Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Voorhof hebben vv DVV Delft, Activiteitenvereniging Ardemia, Somalische vereniging Midnimo en het zwembad, samen met partners als de buurtsportcoach, basisscholen, Centrum Jeugd en Gezin, Breed Welzijn Delft, zorg/welzijn partners, Sport & Evenementen Nederland (SEN) en MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) Nederland een Sportimpuls aanvraag ingediend.

 

In Buitenhof voldoet slechts 29% aan de Fitnorm. Er wonen veel jongeren, 55-plussers en inwoners met niet-westerse etniciteit (38,5%) en veel bewoners hebben sociaaleconomisch zwakke positie. Het percentage van mensen met obesitas (vooral meisjes/vrouwen) is één van de hoogste van Delft. Buiten de relatie tussen DVV Delft en het onderwijs via de combinatiefunctionaris vindt momenteel nauwelijks samenwerking plaats en blijft toestroom naar verenigingen achter.

 

DVV Delft heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar de interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. De wijkaanpak richt zich op drie verschillende doelgroepen. Ten eerste jeugd van 4 tot 18 jaar (Meidenvoetbal wervingstraject, Zwemmen in de klas; alle waterratten opgelet!, Beachvolleybal en andere beachsporten). Ten tweede vrouwen 18+ (Ik Fiets). En ten slotte langdurig werklozen 18+ (Beweging als warming-up voor re-integratie)

 

Deze aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Delft, buurtscans van W.J.H. Mulier instituut en de Sportbank. Doel is een vitalere wijk, actievere bewoners en maatschappelijkere verenigingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In totaal hebben we 2130 mensen bereikt, waarvan 696 personen hebben deelgenomen aan de verschillend activiteiten in de wijk Voorhof en zijn 119 kinderen, ouders en volwassenen doorgestroomd naar structureel sport aanbod! 2 van de 5 activiteiten worden kostendekkend voortgezet.

 

V In twee jaar tijd hebben 696 jongeren, volwassenen en ouderen deelgenomen aan de activiteiten in de Voorhof.

 

V De opgebouwde samenwerking vanuit de sportimpuls activiteiten met zorgpartner en welzijnspartners zoals CJG en Participe (voorheen BWD) is geborgd in het buurtsportcoach netwerk in de wijk en stads-breed in de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar.

 

V Van de 696 deelnemers zijn 119 doorgestroomd naar structureel sport en beweegaanbod, dat is 17%!

 

V In totaal hebben 15 structureel werkelozen het traject doorlopen (door de langdurige opstart zijn we eerste cursus met 5 werkeloze gestart. De deelnemers zijn wel allemaal vrijwilligers werk gaan doen bij de vereniging (of zijn meer en beter vrijwilligerswerk gaan doen) en zijn allemaal structureel doorgestroomd naar sportactiviteiten 2 a 3 keer per week.

 

V De samenwerking met Participe (voorheen Breed Welzijn Delft) en CJG zijn in de twee jaar verder uitgebreid en geborgd in het samenwerkingsnetwerk. Zo geeft het CJG ook ‘opvoedparties’ bij Ardemia en Midnimo en werken de buurtsportcoaches en jongerenwerkers van Participe nauw samen rondom het thema veiligheidsbeleving in de wijk. Een potje voetbal voelt veel veiliger dan een groepje jongeren dat hangt!

 

V Zowel hoofdaanvrager voetbalvereniging dvv DELFT als medeaanvragers volleybalvereniging Delta, activiteitenverenigingen Ardemia en Somalische vereniging Midnimo hebben in de uitvoering structurele samenwerking opgebouwd met sociaal maatschappelijke partners en/of ten behoeve van sociaal maatschappelijke thema’s. Daarnaast hebben verschillende ‘concurrerende’ voetbalverenigingen samengewerkt in deze interventie en doen dat nu nog steeds! Niet alleen in de wijk Buitenhof waar de activiteiten zijn afgestemd met de naburig gelegen vv Full Speed, maar er is ook met andere voetbalverenigingen in andere wijken, die ook met het meidenvoetbal aan de slag zijn gegaan, samengewerkt en afgestemd.

 

V 2 van de 5 activiteiten (Meidenvoetbal wervingstraject en Ik Fiets) zijn structureel geborgd binnen de verschillende deelnemende verenigingen en worden zeker kostendekkend voortgezet.

