Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Voorhof hebben DSV Full Speed, Korfbalvereniging Fortuna, Activiteitenvereniging Ardemia en Somalische vereniging Midnimo samen met partners als de buurtsportcoach, basisscholen, zorg/welzijn partners, Sport & Evenementen Nederland (SEN) en MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) Nederland een Sportimpuls aanvraag ingediend.

 

In Voorhof voldoet slechts 25% aan de Fitnorm. De wijk heeft relatief veel ouderen en inwoners met een niet-westerse etniciteit. Veel bewoners hebben sociaaleconomisch zwakke positie en de wijk heeft de laagste score sportparticipatie (jeugd en volwassenen) en de hoogste score obesitas (m.n. jeugd) van Delft. Buiten relaties tussen Full Speed, Fortuna en het onderwijs via de buurtsportcoach vindt er nauwelijks samenwerking plaats en blijft de toestroom naar verenigingen achter.

 

Full Speed heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar interventies bij geselecteerd. Binnen de Sportimpuls zijn activiteiten opgezet voor drie doelgroepen. Ten eerste, jeugd (4-18jr) en ouders: guppiesport, ClubFit4 en schoolactieve verenigingen. Ten tweede, ouderen (45-75+jr): verenigingen en Welzijnswerk voor ouderen. Ten derde, langdurig werkelozen: beweging als warming-up voor re-integratie.

Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. Doel is een vitalere wijk, actievere bewoners en maatschappelijkere verenigingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben we 3050 mensen bereikt, waarvan 568 personen hebben deelgenomen aan de verschillend activiteiten in de wijk Voorhof en zijn 115 kinderen, volwassenen en ouderen doorgestroomd naar structureel sport aanbod! 3 van de 5 activiteiten worden kostendekkend voortgezet.

 

V In twee jaar tijd hebben 568 jongeren, volwassenen en ouderen deelgenomen aan de activiteiten in de Voorhof.

 

V De opgebouwde samenwerking vanuit de sportimpuls activiteiten met zorgpartner en welzijnspartners zoals CJG en Participe (voorheen BWD) is geborgd in het buurtsportcoach netwerk in de wijk en stads-breed in de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar.

 

V Van de 568 deelnemers zijn 115 doorgestroomd naar structureel sport en beweegaanbod, dat is 20%!

 

V In totaal hebben 20 structureel werkelozen het traject doorlopen. De deelnemers zijn vrijwilligers werk gaan doen bij de vereniging (of zijn meer en beter vrijwilligerswerk gaan doen) en zijn allemaal structureel doorgestroomd naar sportactiviteiten 2 a 3 keer per week.

 

V In twee jaar tijd hebben twee groepen van totaal 23 kinderen en hun ouders het traject doorlopen. 6 kinderen uit deze moeilijke doelgroep zijn direct na het traject doorgestroomd naar structureel sportaanbod.

 

V Zowel hoofdaanvrager omni-vereniging Full Speed als medeaanvragers korfbal vereniging Fortuna, activiteitenverenigingen Ardemia en Midnimo hebben in de uitvoering structurele samenwerking opgebouwd met sociaal maatschappelijke partners en/of ten behoeve van sociaal maatschappelijke thema’s.

 

V 3 van de 5 activiteiten (Guppiesport, Schoolactieve verenigingen, Verenigingen en Welzijnswerk voor ouderen) zijn structureel geborgd binnen de verschillende deelnemende verenigingen en worden kostendekkend voortgezet.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Voorhof hebben DSV Full Speed, Korfbalvereniging Fortuna, Activiteitenvereniging Ardemia en Somalische vereniging Midnimo samen met partners als de buurtsportcoach, basisscholen, zorg/welzijn partners, Sport & Evenementen Nederland (SEN) en MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) Nederland een Sportimpuls aanvraag ingediend.

