Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TegelenFit is een aanbod van verschillende sporten en beweegvormen in verenigingsverband voor 55+‘ers binnen de tennis- (T.L.T.C.) en wandel vereniging (T.L.V. Tegelen) op de accommodatie van de tennisclub en de naaste bosrijke omgeving. Het aanbod van TegelenFit is laagdrempelig, afgestemd op de eigen fysieke mogelijkheden en behoefte van de deelnemers. Het diverse en laagdrempelige aanbod op de lokale menukaart zorgt ervoor dat iedere deelnemer een beweegvorm heeft die bij hem/haar past en verantwoord is uit te voeren binnen de prettige sociale omgeving van een vereniging.

 

Ten tijde van de aanvraag zagen TLTC en TLV de vergrijzing toeslaan en zagen de noodzaak specifiek voor de doelgroep 55+ actie te ondernemen, een doelgroep die ongeorganiseerd en laagdrempelig sporten prefereert. Hierop is ingesprongen door een lokale menukaart op te stellen bestaande uit verschillende beweegvormen gerelateerd aan de tennis- en loopsport.

 

Het plan was om TegelenFit plaats te laten vinden in vier trajecten van 12 tot 16 weken. Gedurende 4 weken zou de kosteloze kennismaking plaatsvinden waarin de sport op verantwoorde wijze wordt geïntroduceerd, daarna konden de deelnemers een strippenkaart afnemen om nog te kunnen onderzoeken welke beweegactiviteit bij hem of haar paste.

Gedurende het traject is het helaas duidelijk geworden dat de doelgroep er niet op gebrand was om te gaan participeren in het nieuw gecreëerde beweegaanbod. De doelgroep leek intrinsiek niet gemotiveerd om te gaan bewegen en liet het initiatief links liggen. Het projectteam heeft besloten het daarom over een andere boeg te gooien, en de doelgroep te gaan opzoeken en TegelenFit beter op de kaart te zetten. Dit door middel van nieuwe PR activiteiten en deelname aan de Nationale Burendag bijvoorbeeld.

 

Hoewel het in het traject niet gelukt is deelnemers te werven voor de kennismakingstrajecten, is de verenigingen gelukt om de randvoorwaarden te creëren waarin de doelgroep graag beweegt. Zo zijn er kleine aanpassingen aan de accommodatie gedaan en is er ingezet op bekendheid. Uiteindelijk hebben we verschillende nieuwe leden mogen verwelkomen. De sfeer op de verenigingen is verbeterd en de leden willen graag met elkaar in verenigingsverband bewegen. Specifiek op de dinsdagochtend maakt een steeds grotere groep senioren gebruik van onze accommodatie.

De toegekende subsidie heeft ons in staat gesteld de doelgroep 55+ aan te spreken en te bereiken. TegelenFit heeft randvoorwaarden kunnen scheppen waardoor de doelgroep graag gebruik maakt van het beweegaanbod en zich thuis voelt om op een verantwoorde manier te kunnen bewegen in verenigingsverband. Ondanks het feit dat niet alles volgens plan is verlopen, durven wij te stellen dat de subsidie een positief effect heeft gehad op de motivatie van de doelgroep 55+ om te participeren in het beweegaanbod.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer 55-plussers blijven structureel sporten of bewegen (40x per jaar) bij de tennis- en lopersvereniging met als gevolg minder uitstroom van senioren. Daarnaast gaan niet actieve 55+ leden opnieuw bewegen in groepsverband met een groeiend ledenaantal van de vereniging tot gevolg.

Het doel is gesteld op een jaarlijkse ledengroei van 15% in de categorie 55+ binnen de vereniging gedurende 5. Voorlopig (periode van 5 jaar niet afgerond) kunnen we rapporteren dat eind 2016 93 55+ leden actief zijn binnen de vereniging. Bij de opname in 2014 (ledenlijst 8-10-2014) waren er 63 55+ leden actief in de tennisvereniging. Via natuurlijk verloop is er in deze groep een drietal leden (in deze rapportageperiode over 2 jaar) terecht gekomen in de 55+ groep. Dit betekent een toename van 27 55+ leden in de project periode, ofwel een toename van 43%.