 

Door alle inspanningen is de wijk Buitenhof een vitalere wijk geworden met meer actieve bewoners en structurele samenwerking deelnemende organisaties.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijk Voorhof hebben vv DVV Delft, Activiteitenvereniging Ardemia, Somalische vereniging Midnimo en verschillende zwemverenigingen, samen met partners als de buurtsportcoach, basisscholen, Centrum Jeugd en Gezin, Breed Welzijn Delft, zorg/welzijn partners, Sport & Evenementen Nederland (SEN) en MVV (Maatschappelijk Verantwoord Verenigen) Nederland een Sportimpuls aanvraag ingediend.

In Buitenhof voldoet slechts 29% aan de Fitnorm. Er wonen veel jongeren, 55-plussers en inwoners met niet-westerse etniciteit (38,5%) en veel bewoners hebben sociaaleconomisch zwakke positie. Het percentage van mensen met obesitas (vooral meisjes/vrouwen) is één van de hoogste van Delft. Buiten de relatie tussen DVV Delft en het onderwijs via de combinatiefunctionaris vindt momenteel nauwelijks samenwerking plaats en blijft toestroom naar verenigingen achter.

DVV Delft heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar de interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. De wijkaanpak richt zich op drie verschillende doelgroepen. Ten eerste jeugd van 4 tot 18 jaar (Meidenvoetbal wervingstraject, Zwemmen in de klas; alle waterratten opgelet!, Beachvolleybal en andere beachsporten). Ten tweede vrouwen 18+ (Ik Fiets). En ten slotte langdurig werklozen 18+ (Beweging als warming-up voor re-integratie)

Deze aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Delft, buurtscans van W.J.H. Mulier instituut en de Sportbank. Doel is een vitalere wijk, actievere bewoners en maatschappelijkere verenigingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meidenvoetbalwervingstraject: in totaal 111 meiden aan het voetballen gekregen op scholen, in de wijken en bij de verenigingen. Daarnaast zijn de eerste positieve stappen gezet in de samenwerking met ‘concurrerende’ voetbalverenigingen. Niet alleen in de wijk Buitenhof waar de activiteiten zijn afgestemd met de naburig gelegen vv Full Speed, maar er is ook met andere voetbalverenigingen in andere wijken, die ook met het meidenvoetbal aan de slag zijn gegaan, samengewerkt en afgestemd.

De interventie Ik Fiets! is een enorm succes in de wijk gebleken afgelopen jaar met 2 groepen fietsers en een groep skeelers en zelfs een wachtlijst! De afgelopen zomer zijn dan ook meerdere Ardemia vrouwen op de fiets gespot. Ook blijven de vrouwen nog naar de lessen komen nadat hun certificaat al was behaald, om andere, nieuwe fietsmaatjes te helpen en voor de gezelligheid (en het gezonde ontbijt van Ardemia)

Het in 2012 nieuwe en wat kaal aangelegde beachveld op het sportpark Kerkpolder is door een groep vrijwilligers van de volleybal vereniging Delta opgeknapt en aangekleed met als resultaat een mooi en gezellig beachveld!

In het verleden is het lastig gebleken om de bewoners naar het sportpark te krijgen. De gefaseerde trajecten en de rol van de buurtsportcoach hebben tot een succes geleid. Een groot gedeelte van de deelnemers van de gefaseerde interventies die op de scholen en in de wijken aanwezig waren, zijn ook doorgestroomd naar de activiteiten op het sportpark en hebben daar kennis gemaakt met het sportpark en de verenigingen; een enorme winst!

In totaal hebben in het eerste jaar jeugd en volwassenen 506 keer deelgenomen aan het sport en beweeg aanbod, daaruit zijn al 27 bewoners doorgestroomd naar structureel beweegaanbod/verenigingslidmaatschap.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voetbalvereniging DVV Delft is de indiener van een wijkbrede aanvraag voor de wijk Buitenhof in Delft.

De wijk Buitenhof heeft 13.926 inwoners (14% van Delft). Veel jongeren, 55-plussers en inwoners met niet-westerse etniciteit. Veel buurten laag gemiddeld inkomen. Laagste sportdeelname van Delft (RSO-norm), aandeel bewoners obesitas hoogst (vooral meisjes/vrouwen). Deze aanvraag wordt ondersteund door de gemeente Delft, buurtscans van W.J.H. Mulier instituut en de Sportbank. Er zijn diverse organisaties bij deze wijkgerichte aanvraag betrokken: vv DVV Delft (hoofdaanvrager), vijf andere sport en activiteiten verenigingen, Centrum Jeugd en Gezin, Breed Welzijn Delft, scholen, MVV Nederland, Sport en Evenementen Nederland. Buiten de relatie tussen DVV Delft en het onderwijs via de combinatiefunctionaris vindt momenteel nauwelijks samenwerking plaats en blijft toestroom naar verenigingen achter.

