Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen twee jaar hebben wij doormiddel van de subsidiegelden sport- en participatieprojecten kunnen realiseren op cluster 3 scholen in de stad Groningen.Het doel van ons project was naast binnen- en buitenschoolse projecten de deelnemers kennis laten maken met huidige en nieuwe sportaanbieders.Ook hebben wij door middel van het organiseren van ouderavonden de ouders laten kennismaken met wie wij zijn en wat we doen als werkgroep. Daarnaast hebben wij de ouders ook uitgenodigd voor de georganiseerde sportdagen zodat ze konden kijken naar hun kind en onze verrichtingen als werkgroep.

Een speerpunt voor onze werkgroep was op na deze twee jaar de samenwerking voort te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de verrichtingen van onze werkgroep hebben wij de afgelopen twee jaren zo'n drie honderd leerlingen uit het specaal onderwijs (cluster 3)deelgenomen aan diverse binnen- of buitenschoolse projecten.Naar aanleiding van deze projecten zijn er tientallen niet sporters toch aan het sporten geslagen. Naast deze sporters zijn er meer ouders die op de hoogte zijn van onze verrichtingen als doelgroep. De werkgroep zal ook na deze subsidieperiode actief blijven voor deze doelgroep. Ook is er sprake van een uitbreiding naar cluster 2 en cluster 4 scholen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding en aanleiding:

Sport en bewegen is goed voor iedereen! Sport en bewegen maakt je blij en maakt fit voor het leven. Daarbij bevordert het ook nog eens de maatschappelijke integratie en het is vooral leuk om te doen!

 

Niet alle kinderen maken vanzelfsprekend kennis met sport en bewegen. Voor kinderen met een handicap of beperking geldt dat nog meer dan voor kinderen zonder handicap of beperking. Zo doen nog te weinig leerlingen uit het speciaal onderwijs aan sport en bewegen.

 

Het centrum voor bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft daarom de gezondheidsaspecten van deze doelgroep nader onderzocht. Uit pilotprojecten (n=64) blijkt dat de fitheid van leerlingen in het speciaal onderwijs – Cluster 3 (ZMLK) ver achter blijft bij dat van hun leeftijdgenoten in het gewone basisonderwijs. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij de ZMLK – cluster 3 leerlingen tussen 8 en 12 jaar tweemaal zoveel overgewicht voorkomt dan bij hun leeftijdsgenoten in het gewone basisonderwijs.

Daarnaast komt een inactieve leefstijl, waarbij men niet voldoende beweegt om de gezondheid te onderhouden en dus ziekterisico’s loopt, bijna tweemaal zoveel voor bij mensen met een verstandelijke beperking dan in de doorsnee bevolking: 80% tegenover 40-50%.

 

Samenwerking en keuze menukaart:

Om deze problematiek bij de wortels aan te pakken is met basketbalvereniging Groningen, Groningen Atletiek, Gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap, Stichting Judoteam Noord, de WA van Lieflandschool, de Wingerd, de Steiger en de gemeente Groningen een alliantie gesloten om het sporten voor kinderen met een beperking in de gemeente Groningen een nieuwe impuls te geven. Zo krijgt ook deze achtergestelde doelgroep de kans en mogelijkheid om structureel te sporten in verenigingsverband.

 

Door een aanvraag in te dienen voor de Sportimpuls hopen bovenstaande partijen het sport- en bewegingsaanbod voor kinderen met een beperking verder te ontwikkelingen. De interventie vanaf de menukaart waarmee de projectgroep dit wil bereiken zal het Special Heroes project zijn.

 

Methodiek en activiteiten:

De scholen zijn de spil in de aanpak van Special Heroes. In dit geval betreft het de 3 ZMLK scholen uit de gemeente Groningen, namelijk: de WA van Lieflandschool, de Wingerd en de Steiger. Op elk van deze scholen vinden jaarlijks 3 verschillende sportkennismakingsprojecten plaats. Deze projecten worden georganiseerd in samenwerking met de eerder genoemde sportverenigingen. Het uiteindelijke doel is kinderen kennis te laten maken met de desbetreffende sport en door te laten stromen naar het (nieuwe) structureel sportaanbod binnen deze sportvereniging. Een sportkennismakingproject bestaat uit de 4 volgende opeenvolgende fases:

 

• Fase 1: In fase 1 worden verenigingen uitgenodigd om tijdens de lesuren en binnen de school sportactiviteiten aan te bieden. De keuze voor een sporttak wordt gemaakt door de vakleerkracht LO van de school en de projectcoördinator.

 

• Fase 2: In fase 2 worden de verenigingen uit fase 1 uitgenodigd om onder schooltijd extra sportkennismakingslessen te volgen. Dit op een apart gecreëerd uur en bij voorkeur op de locatie van de desbetreffende sportvereniging zelf.

 

• Fase 3: In fase 3 wordt de stap gemaakt naar de vereniging zelf. Het sportaanbod wordt binnen de vereniging gegeven, kinderen en jongeren integreren binnen de vereniging.

 

• Fase 4: Nazorgtraject

De leerlingen worden lid van de vereniging en centraal staat het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerlingen.

 

Van essentieel belang is het feit de ouders van de leerlingen proactief worden benaderd . Zij zijn vaak niet in staat zelf mogelijke problemen om te lossen. De rol van de projectcoördinator is hierin dan ook van wezenlijk belang. De aanstelling van deze persoon zal in overleg met de gemeente Groningen plaatsvinden. Het doel hierachter is dat na afloop van deze twee projectjaren deze persoon uiteindelijk als combinatiefunctionaris/buurtsportcoach zal worden aangesteld binnen de gemeente Groningen t.b.v. het speciaal onderwijs

 

Inbedding:

De gemeente Groningen heeft aangegeven dat na deze twee projectjaren er ook geïnvesteerd gaat worden in de inzet van extra combinatiefunctionarissen en/of buurtsportcoaches ten behoeve van het speciaal onderwijs. De gemeente stimuleert sportverenigingen en andere aanbieders van activiteiten tot deelname aan het sportstimuleringsprogramma voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Daarnaast hebben de scholen de sportkennismakingsactiviteiten van Special Heroes in het schoolbeleid opgenomen. Het maakt dus deel uit van het jaarplan van de desbetreffende scholen. Tevens maken zij jaarlijks budget vrij om deze activiteiten te kunnen bekostigen.

Tot slot zal vanuit Special Heroes de regionale projectleider blijven gefaciliteerd worden. Hierdoor zal de succesvolle combinatie tussen onderwijs, sportvereniging en gemeente in de toekomst kunnen blijven bestaan.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website