 

Kijkend naar de verandering in de opbouw van het ledenbestand van de wandelvereniging, dan valt te concluderen dat het hier niet gelukt is een ledenaanwas te bereiken. In november 2014 waren 59 leden actief, waarvan 52 in de doelgroep 55+. In november 2016 waren dit er 48 waarvan 45 in de leeftijdscategorie 55+, een daling van 7 55+ leden, ofwel een afname van 13%. Oorzaken hiervan zijn overlijden, fysieke problemen en motivatie. Ondanks de uitval zijn er 2 nieuwe leden verwelkomd t.g.v. TegelenFit.

In de initiële aanvraag is tevens gesteld dat het Sportimpuls initiatief TegelenFit inzet op verbreding binnen de vereniging, zogenaamde kruisbestuiving. Jeugd neemt grootouders mee, grootouders jeugd, vrienden en clubjes worden meegenomen etc. Naast het boeien van deze diverse doelgroepen via aantrekkelijk sportaanbod, is de binding onderling een belangrijke garantie voor een langdurig lidmaatschap. Om die reden hebben TegelenFit leden een positieve uitstraling richting de bestaande leden. Te zien is dat het aantal jeugdleden is toegenomen, en dat er meer gezinnen sporten. Zeker op de georganiseerde evenementen, zoals het startevenement en de Burendag, is gebleken dat gezinnen, vrienden en clubjes ons park wisten te vinden. Ook oud leden die de gezelligheid misten, of vergeten waren, en weer zijn teruggekeerd.

 

Deze gezelligheid heeft een keerzijde, in verenigingen dient veel werk te worden verzet. Dit was een van de subdoelstellingen, het behouden en werven van de doelgroep 55+ in relatie tot het doen van vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Er is verjonging gekomen in de technische commissie (gemiddelde leeftijd was achter in de 70), er is een nieuwe barcommissie en er is meer binding met de club. Er dient te worden aangetekend, dat is deels te wijten is aan een fusie die ten tijde van het Sportimpuls traject is beklonken. Hoe dan ook, de positiviteit is terug en leden maken elkaar enthousiast actief te participeren in de verenigingen.

 

Tot slot is er ten tijde van de aanvraag, actief gestuurd op samenwerking met andere partijen op lokaal niveau. (o.a. om de doelgroep beter te bereiken). Het is fantastisch om te zien wat er met samenwerking te bereiken is, bijvoorbeeld met de gemeente Venlo of met omringende clubs voor het lenen van rackets.

 

Andere positieve bijkomstigheden zijn geweest dat de betrokken verenigingen zich breed ingezet hebben voor de maatschappij door verschillende activiteiten binnen de tennis/wandelsport aan te bieden waarmee de betrokkenheid binnen de vereniging is vergroot. Tevens is de bezettingsgraad van de accommodatie verhoogd. TegelenFit kan vanwege de hogere leeftijdsklasse prima overdag plaatsvinden op momenten dat de accommodatie minder intensief wordt gebruikt, tijdens de seniorenochtend zijn op momenten alle banen tegenwoordig bezet.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TegelenFit is geïnitieerd om 55-plussers in Tegelen binnen een sociale omgeving in beweging te houden. Cijfers laten zien dat de vergrijzing toeslaat in de samenwerkende tennis- (TLTC) en loopsportvereniging (TLV) en de omgeving. Het blijkt dat de specifieke doelgroep waar mogelijk ongeorganiseerd en laagdrempelig sporten prefereert. Hierop wordt ingesprongen door een lokale menukaart op te stellen bestaande uit verschillende beweegvormen gerelateerd aan de tennis- en loopsport. Het doel is dan ook dat 55-plussers gaan sporten/bewegen in verenigingsverband en dat blijven doen na afloop van de interventie. De activiteiten worden uitgevoerd op de gezamenlijke accommodatie en de naaste bosrijke omgeving. Een kosteloze kennismakingsperiode opgevolgd door een traject gebonden lidmaatschap maken de interventie laagdrempelig.

