Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode september 2013 tot september 2015 hebben Stichting Judosport Oost, Ji Do Kwan van der Kloor en Tae Kwon Do Twente het project Vechtsport en Onderwijs Samen (VEOS) uitgevoerd op 9 basisscholen in Enschede.

De doelstelling van VEOS is de actieve deelname aan sport te verhogen en daaruit voortvloeiend sociale (gedrags-) problematiek van kinderen te verminderen of op te lossen.

 

Met VEOS is dat gebeurd via de sporten judo, Ji Do Kwan en Tae Kwon Do in combinatie met de methodiek van 'Respons'. De lesmethodiek van Respons is vervaardigd door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

 

Met VEOS hebben de drie samenwerkende vechtsport-verenigingen in nauwe samenwerking met 9 basisscholen 1500 basisschoolleerlingen via 'Respons' geleerd pestgedrag en groepsdruk te hanteren. De lesmethodiek zorgt ervoor dat vechtsporten functioneren als maatschappelijke smeerolie in het onderwijs.

 

Via de sporten judo, Ji-Do-Kwan en TaeKwonDo hebben de kinderen geleerd meer uit zichzelf te halen. Dat vergroot hun zelfvertrouwen en daarmee hun prestaties op school.

Het zijn bij uitstek sporten die gericht zijn op disciplinair gedrag en correcte sociale vaardigheden.

Van de 1500 kinderen zijn 240 lid geworden van de sportvereniging.

 

Uit project VEOS blijkt school een onmisbare schakel in het keuzeproces te zijn van een kind om deel te nemen aan sport. Veelal zet het vrienden en vriendinnen van het deelnemende kind ook aan tot sportdeelname.

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met Vechtsport en Onderwijs Samen hebben Stichting Judosport Oost, Ji-Do-Kwan van der Kloor en TaeKwonDo Twente op 9 basisscholen in Enschede aan 42 groepen lesgegeven.

 

In totaal heeft VEOS ongeveer 1458 kinderen bereikt. Daarvan zijn 240 kinderen structureel gaan deelnemen aan sport.

Het sociale netwerk van kinderen is een grote aantrekkingsfactor gebleken.

De keuze voor structureel deelname aan sport is een afgewogen keuze dat moet passen binnen het reguliere gezinsleven van combinatie zorg en arbeid, zwemlessen, sociale activiteiten met school en overige drukken zaken.

Veel ouders verwachten na afronding van de zwemlessen van hun kind(eren) alsnog aan een één van de vechtsporten te gaan deelnemen met hun kinderen. VEOS verwacht dat minimaal nog 30 kinderen deze stap zetten, waardoor het totaal op 270 kinderen uitkomt.

 

De sociaal – economische status van de ouders is van groot belang. Via het project is bevestigd dat mensen met problemen zich afkeren van maatschappelijke betrokkenheid. Zij zijn druk met de problemen van alledag en zien niet in dat sporten een bijdrage levert aan een beter welzijn.

Door inzet van partijen als kinderopvang, hulpverlenende instanties en andere organisaties waarbij sprake is van 1 op 1 contact is dat deels, maar beperkt te beïnvloeden.

 

Met een juiste communicatiemix van social media, betrokkenheid van organisaties, media, sociaal netwerk is het resultaat bereikt.

Uit VEOS blijkt vooral dat sport een vast onderdeel moet zijn binnen het reguliere onderwijs. Wanneer basisscholen het jaarrond op bezoek gaan bij een aantal sportscholen wakker je structureel interesse aan bij kinderen voor deelname aan sport en versterk je het verenigingsleven.

 

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Judosport Oost, Ji Do Kwan en Taekwondo Twente uit Enschede verzorgen op 10 basisscholen in Enschede gecombineerde lessen in judo, Ji Do Kwan en Taekwondo. Van groep 3 tot en en met 8 wordt per groep een lesblok van 7 uur gegeven. Met drie leraren tegelijk, van iedere sportschool één, worden met behulp van de Menukaart interventie Respons de demonstraties verzorgt. Respons is ontwikkelt door het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij.

 

Op een humoristische én serieuze wijze worden de verschillen en overeenkomsten van de 3 sporten op de basisscholen gedoceerd. Het is de afwisseling en het samenspel tussen de drie sporten die de kinderen motiveren actief lid te worden van de sportverenigingen.

 

Daaruit voortvloeiend staat het aanpakken van sociale (gedrags-)problematiek via de methodiek van Respons centraal.

 

In het eerste jaar van VEOS (2013/2014) blijkt de samenwerking met scholen en het concept van de avonddojo goed te werken en resultaten op te leveren gezien het aantal nieuwe leden. Al is de directe doorstroming vanuit de lessen naar lidmaatschappen niet altijd zichtbaar, de toename van het aantal leden valt samen.

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vechtsport en Onderwijs Samen (VEOS)

 

In 2013 / 2014 heeft VEOS op vier basisscholen lesgegeven en de avondtrainingen voor deze basisschoolleerlingen de lessen in de avonddojo verzorgd.

