Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting ‘Van BigMove GGZ naar Kersenboogerd Fit’

 

Gezondheidscentrum Kersenboogerd zet BigMove GGZ in voor chronisch zieken met psychische klachten. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig. Het project is ontwikkeld om de overstap naar het reguliere beweegaanbod te bevorderen. Dit project neemt belemmeringen weg en versterkt het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven.

Hoe hebben we dat aangepakt?

• clinic BigMove voor sportaanbieders en hen begeleiding bieden

• sportaanbieders verzorgen binnen het BigMove traject gastlessen

• beweegmaatjes opleiden en inzetten als begeleider bij regulier aanbod

 

Wat hebben we gedaan om het duurzaam te krijgen?

• een groep beweegmaatjes inzetten en begeleiden (ook na afloop van het project)

• deelnemers meteen laten wennen aan contributies

• de contributies sparen en als bonus uitkeren als ze het een jaar volhouden en daarna doorgaan met bewegen

Organisatie

Een kernteam uit zorg, welzijn, sport en deelnemers stuurt het project aan en blijft bestaan.

Doelstelling

Onze ambitie is en was dat mensen met chronische ziekten en psychische aandoeningen duurzaam in beweging komen en gaan participeren in activiteiten in de wijk. Daarmee samenhangend willen we een duurzaam GG (gezondheid en gedrag) netwerk in de wijk Kersenboogerd opbouwen dat in staat is deze groep te trekken en te binden.

 

Vertrouwd maken

De overgang van BigMove GGZ naar het reguliere sportaanbod vraagt tijd en aandacht. Een veilige en vertrouwde setting is een vereiste. Er is een warme overdracht nodig. Daarvoor zijn kennismakingslessen binnen het BM-traject ingezet. Tijdens het project bleek 1 kennismakingsles onvoldoende voor de groep om een goede keuze voor een beweegactiviteit te maken. We hebben er daarom na de overstap 3 kennismakingslessen bij 5 sportaanbieders van gemaakt. Hoe sterker de eigen groep, hoe beter de overstap verloopt.

 

Op hun beurt zijn ook de beweegaanbieders vertrouwd gemaakt met de doelgroep. BigMove heeft daarvoor een tweetal clinics gegeven. Een derde clinic is omgezet in persoonlijke begeleiding door de begeleiders van BigMove GGZ. Veel sportinstructeurs bleken meer behoefte te hebben aan persoonlijke begeleiding.

 

Overstap

De introductie van ‘beweegmaatjes’ moest de overgang vergemakkelijken. Welzijn leidt hiervoor vrijwilligers uit de doelgroep op. De beweegmaatjes begeleiden mensen naar sportverenigingen, zorgen voor morele ondersteuning en houden de vinger aan de pols. Als ze merken dat iemand de sportles overslaat, wordt er even met die persoon gebeld. Op hun beurt zouden deelnemende sportverenigingen (en het sportopbouwwerk) ook ondersteuning krijgen en zou een maatje meedraaien in de projectgroep. Dit laatste is niet gebeurd omdat de groepsleden vinden dat ze ‘allemaal gelijkwaardig zijn’. Maatjes zijn wel heel actief in en buiten de groep.

 

Stimuleren volhouden

Deelnemers aan Kersenboogerd Fit kunnen een jaar lang voor 2 euro per keer meedoen aan een sport- of beweegactiviteit, maar dan zonder intensieve GGZ-begeleiding. Wie het programma een jaar lang goed volhoudt, ontvangt de eigen bijdrage als ‘bonus’ terug. De eigen kracht wordt verder versterkt, zodat na dit jaar het sporten zelfstandig voortgezet kan worden.

 

Na dat jaar bleken veel mensen af te haken omdat ze de contributie van sportverenigingen niet konden opbrengen. Dit betrof met name het Yoga-aanbod dat zeer gewaardeerd werd.

De gemeente is in dat gat gesprongen door het aanbod van een sportinstuif voor deze groep à € 2 per keer. Voor het vervolg (zonder subsidie) zal de sportinstructeur eerst 1 keer binnen het BigMove traject meedraaien. Daarna gaat BigMove begeleider nog een keer mee naar de sportinstuif.

 

Succesfactoren waren een warme overdracht, training van sportaanbieders en het opleiden van beweegmaatjes. Een krachtige groep was ook een belangrijke succesfactor. Bij individuele keuze voor een sport zien we veel afhakers. Een dilemma dus tussen groep en individuele keuze. Eigen regie geeft uiteindelijk de doorslag.