 

Bij de uitvoering van deze interventie is gestart met het binden van samenwerkingspartners en het organiseren van een startevenement om de TegelenFit in de schijnwerpers te zetten. Er is daartoe een gemeentelijke functionaris aangesteld die door zijn grote netwerk in onze specifieke doelgroep (55+) de perfecte persoon was om de werving van deelnemers op zich te nemen. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende samenwerkingspartners bereid gevonden mee potentiële leden te werven: Wel.Kom; Sociaal Wijktteam; drie fysiocentra in Tegelen/Steyl; Viecurie (ziekenhuis Venlo); en de ouderenbonden KBO en SOB. Het startevenement is onder de aandacht gebracht middels: een persbericht in de lokale krant; een interview met de projectleider op de lokale radio omroep; via het eigen netwerk van de leden; en social media.

 

Op het Startevenement pakte de tennisschool groot uit met clinics, lekkere hapjes, leuke wandelroutes die waren uitgezet in de bossen en een gezellige aankleding van het park (springkussen en ballonnen). Wellicht vanwege het slechte weer, maar de opkomst was helaas zeer, zeer gering. Later is nogmaals een startevenement opgezet onder de vlag van de Nationale Burendag 2015 waarbij de verenigingen een stand hadden en een actieve activiteit (tent met snelheidsmeter) hebben georganiseerd. Doel van dit evenement was de doelgroep actief op te zoeken in plaats van ze te werven door ze naar de vereniging te laten komen. Hoewel de interesse en aanloop groot was, was helaas wederom het aantal deelnemers voor een gratis kennismakingsperiode nul.

 

Het is niet gelukt deelnemers te enthousiasmeren voor de gratis kennismakingsperiode voor een van de beweegactiviteiten op de lokale menukaart. Toch valt te melden dat er nieuwe leden zijn verwelkomt op de deelnemende verenigingen. De promotie van de interventie TegelenFit heeft zijn vruchten afgeworpen, al is het niet gegaan volgens het vooraf bedachte plan. Aangezien deze deelnemers uit eigen motivatie deel nemen aan het aanbod van de verenigingen wordt verwacht dat deze deelnemers structureel blijven sporten/bewegen. De borging in de toekomst blijft mogelijk vanwege een slimme aanvraag, er is louter een bijdrage gevraagd ter promotie van TegelenFit en het genereren van bekendheid ervoor. Nu rest de uitdaging om de schijnbaar niet intrinsiek gemotiveerde doelgroep inactieve 55-plussers te motiveren deel te nemen aan een van de geplande gratis kennismakingstrajecten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de belangrijkste tussenresultaten te beschouwen wordt gespiegeld aan de doelstelling: Meer 55-plussers blijven structureel sporten of bewegen (40x per jaar) bij de tennis- en lopersvereniging. Gedurende de interventieperiode wordt een jaarlijkse groei van 15% geambieerd in de categorie 55+ binnen de beide verenigingen.

 

Ondanks tegenslagen kan worden gemeld dat tennisvereniging TLTC 5 nieuwe leden heeft mogen verwelkomen die naar aanleiding van de promotie van TegelenFit de vereniging hebben weten te vinden en deelnemen aan het reguliere tennisaanbod. Additioneel hebben vijf personen aangegeven enthousiast te zijn geraakt naar aanleiding van de activiteiten die TegelenFit heeft ontplooid tijdens de Nationale Burendag en overwegen lid te worden. De doelstelling voor 2015 was om rond de 13 nieuwe leden (in de doelgroep 55+) te verwelkomen bij de tennisvereniging.

