Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Sport@School beoogt meer kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen in Heiloo. Dit naar aanleiding van signalen dat de sportdeelname in Heiloo onder het landelijk gemiddelde zou liggen.

Daarvoor hebben de lagere scholen en sportverenigingen onder leiding van de Sportraad de handen ineengeslagen.

Tijdens de gymnastieklessen van de scholen worden door trainers van de sportverenigingen een of meer sportlessen gegeven. Deze lessen gelden voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8.

De leerlingen kunnen zo kennismaken met diverse sporten, waardoor zij een betere keus kunnen maken voor een hem of haar passende sport.

De verenigingen kunnen zich zo presenteren aan de kinderen en daarmee mogelijk meer leden werven, die gemotiveerd voor de betreffende sport kiezen.

De leerkrachten van de scholen hebben zo de ruimte om hun leerlingen te observeren, zonder dat zij zelf de gymles moeten verzorgen en kunnen inspiratie opdoen om hun eigen gymlessen te variëren.

 

Tevens is het project Sport@School uitgebreid met open trainingen van verenigingen, open dagen, toernooien en schoolsportdagen.

Deze laatste worden georganiseerd door stagiaires van sportopleidingen (CIOS, ALO) onder leiding van de SportRaad Heiloo.

 

In de periode van de Sportimpulssubsidie is twee maal een onderzoek gedaan naar de sportparticipatie van de lagere school leerlingen in Heiloo.

Daaruit blijkt een lichte toename van sportdeelname in 2014 t.o.v. 2013.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode 2012-02014 hebben alle basisscholen uit Heiloo, en één in Limmen, aan het project meegedaan.

11 Sportverenigingen hebben zich gepresenteerd. De takken van sport waren:

Badminton

Basketbal

Hockey

Honkbal

Judo-karate

Kidsdance

Volleybal

Veldvoetbal

Zaalvoetbal

Zwemmen

 

in 2012-2013 hebben alle 1742 leerlingen uit groep 3 t/m 8 op deze wijze met één of meer lessen kennis gemaakt met deze sporten. In totaal is het volgende aan lessen gegeven:

2012-2013: 718 lessen 595 uur

2013-2014: 724 lessen 688 uur

 

Dit komt overeen met ongeveer 15% van alle gymuren, die kinderen krijgen.

 

Er is tevens onderzoek gedaan naar de sportparticipatie onder de leerlingen in groep 3 t/m 8, waar het volgende uit naar voren kwam:

 

Lid van een sportvereniging:

2012-2013: 81,2%

2013-2014: 84,7%

 

Doet aan sport:

2012-2013: 87%

2013-2014: 88,5%

 

De lessen van Sport@School worden zeer gewaardeerd door zowel leerlingen, leerkrachten als sportverenigingen.

In 2014-2015 is het project voortgezet met in eerste instantie 4 scholen en 5 sportverenigingen. In 2015 komen daar zeer waarschijnlijk meer sporten en meer scholen bij.

 

In 2013-2014 zijn ook diverse toernooien (basketbal-voetbal-volleybal) bijgekomen voor de leerlingen.

Door de Sportraad zijn schoolsportdagen georganiseerd voor de groepen 3-4, 5-6, resp. 7-8.

Deze activiteiten worden voor alle scholen voortgezet in 2014-2015.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport@School is een project, waarbij in Heiloo door sportverenigingen lessen worden verzorgd voor basisschoolleerlingen (groep 3 t/m 8) tijdens de gymnastiek uren. Het project is gebaseerd op de interventie "Sportieve school", maar heeft een iets andere aanpak.

 

Alle 11 basisscholen in Heiloo doen mee aan het project.

In september 2012 is gestart met 3 sportverenigingen (badminton, basketbal en hockey). Daarna zijn nog 6 sportverenigingen toegevoegd (zaalvoetbal, veldvoetbal, volleybal, judo, fitness/zumba, en zwemmen).

De verenigingen geven 1, 2 of 3 lessen per klas. Enkele sporten richten zich op bepaalde groepen (bv judo voor de onderbouw en zwemmen voor de bovenbouw).

 

Meer sportverenigingen hebben belangstelling getoond in Sport@School te participeren. Er is overleg gaande met o.a. honkbal, atletiek, karate en tennis. Ook hebben basisscholen uit andere gemeenten belangstelling getoond.

 

Dankzij Sport@School krijgen alle 1740 basisschoolleerlingen de gelegenheid kennis te maken met diverse sporten. Kinderen worden hierdoor geënthousiasmeerd te gaan sporten en zij zijn hierdoor in staat een bewustere sportkeus te maken.

 

De coördinatie van het project berust bij de Sportraad Heiloo (planning, promotie, overleg, evaluatie en onderzoek naar sportparticipatie en borging)

De Sportimpuls subsidie stelt verenigingen en Sportraad in staat de activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Onderzocht wordt hoe het project na 2014 te borgen. Daarbij worden scenario's ontwikkeld en met scholen, gemeente, sportverenigingen en derden dekkingsplannen ontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport@School is een project, waarbij in Heiloo door sportverenigingen lessen worden verzorgd voor basisschoolleerlingen tijdens de gymuren.

Alle 11 basisscholen in Heiloo doen hier aan mee.

In september 2012 is gestart met 3 sportverenigingen (badminton, basketbal en hockey). Daarna zijn nog 6 sporten toegevoegd:

oktober 2012: zaalvoetbal

november 2012: veldvoetbal

januari 2013: volleybal

maart 2013: judo en fitness/zumba

mei 2013: zwemmen

 

Zo krijgen alle 1740 basisschoolleerlingen de gelegenheid kennis te maken met diverse sporten.

T/m mei 2013 zijn zo 650 gymlessen ingevuld, waarbij de klassen 1, 2 of 3 lessen (afhankelijk van de sportvereniging) in de betreffende sport krijgen.

In totaal is daar zo'n 600 uur mee gemoeid.

 

Er vindt onderzoek plaats naar de sportparticipatie van de basisschoolleerlingen in Heiloo, om na te gaan of de doelstelling van het project (meer kinderen laten sporten) kan worden gehaald.

De nulmeting bevindt zich in een afrondende fase. De resultaten worden in juni 2013 verwacht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Heiloo is een dorp met circa 20.000 inwoners. Cijfers wijzen uit dat sportparticipatie in de leeftijdscategorie 5-10 jaar in Heiloo achterblijft bij het landelijke gemiddelde. Er is tot dit jaar in het verleden nooit een samenwerkingsvorm tussen sportverenigingen geweest. Tijdens gesprekken tussen de diverse sportverenigingen in Heiloo is het plan geopperd om basisschool leerlingen meer in aanraking te laten komen met de diverse sportverenigingen en sporten in het dorp. Er zijn als vervolg hierop gesprekken gevoerd met de basisscholen. Uit deze gesprekken bleek dat er behoefte bestond aan kennismakings- en introductielessen van de diverse sporten (sport@school). De directies van de scholen hebben vervolgens het verzoek neergelegd om dit project Sport@School verder vorm te geven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website