 

Belemmerende factor was de geringe financiële draagkracht van de doelgroep. Een groot deel kan de contributies niet opbrengen.

 

Door dit project is de afstand tussen zorg en bewegen verkleind. De gemeente zou nooit zoveel mensen uit de GGZ hebben kunnen bereiken. Dat is nu gelukt. De gemeente gaat zich nu nog meer richten op chronisch zieken zoals diabeten. Bij hun aanbod voor ouderen zien ze ook al die ziekten al. De groepen zullen dan wel groter worden. We blijven alert op hoe dat gaat voor de BigMovers.

De huisartsen vinden dat dit project hen ontlast doordat de deelnemers aan het project minder vaak een beroep op hen deden.

 

We zetten dit project voort, ook zonder subsidie.

Het overleg tussen gezondheidscentrum, sport en welzijn wordt gecontinueerd (3 à 4 maal per jaar).

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Van BigMove GGZ naar Kersenboogerd Fit’

Samenvatting resultaten

Doelstelling

Onze ambitie was dat mensen met chronische ziekten en psychische aandoeningen duurzaam in beweging komen en gaan participeren in activiteiten in de wijk. Daarmee samenhangend een duurzaam GG (gezondheid en gedrag) netwerk in de wijk Kersenboogerd opbouwen dat in staat is deze groep te trekken en te binden.

 

Concrete doelen

 

1.75 % van de deelnemers begeleiden naar structurele sportmogelijkheden in de wijk.

Doordat de BigMove groepen zelf te langzaam vol liepen, is er in de subsidieperiode 1 groep minder geweest (3 i.p.v. 4). De 3 BigMovegroepen hadden een uitstroom van 10-13 deelnemers voor het project. Mede doordat de laatste groep geen doorstroom had, ligt het bereikte percentage gemiddeld op 37%. Dat is bij lange na niet het doel dat wij voor ogen hadden. Met onze kennis achteraf kunnen we stellen dat we te positief geweest zijn over wat deze groep aan kan en wil. Het beeld wordt iets vertekend door de laatste groep. Zonder zicht op een jaar gratis sporten en uitval van de gastlessen door de zomervakantie geen doorstroom. Contact hierover kon dat niet meer veranderen. Een gevoelige les. Bij de twee groepen waar dat wel gebeurd is, is de helft doorgestroomd.

 

 

2.Kennismaken met divers sportaanbod in een veilige setting

Concreet zou dit gebeuren bij de volgende activiteiten: Fitness, Tai chi, Sportwandelschool, Fietstoerclub, Sportieve Lesvormen en Gymnastiek.(medeondertekenaars aanvraag). Het is gedaan met Zumba, Sportwandelschool, Jeu de boules, Zwembad, Yoga .De veranderingen zijn deels terug te voeren op een seizoenseffect (gestart in herfst) en verder deels door advies van een specialist ‘aangepast sporten’ uit de regio. Gedurende het traject raakte de gemeente meer betrokken bij de doelgroep en hebben ze speciaal voor hen een laagdrempelige wekelijkse sportinstuif in de wijk georganiseerd. Door de bijdrage beperkt te houden werd ook de financiële barrière weggenomen.

 

De veilige setting bereikten we door te werken met een warme overdracht: de sportaanbieder kennis laten maken binnen het BigMovetraject en als de groep doorstroomde ging er de eerste keer altijd een BigMove begeleider mee naar een nieuwe setting.

 

Al deze ervaringen samen betekenen dat we doorgaan en wel met de wekelijks sportinstuif. We gaan daarbij in elk geval zorgen voor een kennismaking met de sportinstructeurs

binnen het BigMoveprogramma en de BigMove begeleider zal ook de eerste keer in een nieuwe setting met elke groep meegaan.

 

 

 

3. Trainen en begeleiden van begeleiders

Doel: leren omgaan met mensen met chronische ziekten en psychische aandoeningen en, zo mogelijk, het aanbod aan laten passen op de doelgroep.

Het trainen en begeleiden van sportaanbieders is gerealiseerd. Een 2 tal sessies is besteed om de sportaanbieders kennis en vaardigheden te laten opdoen m.b.t. de doelgroep. De instructeurs van Sportopbouwwerk Hoorn, de Yoga en Jeu-de Boules namen deel. Toen de doorstroom naar de laatste twee uitbleef, zijn ze afgehaakt.

