Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2013 is aan SGZ Sport & Wellness voor het project Kinderen Sportief op Gewicht voor de periode van 01-09-2013 tot 01-09-2015 een subsidie toegekend door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Ons project beslaat het interventie programma RealFit, met daarin als doelgroep jongeren met overgewicht of obesitas, in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, binnen de gemeente Moerdijk. RealFit is een gecombineerde interventie met een beweegprogramma, voedingslessen, individuele consulten en (gedragstherapeutische-) vaardigheidslessen naast voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders. Binnen de interventie RealFit wordt de link naar het dagelijks leven gelegd en hoe de jongeren een gezonde en actieve leefstijl gaan vasthouden. Er is aandacht voor het sportaanbod in de omgeving en samen met de jongere wordt bekeken welk beweegaanbod het best bij hem/haar past zodat doorgeleiding naar het reguliere sport- en beweegaanbod plaats vindt. Gedurende de projectperiode hebben in totaal 19 jongeren deelgenomen, allen afkomstig uit Zevenbergen. Tijdens de projectperiode werd geconstateerd dat er sprake was van een wervings- en toeleidingsprobleem. In de post-project periode zal geen voortzetting plaatsvinden volgens de huidige RealFit setting. Hoewel het terugdringen van overgewicht bij de leeftijdsgroep 13-18 jaar een belangrijke doelstelling is, willen we ons in de komende post-project periode voornamelijk richten op de voortzetting van de activiteiten rondom plezierbeleving in en de toename van sport- en beweegparticipatie bij jongeren, en verschilt daarmee met het oorspronkelijk evidence-based RealFit aanbod. Het huidige nieuwe aanbod is dicht bij huis, houdt rekening met de mogelijkheden van de jongeren, mate van zelfstandigheid, sociale vaardigheden, discipline, fysieke mogelijkheden, wensen en behoeften. Daarnaast zijn we er in geslaagd om een multidisciplinaire samenwerking te bewerkstelligen tussen regionale sport- en beweegaanbieders en lokale beleids- en gezondheidsorganisaties, welke tevens zal worden voortgezet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na afronding van het subsidietraject KSG, kunnen we terug kijken op een geslaagde en vruchtbare periode t.a.v. de beoogde doelstelling om de samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders en partijen uit de lokale gezondheidszorg te stimuleren, met als doel om een uitgebreid en verbreed sport- en beweegaanbod voor jongeren van 13-18 jaar met overgewicht en hun gezin lokaal te ontwikkelen en ondersteunen in het ontwikkelen van een duurzame sportieve en gezonde leefstijl. Hoewel we door tegenvallende werving niet het beoogde aantal cursussen hebben kunnen uitvoeren met een maximale bezetting, kunnen we concluderen dat de randvoorwaarden voor een aantrekkelijk en verbreed sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Moerdijk is verbeterd, voor zowel jongeren met als zonder overgewicht. Er is meer aandacht op individueel niveau, waarbij rekeninghoudend met de fysieke mogelijkheden en beweegvoorkeur van de jongeren, jongeren niet dwalen tussen sport- en beweegaanbieders maar gestimuleerd worden in datgene waar hij/zij goed in zijn en zich op hun/haar gemak voelen. In totaal hebben 19 jongeren deelgenomen de cursus RealFit gedurende de subsidieperiode van 01-09-2013 tot 01-09-2015. Hoewel ten tijde van het opstellen van dit eindverslag nog niet alle halfjaarlijkse en jaarlijkse meetbare resultaten beschikbaar zijn, kunnen we concluderen dat het directe cursus gerelateerde resultaat is dat 87% van de jongeren aangeeft dat hij/zij gemotiveerd is om de leefstijl te veranderen door gezonder te eten: meer groenten en fruit dagelijks te eten en minder te snoepen en/of frisdrank te drinken, daarnaast geeft 48% van de jongeren aan meer dagelijks te bewegen (o.a. bijbaan, vervoer van en naar school, huishoudelijke werkzaamheden inclusief het uitlaten van de hond) en wekelijks te sporten dan voorafgaand aan de cursus. Tevens is er een significante daling van de geloofwaardigheid van negatieve cognities over overgewicht (de frequentie van negatieve gedachten over (over)gewicht en uiterlijk) en een toename van de subjectieve beleving van lichamelijke fitheid. Tijdens de ouderbijeenkomsten was er 85% opkomst. Van de deelnemende ouders gaf 100% aan baat te hebben gehad bij de ouderbijeenkomsten, en aan de hand van ouderbijeenkomsten ook getracht heeft een persoonlijke leefstijlverandering door te voeren.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SGZ Sport & Wellness in Zevenbergen is een gecertificeerd leefstijl- en preventie centrum, met als doelstelling om mensen, inclusief de jeugd, te begeleiden in een verandering naar en het behouden van een meer actieve en gezonde leefstijl.