 

Bij de trim- en lopersvereniging Tegelen (TLV) zijn naar aanleiding van de actie TegelenFit twee nieuwe leden verwelkomd. Drie mensen zijn enthousiast geraakt naar aanleiding van de Burendag. Hoewel de 15% stijging in de doelgroep binnen deze vereniging nog niet is gehaald is er nog goede hoop dat dat nog dit jaargang lukt.

 

Buiten deze hoofddoelstelling zijn er nog andere positieve zaken te melden. Zo vindt er kruisbestuiving plaats in de verenigingen, en komen jeugdleden bij en volwassenen die niet tot de doelgroep behoren. De sfeer op de club is goed. De promotie van de vereniging binnen dit initiatief werpt zijn vruchten af. Een andere positieve bijkomstigheid is de samenwerking met gemeente, tennisschool en verenigingen in de omgeving. Door een bijdrage aan de Nationale Burendag, en het organiseren van de andere activiteiten en het zoeken naar samenwerking, zetten de verenigingen zich nog meer in voor de maatschappij.

 

Ondanks het feit dat er nog geen deelnemers bereid zijn gevonden deel te nemen aan de gratis kennismakingstrajecten, zorgt de subsidie voor vele positieve effecten in de deelnemende verenigingen. De doelgroep 55+ inactief blijkt moeilijk motiveren deel te nemen aan TegelenFit aangezien zij een intrinsieke motivatie missen om de eigen gezondheid te bevorderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

TegelenFit is een aanbod van verschillende sporten en beweegvormen in verenigingsverband voor 55+‘ers binnen de tennis (T.L.T.C.) en wandel vereniging (T.L.V. Tegelen) op de accommodatie van de tennisclub en de naaste bosrijke omgeving. Het aanbod van TegelenFit is laagdrempelig, afgestemd op de eigen fysieke mogelijkheden en behoefte van de deelnemers. Het diverse en laagdrempelige aanbod op de lokale menukaart zorgt ervoor dat iedere deelnemer een beweegvorm heeft die bij hem/haar past en verantwoord is uit te voeren. Voor ouderen is ook de sociale binding van groot belang, geborgd door het bewegen in verenigingsverband. TegelenFit is bedoeld voor leden die dreigen uit te vallen, maar ook voor ouderen niet (meer) bewegen en dat op deze manier binnen de prettige sociale omgeving van de vereniging kunnen doen.

 

TLTC en TLV zien de vergrijzing toeslaan en zien noodzaak specifiek voor de doelgroep 55+ actie te ondernemen, een doelgroep die ongeorganiseerd en laagdrempelig sporten prefereert. Hierop wordt ingesprongen door een lokale menukaart op te stellen bestaande uit verschillende beweegvormen gerelateerd aan de tennis- en loopsport. Het doel is dan ook dat 55+ gaan sporten/bewegen in verenigingsverband en dat blijven doen na afloop van de interventie.

 

TegelenFit vindt plaats in vier trajecten van 12 tot 16 weken (blok 1: Maart t/m juni 2015, blok 2: Augustus t/m November 2015, blok 3: Maart t/m juni 2016 en blok 4: Augustus t/m November 2016. Gedurende 4 weken vindt de kosteloze kennismaking plaats waarin de sport op verantwoorde wijze wordt geïntroduceerd, daarna dienen de deelnemers trajectgebonden lid te worden van de vereniging. Het programma kent minimaal 3 tot 4 sport- en beweegactiviteiten per blok om op die manier een gevarieerd aanbod te creëren. Kortom, TegelenFit is een veelzijdig, laamgdrempelig en vrijblijvend beweegprogramma, dat door de diverse sport- en spelmogelijkheden goed wordt afgestemd op de behoefte van de specifieke doelgroep 55+.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website