In Voorhof voldoet slechts 25% aan de Fitnorm. De wijk heeft relatief veel ouderen en inwoners met een niet-westerse etniciteit. Veel bewoners hebben sociaaleconomisch zwakke positie en de wijk heeft de laagste score sportparticipatie (jeugd en volwassenen) en de hoogste score obesitas (m.n. jeugd) van Delft. Buiten relaties tussen Full Speed, Fortuna en het onderwijs via de buurtsportcoach vindt er nauwelijks samenwerking plaats en blijft de toestroom naar verenigingen achter.

Full Speed heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar interventies bij geselecteerd. Binnen de Sportimpuls worden er activiteiten opgezet voor drie doelgroepen. Ten eerste, jeugd (4-18jr) en ouders: guppiesport, ClubFit4 en schoolactieve verenigingen. Ten tweede, ouderen (45-75+jr): verenigingen en Welzijnswerk voor ouderen. Ten derde, langdurig werkelozen: beweging als warming-up voor re-integratie.

Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. Doel is een vitalere wijk, actievere bewoners en maatschappelijkere verenigingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Guppiesport: De guppiesport groep is opgestart en heeft een vaste kern van deelnemertjes, de ouders zijn ook erg positief over de lessen voor hun guppies. Daarnaast zijn de contacten met de basisscholen gelegd en is er een doorstroom, mbv de buurtsportcoach, vanuit de peutergym gerealiseerd.

ClubFit4: in de voorbereidingen zijn contacten gelegd met de pedagoge en diëtiste die in het verleden met vergelijkbare traject hebben meegewerkt en bekend zijn met de doelgroep in de wijk. Hierdoor is een heleboel kennis en ervaring aan de interventie toegevoegd.

Schoolactieve verenigingen: de trainers van Full Speed hebben op verschillende scholen en veldjes in de wijk clinics gegeven en kinderen ook buiten aan het sporten en bewegen gekregen.

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen: in de uitvoering van deze interventie heeft Ardemia de samenwerking met hoofdaanvrager en MVV vereniging Full Speed gevonden die zich samen hebben ingezet en verder willen inzetten voor de doelgroep ouderen in de wijk.

De sportimpuls inspireert in Delft ook andere tot zelf-georganiseerde impulsen aan de sport. Zo is er afgelopen april tijdens een busreis georganiseerd door de gemeente Delft op de terugweg van een Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt een samenwerking tussen twee verenigingen uit de wijk ontstaan. Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw initiatief in Delft geïnspireerd op de Olympische Spelen: ‘onze spelen’ gericht op jeugd van 12 tot 18 jaar en gekoppeld aan de nationale sportweek.

 

In totaal hebben in het eerste jaar jeugd en volwassenen 180 keer deelgenomen aan het sport en beweeg aanbod, daaruit zijn al 34 personen doorgestroomd naar structureel beweegaanbod.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbalvereniging Full Speed is de indiener van een wijkbrede aanvraag voor de wijk Voorhof in Delft.

Voorhof heeft ruim 12.000 inwoners (13% van Delft) en negen buurten; een dichtbevolkte ‘flatwijk’ met veel goedkope huurwoningen. Veel bewoners hebben sociaal-economisch zwakke positie. Diverse voorzieningen waaronder sport zijn het minste aanwezig van Delft. Laagste score sportparticipatie (jeugd en volwassenen) van Delft. Hoogste score obesitas (m.n. jeugd). Relatief veel ouderen en inwoners met een niet-westerse etniciteit (54% heeft een Nederlandse etniciteit, laagste van Delft). 37% voldoet niet aan RSO norm. Deze aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Delft en een buurtscan van de Sportbank. Er zijn diverse organisaties bij deze wijkgerichte aanvraag betrokken: voetbalver. Full Speed (hoofdaanvrager), Ardemia Delft, korfbalver. Fortuna/MHIR, Somalische ver. Midnimo, Centrum Jeugd en Gezin, Breed Welzijn Delft, scholen, MVV Nederland, Sport en Evenementen Nederland. Buiten relaties tussen Full Speed, Fortuna en het onderwijs via de buurtsportcoach vindt er nauwelijks samenwerking plaats en blijft toestroom naar verenigingen achter.