 

VEOS is gestart op de Prins Mauritsschool in Enschede met een bereik van 129 kinderen. De avonddojo voor deze groep is gedurende 7 weken lang door gemiddeld 27 kinderen per avond bezocht.

 

Vervolgens hebben we op basisschool De Bron in Enschede lesgegeven, waar het enthousiasme bijzonder groot was. VEOS had een bereik van 130 kinderen, waarvan gemiddeld 60 kinderen 7 weken de avonddojo bezocht hebben.

 

De 3e school was ’t Pathmos in Enschede met een bereik van 24 kinderen. De avonddojo is door 2 kinderen bezocht. Onder de leerlingen en ouders was opvallend weinig belangstelling. De school zelf was zeer enthousiast.

 

De vierde school was Rk St-Jan in Enschede met een bereik van 97 kinderen. De gemiddelde deelname aan de avonddojo was 8 kinderen.

 

Alle kinderen op de scholen zijn voorzien van een deelname-certificaat, een paspoort, een persoonlijke brief en een flyer. Verder kregen alle kinderen op de avonddojo een medaille. Op vertoon van het paspoort mogen kinderen nog langer gratis doortrainen.

 

Het belangrijkste resultaat tot nu toe is de (onverwachte) effectiviteit van mond-op-mond reclame en de open wijkfunctie van de clubs. Stichting Judosport Oost en Ji Do Kwan hebben in de projectperiode een toename van 160 nieuwe jeugdige sporters. SJO heeft nu al een ledengroei van 100 kinderen uit de doelgroep, in het geval van Ji Do Kwan betreft dat 60 kinderen. Voor een deel valt dat te herleiden naar kinderen die direct lid zijn geworden van de sportschool in relatie tot de lessen op hun basisschool.

 

Het verschil in belangstelling tussen leerlingen van de vier verschillende scholen is groot.

We zien 3 succesfactoren, namelijk de betrokkenheid van de Buitenschoolse opvang, het betrekken van ouders van huidige leden op de scholen en een terugkomaanbod.

Kinderen uit een sociaal kwetsbaar milieu zijn conform verwachting moeilijk bij sport te betrekken.

 

Maar duidelijk blijkt VEOS in het 1e jaar tot sportdeelname aan te zetten omdat het blijkbaar een voorbeeldfunctie heeft in het sociale netwerk van de deelnemende kinderen. De VEOS –aanpak wakkert ogenschijnlijk de belangstelling aan onder een groep kinderen en ouders die aarzelen over een sportkeuze voor de kinderen. Met name judo en ji do kwan blijken voor ouders een geschikt antwoord te zijn op de vraag hoe ze hun kinderen kunnen wapenen tegen pestgedrag en groepsdruk op school en de directe leefomgeving.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Enschede kampt met een groot deelname te kort van kinderen die actief een sport beoefenen. Het percentage kinderen tussen 6 -12 jaar dat lid is van een sportvereniging is opvallend laag. In 2011 waren dit in deze leeftijdscategorie 6.272 kinderen. Dit betekent dat 39 % geen lid is van een sportvereniging.

 

Met name in de Zuidwijken van Enschede schommelt het lidmaatschapspercentage tussen 30 en 50%. Het primair onderwijs in Enschede ervaart hiervan de problemen, in het bijzonder de sociale omgangsvormen, onderlinge samenwerking en mentale weerbaarheid staan onder druk.

10 scholen in het primaire onderwijs in Enschede willen een structurele aanpak van de afnemende sociale omgangsvormen, die zich vooral uiten in pestgedrag en groepsdruk. Het gemeenschappelijk standpunt van deze scholen is dat een hogere sportparticipatie leidt tot socialere omgangsvormen en betere onderlinge samenwerking. De toepassing van Respons van het NIVM is daartoe een bewezen methode.

Wanneer kinderen actief sporten, leidt dit bewezen tot minder pestgedrag, meer weerbaarheid en een betere bestendigheid in de omgang met groepsdruk.

 

Met het project VEOS wordt door de toepassing van de interventie Respons aan deze behoefte gehoor gegeven.

Met het project VEOS gaan we de 10 basisscholen met 3 docenten van drie verschillende sportverenigingen gelijktijdig de lesmethodiek Respons toepassen. Zo maken de leerlingen kennis met 3 aansprekende vechtsporten (judo, Taekwondo en ji do kwan) tegelijk. Zodra de lesblokken van start zijn gegaan, bieden de verenigingen een avond in de week gedurende 2 uur gecombineerde lessen aan, die exclusief toegankelijk zijn voor de basisschool leerlingen die op dat moment actief deelnemen aan het project. Via kortingsacties op contributie en kleding wordt de drempel om tijdens en na het project de sporten te beoefenen zo laag mogelijk gemaakt. Het bereik is ongeveer 1700 kinderen, 300 kinderen stromen door naar het reguliere aanbod van de clubs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website