgevonden onder alle PMers, stagiaires, vrijwilligers en leidinggevenden van de kindercentra. Hierin zijn kennis en vaardigheden t.a.v. gezonde leefstijl uitgevraagd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Lochem wordt een B-Fit aanbod ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar. In het project worden in 2 jaar 325 kinderen en hun ouders bereikt. Dat is eenderde van de kinderen in Lochem in deze leeftijdsgroep.

 

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met een aansprekend thema. Aandacht is er in het project voor de buitenruimte van de Kindercentra. B-Fit wordt geïntegreerd in de dagelijkse en wekelijkse programmering bij de Kindercentra.

Het B-Fit project heeft vooral een preventief doel. Het speelt in op het eet- en beweeggedrag van kinderen. Het maakt hen bewust van het belang van gezonde voeding en beweging.

 

B-Fit in voor Kindercentra in Lochem vergroot de mogelijkheden van spelenderwijs bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Gewerkt wordt aan plezierbeleving door bewegen en spelen, preventie van overgewicht op jonge leeftijd, ontwikkeling van een positieve beweegattitude en aandacht voor leefstijl, voeding en bewegen door ouders (met hun kinderen).

B-Fit wordt geborgd bij de Kindercentra, waarbij dit onderdeel wordt van het wekelijkse programma en in de contacten met ouders.

 

Met het project worden 325 kinderen uit ongeveer 250 gezinnen bereikt. In meer dan 18 Kindercentra- groepen wordt B-Fit wekelijks uitgevoerd. Op 10 ouderavonden wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de menukaart van B-Fit met accenten op bewegen en voeding in de thuissituatie en er zijn 14 B-Fit coaches van Kindercentra en Stichting Welzijn Lochem opgeleid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website