Full Speed heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. Deze visie richt zich met name op het investeren in kinderen en ondersteunen van burgers met (tijdelijk) regieverlies. Het beleid ondersteunt een integrale samenhangende, vraaggerichte aanpak gericht op preventie. Gemeente Delft werkt in de visie samen met partners die goed zijn ingebed in de lokale situatie, deelnemen aan lokale netwerken en samenwerkingsinitiatief tonen.

In Voorhof voldoet 25% aan de Fitnorm en geeft het minste aantal inwoners (63%) van Delft aan te willen bewegen. 27% is tevreden over de beweegmogelijkheden. 37% voldoet niet aan de RSO-norm. 46% heeft buitenlandse achtergrond. Weinig kinderen met Nederlandse etniciteit. Veel ouderen.

De samenwerkende partijen hebben een aantal doelstellingen voor ogen (specifieke doelstellingen in de begroting):

• Toename doelgroepen ‘levenslang’ sporten/bewegen (doel: 30% deelnemende niet-actieven structureel meer bewegen). Geschatte deelnemers aan alle activiteiten vanuit de interventies: >500

• Inzet buurtsportcoach als verbindende schakel

• Toename lidmaatschappen verenigingen door aandacht voor verenigingsleven (doel: 10% van deelnemers wordt lid)

• Waar mogelijk opleiden (langdurig)werklozen voor arbeidsmarkt d.m.v. vrijwilligerswerk (doel opstartfase: 10 per jaar)

• M.b.v. CJG en diëtiste kinderen en ouders helpen bij opgroei-/voedingszaken (doelstelling 48 deelnemers Club Fit 4 met ouderparticipatie)

• Een structureel meer maatschappelijke, zichtbare rol sportverenigingen door brede samenwerking en sociaal-maatschappelijke activiteiten

• Nieuw activiteitenaanbod (interventies) die na startfase een integraal onderdeel van de verenigingen zijn en vanuit verenigings/contributie inkomsten gedekt worden

• Vitalere wijk Voorhof door meer actieve bewoners en structurele samenwerking van deelnemende organisaties

Doelgroepen

• Jeugd m/j 4-12 jaar (BO)

• Jeugd en Ouders van jeugd 4-12 jaar. CJG/Dietiste gaan hierbij ondersteunen

• Ouderen 45+: I.s.m Pieter van Foreest, Ardemia Delft, BWD

• Langdurig werklozen

De doelgroepen worden gericht en gecoördineerd benaderd via deelnemende organisaties, bestaande leden, flyers en media. Buurtsportcoach heeft hier een belangrijke rol in. Behoefte bij deelnemende organisaties aan de doelgroepen. Alle doelgroepen krijgen periodiek kennismakingslessen (op sportpark en daarbuiten) en leren het verenigingsleven kennen. Inzet van deskundige en enthousiaste uitvoerders (trainers, buurtsportcoaches, e.a.).

De samenwerkende organisaties hebben drie groepen geïdentificeerd: 1) jeugd BO en ouders, 2) ouderen en 3) langdurig werklozen, waarmee men de volgende interventies gaan uitvoeren:

• Guppie Sport (4-6 jaar)

• Schoolactieve verenigingen (4-12 jaar, alleen BO tijdens opstartfase)

• Club Fit 4 (kinderen 4-12 & ouders )

• Verenigings- en welzijnswerk voor ouderen (45+)

• Beweging als warming-up voor re-integratie (langdurig werklozen)

Planning op hoofdlijnen:

- April–september 2012: voorbereiding en eerste (externe/interne) communicatie - September 2012–augustus 2013: eerste fase opstart

- September 2013-augustus 2014: tweede fase opstart

- December 2012/Juni 2013/December 2013/Juni 2014: tussen-evaluaties

- September 2014: eind-evaluatie opstartfase

- September 2014 e.v.: regulier aanbod via de verenigingen

Na twee jaar zijn de interventies een structureel onderdeel van het reguliere aanbod deelnemende verenigingen met opgeleide trainers, ondersteuning door buurtsportcoach en worden ze vanuit contributies en bijdragen per speciale activiteit gedekt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website