 

4. Het bouwen van een duurzaam GG wijknetwerk

Hierin verbinden we mensen en organisaties op terrein van sport, welzijn en zorg met elkaar zodat ze onderling informatie uit kunnen wisselen en zo nodig deelnemers naar elkaar kunnen verwijzen.

Dit is gelukt. Het overleg tussen sport, welzijn en zorg zetten we structureel voort. Bovendien zijn de contacten op uitvoerend niveau ook hecht geworden.

 

5.De doelgroep betrekken

Uit elke groep hebben 2 mensen deelgenomen aan de training tot beweegmaatje door Welzijn. Ook krijgen ze elke 6 weken intervisie aangeboden. Daarmee is er een vaste

kern ervaringsdeskundigen ontstaan, betrokken bij bewegen. De maatjes pakken nu in Kersenboogerd Fit een actievere rol op: namen, telefoonnummers en emailadressen verzamelen en contact houden. Visitekaartjes laten maken waarmee ze Kersenboogerd Fit willen promoten. Hiermee is de groep zelf betrokken bij het stimuleren van bewegen en participatie in de wijk. Dat is een heel andere manier dan deelnemen aan de projectgroep. Een mooiere uitkomst door de regie bij de doelgroep te laten.

 

6. In een tweede fase ook mensen met beweegarmoede en lichte psychische problemen mee laten doen.

Dit is gerealiseerd. Om het nog wat losser van zorg te zetten heet dit deel van het project‘Kersenboogerd Fit’. Het verwijzen door de huisarts hebben we losgelaten: eigen regie. 17 deelnemers hebben zich gemeld en meegedaan. Na de zomerstop doen 13 daarvan weer mee.

Daarnaast heeft het gezondheidscentrum als extra activiteit een (gratis) runningchallenge aangeboden. Hierbij konden mensen 12 weken 1 maal per week trainen. Doel was aan de wijkloop mee te kunnen doen. Hieraan namen 15 deelnemers deel, waarvan 8 mensen het volledige programma doorlopen hebben. Het gezondheidscentrum heeft besloten dit jaarlijks te blijven doen.

 

Een belangrijk extra resultaat

We hebben heel veel geleerd van dit project.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gezondheidscentrum Kersenboogerd is een centrum voor geïntegreerde eerstelijnszorg in een wijk met veel lage SES. Een wijkscan geeft gedetailleerd inzicht in de voorkomende problematiek waaronder veel psychische problemen. Het centrum gebruikt BigMove GGZ voor chronisch zieken met een psychische aandoening. De overstap naar het reguliere beweegaanbod in de wijk is lastig.

Deze aanvraag is gericht op het wegnemen van belemmeringen en het versterken van het beweegaanbod in de wijk voor deze groep. Bewegen en participeren levert juist voor deze groep gezondheidswinst op en draagt bij aan hun kwaliteit van leven.

De sportaanbieders worden getraind en begeleid in het omgaan met de BigMovegroep. Daarna gaan ze binnen het BigMove traject gastlessen verzorgen zodat de drempel wordt verlaagd. Wanneer BMers regulier bij hen instromen blijft advies en ondersteuning op afroep aanwezig.

 

Uit elke afgeronde BigMovegroep worden 2 vrijwilligers geworven die getraind worden als beweegmaatje. Zo kunnen zij als lotgenoot en ervaringsdeskundige deelnemers stimuleren om te blijven bewegen. Eén van deze beweegmaatjes zal lid worden van het kernteam om ook daar hun ervaringen in te brengen.

 

In het tweede jaar worden ook mensen met een lichtere problematiek gestimuleerd mee te doen. Hierbij zullen de beweegmaatjes worden ingezet als steun in de rug.

 

Er wordt al samengewerkt in een kernteam van welzijnswerk, het gemeentelijke sportopbouwwerk en zorgverleners. Dit team gaat ook na de sportimpuls gewoon door. De ondersteuning wordt dan opgenomen in de reguliere activiteiten.

 

De deelnemers worden al tijdens de sportimpuls voorbereid op contributies. Zij betalen het eerst € 2 per keer en het later € 4 per keer. Dit bedrag wordt gespaard en als bonus uitgekeerd als ze na een jaar volhouden doorgaan met bewegen.

 

Zo willen wij werken aan een duurzaam GG wijknetwerk in de Kersenboogerd waardoor ook mensen met psychische problemen kunnen blijven bewegen en participeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website