Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportwijk Beijum is begonnen vanuit het idee om het sportpark Kardinge te openen voor de wijk. Door de fijne samenwerking met het wijkteam en de sportaanbieders is er een beweging ontstaan, waarbij er nieuw sportaanbod is gecreëerd voor alle inwoners van Beijum. Wandelvoetbal, discgolf, spike bal, wandelgroep en een gezonde leefstijlgroep zijn een aantal van de activiteiten.

Successen werden gedeeld: er is meer verbinding gekomen tussen Kardinge en de wijk. Maar eerlijk is eerlijk, ook werd toegegeven dat het soms een moeizaam proces is. Verenigingen hebben te maken met een kleine groep betrokken vrijwilligers, waardoor het niet altijd haalbaar is om nieuwe dingen uit te voeren. In de borging wordt Sportwijk Beijum onderdeel van wijkvernieuwingsplannen en van het lokaal sportakkoord. Een aantal bewoners zijn actief betrokken bij de verdere ontwikkeling en organisatie van de activiteiten. Verder is een goede samenwerking en bewustzijn voor maatschappelijk sporten gelegd bij onderwijs (Alfa-college, Hanzehogeschool), buurtsportwerk, WIJ team, het bewonersplatform en de sportaanbieders.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Sportwijk Beijum is succesvol verlopen. De doelen zoals omschreven in het projectplan zijn niet allemaal gehaald in kwantiteit. Wel zijn er 15 nieuwe sporten aangeboden, waarvan er nu maar liefst 8 structureel zijn. Het belangrijkste resultaat is dat er een voor bewoners herkenbare sportbeweging is ontstaan in de wijk Beijum Oost voor sportstimulering en dat deze gedragen wordt in een samenwerking van bewoners en wijkorganisaties. De ontwikkeling van Sportwijk Beijum is nog steeds gaande en maakt deel uit van het wijkvernieuwingsplan gebiedsteam Oost Groningen. Sportwijk Beijum is ook geborgd in continuiteit omdat ze 1 van de 4 sportakkoorden vormt van de Gemeente Groningen. Het ontwikkelde model en aanpak van Sportwijk Beijum is voorbeeld voor andere op te starten Sportwijken in Groningen, waarbij een tweede Sportwijk in Zuid Groningen als eerste prioriteit genoemd wordt.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportwijk Beijum is inmiddels een jaar van start. Onder de samenwerkingspartners is veel enthousiasme, draagvlak en betrokkenheid om het project te laten slagen. De betrokkenen zien Sportwijk als een duidelijke meerwaarde voor de wijk en het Kardingegebied. Inmiddels zijn er al verschillende activiteiten in gezamenlijkheid opgezet.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op maandag middag trainen inmiddels een trainingsgroep van 23 mannen. Vanuit de Hanze Hoge School heeft een student stage gelopen tijdens de trainingen van het Walking Football. De 3 voetbal verenigingen op Kardinge hebben in gezamenlijkheid met FC Groningen in de Maatschappij voor de 2de keer een succesvol HANNN Walking Football Festival georganiseerd met 20 deelnemende teams. Deze werd gehouden op vrijdag 25 mei 2018.

Ook in 2018 is in samenwerking met het Indoor Soccer Centre op 16 februari een Indoor Walking Football Festival georganiseerd waaraan meer dan 75 mannen van 60+ meededen.

Er zijn dit jaar 2 mannen uit de groep kartrekkers geworden die zich in gaan zetten hoe de wijk Beijum te betrekken bij het Walking Football. De mannen van het Walking Football gaan bijvoorbeeld in de wijk Beijum tijdens de officiële opening een clinic geven.

 

We zijn gestart met een wandelgroep voor allochtone vrouwen in samenwerking met Jan Douma van Steenboksport/Loopgroep Grunn en het Wij-team Beijum. Elke donderdag ochtend wordt er een professionele wandeltraining verzorgd van 10.00-11.00 uur. Deze wandelgroep bestaat uit zo’n 10 à 12 deelnemers. Niet alleen het wandelen staat centraal maar de sociale contacten voor tijdens en na de training zijn van groot belang.

