Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportdorp Eijsden: Met de interventie sportdorp zijn nieuwe beweegactiviteiten opgestart, samenwerkingsverbanden ontstaan tussen diverse partijen en zijn meer mensen structureel gaan bewegen. We zijn gestart met het houden van een behoeftepeiling, waarna we een beweegmarkt hebben georganiseerd. Hier werd een breed aanbod op het gebied van bewegen en gezondheid gepresenteerd. Het animo onder de verenigingen in Eijsden was hiervoor minder groot. Er waren meer professionele en commerciële aanbieders. De samenwerking met hen tijdens het project verliep goed. Er zijn diverse nieuwe beweeggroepen gestart, sportief wandelen, zwemmen, fitness, line dance, etc. Om het beweegaanbod beter inzichtelijk te maken is een website ontwikkeld, speciaal gericht op bewegen en gezondheid. Deze website is ook een platform voor de beweegaanbieders. Daarnaast is een beweegpas voor volwassenen ontwikkeld, er kan 10 keer gratis kennis gemaakt worden met verschillende beweegvormen. Vanuit sportdorp Eijsden is ook een subsidie sportdorp Margraten aangevraagd en toegewezen. Hiermee kan het project sportdorp verder uitgroeien en wordt de samenwerking met de verenigingen in Margraten versterkt. De resultaten zijn goed, er zijn meer dan 1600 mensen gaan bewegen. Veel van de activiteiten en de deelnemers zijn na de subsidieperiode structureel geworden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Behalen van de resultaten van de verschillende activiteiten binnen sportdorp Eijsden. De ontstane intensieve samenwerking tussen de diverse sport en beweegaanbieders in Eijsden. Sporten en bewegen is hoger op de agenda komen te staan bij zowel gemeente als inwoners. Er zijn onverwachte samenwerkingen ontstaan tussen partijen, waarvan we dat in eerste instantie niet hadden verwacht. Intensieve samenwerking tussen projectgroep en gemeente Eijsden – Margraten. Inzetten lokaal netwerk en in kracht zetten van bestaande beweeg / sportaanbieders. Samenstelling projectgroep heeft geleid tot het succesvol behalen van de doelstellingen. Door de subsidieverstrekking heeft projectgroep de kans gekregen om echt aan de slag te gaan en niet alleen zaken te bespreken.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportimpuls Sportdorp Eijsden heeft afgelopen jaar2016-2017 een aantal activiteiten uitgevoerd volgens het plan van aanpak. De activiteiten zijn in de bijlagen verwerkt en zijn zeer succesvol uitgevoerd. Zowel het proces alsmede de resultaten hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de uitvoering van Sportimpuls De resultaten en voortgang zijn in de bijlagen opgenomen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De behoeftepeiling heeft veel respons opgeleverd waardoor we vraaggerichte sport en beweegmodules opgezet

kunnen worden. De beweegmarkt was een groot succes, alle aanwezige verenigingen en organisaties hadden de

bezoekers iets te bieden en dwarsverbanden zijn ontstaan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wie: Stichting Sport en Welzijn Eijsden Margraten

Wat: Sportdorp

Waar: Eijsden

Wanneer: November 2016 – November 2018

Hoe: met veel enthousiasme en betrokkenheid: Enquête, Fittest, Vraaggericht Aanbod, Samenwerking sport, zorg doelgroep.

Eijsden is een dorp dat de komende jaren te maken krijgt met de grootste krimp en vergrijzing van Limburg. Nu al is de helft van de inwoners 45 jaar of ouder en hebben we geconstateerd dat een groot deel van deze doelgroep te weinig beweegt, eenzaam is en gezondheidsproblemen heeft.

Eijsden Beweegt is een netwerkorganisatie van sportaanbieders, gemeente, GGD en zorginstellingen. Uit onderzoek is gebleken dat Eijsden de komende jaren enorm vergrijst, de doelgroep ouderen gaat toenemen, er nu onvoldoende aanbod is voor ouderen, de verenigingen het moeilijk hebben als het gaat om aanbod, vrijwilligers en financiën. Daarnaast geeft de zorg aan dat de vraag naar zorg groter wordt en dat een deel op te lossen is doordat mensen meer en gerichter gaan bewegen.

Een steekproef die we vanuit het netwerk hebben gehouden onder de doelgroep geeft aan dat volwassenen en ouderen in het dorp willen sporten, dat ze met name zwemmen, wandelen en gezamenlijke activiteiten willen doen en dat gezelligheid en veiligheid belangrijk zijn.

Eijsden Beweegt wil naast een netwerkorganisatie ook wat doen voor het dorp en zorgen voor een goede leefbaarheid, vandaar dat we onze kennis en kunde bundelen om een aanbod te maken dat aansluit bij de vraag en groeiende doelgroep. Na bestudering van de menukaart en overleg met interventie eigenaar hebben wij besloten om de subsidie voor Sportdorpen aan te vragen. Reden is dat wij middels deze interventie de mogelijkheid hebben onze doelgroep nog beter te ondervragen en zo persoonlijk contact te maken. Op deze manier kunnen wij ook een aanbod op maat maken zodat uitval nihil is. Naast het reguliere verenigingslidmaatschap kunnen we ook gaan werken met modules en cursussen. Dit zal voor met name de verenigingen een hele nieuwe manier van werken worden. Maar wat voor ons ook heel belangrijk is, is dat deze interventie het mogelijk maakt om van aanbodsgericht naar vraaggericht werken te gaan. Daarnaast geeft sportdorpen ons de mogelijkheid om ons beter te organiseren, je werkt in twee toe naar een zelforganisatie dat past bij de lokale situatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website