Overgewicht komt bij 12% van de Moerdijkse jongeren (12 t/m 18 jaar) voor, wat o.a. te wijten is aan een toenemende mate van bewegingsarmoede en relatieve overconsumptie van voeding, gedurende de puberteit.

Om de gezondheid van de jeugd te verbeteren, zijn SGZ Sport & Wellness, huisartsen, de kinderafdeling van het Fransiscus Ziekenhuis te Roosendaal, Fysiotherapiepraktijk Re-Active, Bonis Voeding & Dietiek, GGD West-Brabant, lokale beweegaanbieders en de gemeente Moerdijk, samen in februari 2014 van start gegaan met de eerste cursus van het multidisciplinaire programma ‘RealFit’. RealFit is een interventie van 13 weken met een beweegprogramma, voedingslessen, individuele consulten en (gedragstherapeutische-) vaardigheidslessen naast voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

RealFit is een multidisciplinaire interventie van 13 weken, voor jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar met overgewicht, met een beweegprogramma, voedingslessen, individuele consulten en (gedragstherapeutische-) vaardigheidslessen naast voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders. Jongeren krijgen een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of -verpleegkundige of melden zichzelf aan. SGZ Sport & Wellness te Zevenbergen heeft in 2014 voor het eerst de cursus RealFit succesvol uitgevoerd. Aan het project van SGZ Sport & Wellness namen 7 jongeren deel aan de cursus. De deelnemende jongeren vielen gemiddeld 0.25 kg af (max -4.2 kg; min +2.3 kg), met een afname van 1.22% vetpercentage. Daarnaast geeft 85% van de jongeren aan dat hij/zij gemotiveerd is om de leefstijl te veranderen door gezonder te eten: meer groenten en fruit dagelijks te eten en minder te snoepen en/of frisdrank te drinken, daarnaast geeft 43% van de jongeren aan meer dagelijks te bewegen en wekelijks te sporten dan voorafgaand aan de cursus. Tevens was er een significante daling van de geloofwaardigheid van negatieve cognities over overgewicht (de frequentie van negatieve gedachten over (over)gewicht en uiterlijk).

Jongeren en ouders zijn tevreden (gemiddeld: 7.5) over de sportinstructeur en over de vaardigheidsdocent, de diëtiste wordt als matig beoordeeld, de inhoud van de voedingslessen wordt overigens als interessant beoordeeld.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag beslaat het interventie programma RealFit, met daarin als doelgroep jongeren met overgewicht of obesitas, in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar, binnen de gemeente Moerdijk.

Overgewicht en obesitas zijn te wijten aan een toenemende mate van bewegingsarmoede in combinatie met een relatieve overconsumptie van voeding, wat samenhangt met de veranderende omgevings- en leef factoren binnen de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jarigen. Daarom is gekozen voor een evidence based, gecombineerde interventie (‘RealFit’) met een beweegprogramma, voedingslessen, individuele consulten en (gedragstherapeutische-) vaardigheidslessen naast voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders. Binnen de interventie RealFit wordt de link naar het dagelijks leven gelegd en hoe de jongeren een gezonde en actieve leefstijl gaan vasthouden. Er is aandacht voor het sportaanbod in de omgeving en samen met de jongere wordt bekeken welk beweegaanbod het best bij hem/haar past zodat doorgeleiding naar het reguliere sport- en beweegaanbod plaats vindt.

Daarnaast is een andere onderdeel van deze aanvraag, de opzet van een multidisciplinaire samenwerking, tussen de gemeente Moerdijk, de 1e lijnszorg, GGD West-Brabant, scholen en sportaanbieders in de gemeente Moerdijk, ten behoeve van efficiënte en ondersteunende zorgcommunicatie, waarbij de nadruk ligt op kennisoverdracht, activiteiten en waarbij aandacht is voor de wensen en mogelijkheden van de doelgroep(en).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website