 

In december heeft de wandelgroep een gezamenlijke lunch gehad, deze werd verzorgd door De Boerderijum in Beijum en voor de zomervakantie is een afsluitende boogschiet activiteit geweest. Op 29 december hebben meer dan 30 inwoners uit Beijum van jong tot oud gezamenlijk gediscgolft in de Groene Long van Beijum. Op 4 juli zijn 9 deelnemers gestart met een lessenreeks van 6 keer Pitch en Putten. De tweede cursus zal van start gaan in september 2018.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met de methodiek Sportdorp we de beweegdeelname van de bewoners van de wijk Beijum Oost, gelegen in de gemeente Groningen vergroten. Door meer bewoners in beweging te krijgen zal de sociale structuur en daarmee de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Beijum Oost is een multicultureel samengestelde wijk waarin armoede, eenzaamheid, matige gezondheid en gevoel van onveiligheid belangrijke sociaal-maatschappelijke vraagstukken zijn (Gebiedsteam Oost, Groningen 2016). Meer laagdrempelig, betaalbaar en mede door bewoners ontwikkeld sport- en beweegaanbod in de wijk en op het nabijgelegen sportpark Kardinge zal een bijdrage leveren aan meer sociale cohesie (meedoen aan de samenleving) in de wijk en geeft kansen voor bewoners om zichzelf te ontwikkelen en te werken aan een betere gezondheid.

 

De bewoners van Beijum Oost (in totaal 6.483), het WIJ team Beijum (sociaal wijkteam) en lokale sportaanbieders spelen de hoofdrol binnen dit project en werken hierin nauw met elkaar samen. Op basis van behoeften en ideeën van bewoners creëren we met elkaar een vernieuwend beweegaanbod rondom Kardinge, dichtbij en met de mensen uit de wijk.

Het nieuw te ontwikkelen (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden en structureel geborgd via de lokale verenigingen en commerciële sportaanbieders, ook na de interventieperiode. Dit sportaanbod willen we realiseren in de vorm van losse activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijke inwoners (vaker) gaan bewegen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

 

Samenwerking staat centraal. Op dit moment is er een beginnende samenwerking en draagvlak tussen alle partijen die zijn aangesloten als samenwerkingspartners. Deze samenwerking bestaat uit verschillende domeinen: sport, welzijn, onderwijs en zorg zodat we zoveel mogelijk bewoners vanuit meerdere invalshoeken kunnen informeren, stimuleren en in beweging kunnen brengen. Om de samenwerking verder te intensiveren zal Sportdorp een sleutelrol en een stimulerende werking hebben in de opzet, uitvoer en borging van lokale beweegactiviteiten. De samenwerking zal versterkt worden op basis van behoeften van de wijk. Doordat op basis van behoeften nieuw sportaanbod wordt opgezet, zal de beweegdeelname v.d. inwoners in Beijum Oost stijgen en zullen voorzieningen beter worden benut. Het prachtige sport- en recreatiepark Kardinge zal hier het decor van zijn. Het gebruik van het sport- en recreatiegebied, door bewoners van de gehele wijk Beijum, zal door dit project verder gestimuleerd worden.

 

Bewust is de keuze gemaakt voor Sportwijk Beijum Oost. De beweegdeelname in dit deel van Beijum behoort tot de laagste in de stad Groningen. Beijum Oost wordt in de landelijke lijstjes van achterstandswijken benoemd. Juist omdat in soortgelijke wijken in Nederland aantoonbaar gebleken is dat bewegen voor deze wijken resultaat geeft in individuele kansen van bewoners en het verbeteren van de leefomgeving maakt dat de methodiek van Sportdorp kansrijk is. De wijk grenst aan het mooiste sportpark van Noord Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de sportaanbieders op Kardinge weinig bekend zijn met de wijk Beijum Oost en omgekeerd kent de wijk de mogelijkheden van het sportpark Kardinge niet voldoende. Door middel van het toepassen v.d. methodiek van Sportdorp ontstaan er kansen voor de wijk en de sportaanbieders om Kardinge nog meer als een ontmoetings- en beweegplek voor de wijk in te zetten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website