DVV Delft heeft samen met de andere partners de organisatiebehoeften geïnventariseerd, gespiegeld aan behoeften wijk en gemeentelijke beleid en daar de interventies bij geselecteerd. Deze integrale wijkaanvraag sluit aan bij Sociale visie en uitgangspunten Cluster Samenleving van de gemeente. Deze visie richt zich met name op het investeren in kinderen en ondersteunen van burgers met (tijdelijk) regieverlies. Het beleid ondersteunt een integrale samenhangende, vraaggerichte aanpak gericht op preventie. Gemeente Delft werkt in de visie samen met partners die goed zijn ingebed in de lokale situatie, deelnemen aan lokale netwerken en samenwerkingsinitiatief tonen.

In Buitenhof voldoet 29% aan de Fitnorm en geeft een groot aantal inwoners (59%) van Delft aan niet te willen bewegen. 30% is tevreden over de beweegmogelijkheden. 42% voldoet niet aan de RSO-norm. 38,5% heeft buitenlandse achtergrond. Obesitas (vooral meisjes/vrouwen) is hoogste van Delft.

De samenwerkende partijen hebben een aantal doelstellingen voor ogen (specifieke doelstellingen in de begroting):

• Toename doelgroepen ‘levenslang’ sporten/bewegen door (doel: 30% deelnemende niet-actieven structureel meer bewegen). Geschatte deelnemers aan alle activiteiten vanuit de interventies: >500

• Inzet buurtsportcoach als verbindende schakel.

• Toename lidmaatschappen verenigingen door aandacht voor verenigingsleven (doel: 10% van totale deelnemers wordt lid).

• Waar mogelijk opleiden (langdurig)werklozen d.m.v. vrijwilligerswerk voor de arbeidsmarkt (doel opstartfase: 10 p/jaar).

• Breed Welzijn Delft betrokken en CJG zal kinderen en ouders helpen bij opgroei-/voedingszaken

• Een structureel meer maatschappelijke, zichtbare rol sportverenigingen door brede samenwerking en sociaal-maatschappelijke activiteiten.

• Nieuw activiteitenaanbod (interventies) die na startfase een integraal onderdeel van de verenigingen zijn en gedekt vanuit verenigingsinkomsten/-contributie gedekt.

• Vitalere wijk Buitenhof door meer actieve bewoners en structurele samenwerking deelnemende organisaties

Doelgroepen

• Jeugd m/j 4-12 jaar (BO

• Jeugd m/j 13-18 jaar (VO)

• Vrouwen 18+ (Daar waar mogelijk ook mannen)

• Langdurig werklozen

 

De doelgroepen worden gericht én gecoördineerd benaderd via deelnemende organisaties en media. De buurtsportcoach heeft hier een belangrijke rol in. Alle verenigingen hebben behoefte aan de doelgroepen. Alle doelgroepen krijgen periodiek kennismakingslessen (op sportpark en daarbuiten) en leren het verenigingsleven kennen. Inzet van deskundige en enthousiaste uitvoerders (trainers, buurtsportcoaches, e.a.).

Samenwerkende organisaties hebben vooral meisjes/vrouwen (lage sportparticipatie/hoge obesitas) als doelgroepen geïdentificeerd, waarbij de jongens/mannen wel zoveel mogelijk meegenomen worden. De volgende interventies:

• Meidenvoetbal wervingstraject (DVV Delft). Opstartfase 4-12 jarigen.

• Zwemmen in de klas; alle waterratten opgelet! (p/jaar 25 meisjes en jongens, 4-12 jaar)

• Beachvolleybal en andere beachsporten (in beginsel voetbal (meerdere verenigingen en brede doelgroep)

• Ik Fiets. Niet alleen allochtone vrouwen maar bredere groepen volwassenen (vrouwen/mannen). Naast fietsen ook skeeleren/schaatsen. 25 deelnemers/jaar

• Beweging als warming-up voor re-integratie (langdurig werklozen, 10 p/jaar tijdens opstartfase, daarna uitbreiding naar 25 p/jaar)

Planning op hoofdlijnen:

- April–september 2012: voorbereiding en eerste (externe/interne) communicatie

- September 2012–augustus 2013: eerste fase opstart.

- September 2013-augustus 2014: tweede fase opstart

- December 2012/Juni 2013/December 2013/Juni 2014: tussen-evaluaties deelnemende organisaties en deelnemers - September 2014: eind-evaluatie opstartfase deelnemende organisaties en deelnemers

Na twee jaar zijn de interventies een structureel onderdeel van het reguliere aanbod deelnemende verenigingen met opgeleide trainers, ondersteuning door de buurtsportcoach en worden ze vanuit contributies en bijdragen per speciale activiteit gedekt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website